جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش چهارم)

خانواده‌ی مارمولکان اژدها Agamidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی مارمولکان اژدها می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۶۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی اژدهاچه‌های استرالیایی Amphibolurinae
سرده‌ی Ctenophorus

 

اژدهای خلنگزار غربی

نام: اژدهای خلنگزار غربی Western heath dragon
نام علمی: Ctenophorus adelaidensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

 

اژدهای دُم‌حلقه‌ای

نام: اژدهای دُم‌حلقه‌ای Ring-tailed dragon
نام علمی: Ctenophorus caudicinctus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های صخره‌ای و خشک ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲۵ تا ۳۵ سانتی‌متر

 

اژدهای خلنگزار جنوبی

نام: اژدهای خلنگزار جنوبی Southern heath dragon
نام علمی: Ctenophorus chapmani
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های ماسه‌ای جنوب کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

اژدهای طوق‌سیاه

نام: اژدهای طوق‌سیاه Black-collared dragon
نام علمی: Ctenophorus clayi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های مرکزی و غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

اژدهای تاج‌دار

نام: اژدهای تاج‌دار Crested dragon
نام علمی: Ctenophorus cristatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نیمه‌خشک جنوب غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۷ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

 

اژدهای گندم‌گون

نام: اژدهای گندم‌گون Tawny dragon
نام علمی: Ctenophorus decresii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های صخره‌ای و خشک کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

اژدهای شنی دُم‌دراز

نام: اژدهای شنی دُم‌دراز Long-tailed sand dragon
نام علمی: Ctenophorus femoralis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های شنی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

 

اژدهای شبه‌جزیره

نام: اژدهای شبه‌جزیره Peninsula dragon
نام علمی: Ctenophorus fionni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دامنه‌های سنگی جزیره‌مانند اِیر و جزیره‌های فراکرانه‌ای جنوب ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۲ سانتی‌متر

 

اژدهای ارتشی مالی

نام: اژدهای ارتشی مالی Mallee military dragon
نام علمی: Ctenophorus fordi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و تپه‌چمنی‌های منطقه‌های خشک کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

 

اژدهای زمینی بول‌داست

نام: اژدهای زمینی بول‌داست Bulldust ground-dragon
نام علمی: Ctenophorus gibba
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های شمال ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۵ تا ۱۱/۵ سانتی‌متر

 

اژدهای دُم‌حلقه‌ای لاوِرتون

نام: اژدهای دُم‌حلقه‌ای لاوِرتون Laverton ring-tailed dragon
نام علمی: Ctenophorus infans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوه مارگارِت گُلدفیلد در پیرامون شهر لاوِرتون در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

اژدهای ارتشی مرکزی

نام: اژدهای ارتشی مرکزی Central military dragon
نام علمی: Ctenophorus isolepis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک مرکز و غرب کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲۱ تا ۲۶/۵ سانتی‌متر

 

اژدهای ارتشی خال‌دار

نام: اژدهای ارتشی خال‌دار Spotted military dragon
نام علمی: Ctenophorus maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک و نیمه‌خشک و تپه‌چمنی‌های ایالت استرالیای غربی و بخش‌های کوچکی از ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲۱ سانتی‌متر

 

اژدهای دریاچه‌ی اِیر

نام: اژدهای دریاچه‌ی اِیر Lake Eyre dragon
نام علمی: Ctenophorus maculosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نمکی پیرامون دریاچه‌های اِیر، کالابونا و تورِنس در ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

اژدهای مکینزی

نام: اژدهای مکینزی McKenzie's dragon
نام علمی: Ctenophorus mckenziei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و درختچه‌زارهای منطقه‌های خشک ایالت‌های استرالیای غربی و استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم دو تا سه برابر این اندازه

 

اژدهای رِینج بَریِر

نام: اژدهای رِینج بَریِر Barrier Range dragon
نام علمی: Ctenophorus mirrityana
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی غرب ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲۶ سانتی‌متر

 

اژدهای دریاچه‌ی کومبوپیندیل

نام: اژدهای دریاچه‌ی کومبوپیندیل Lake Disappointment dragon
نام علمی: Ctenophorus nguyarna
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نمکی پیرامون دریاچه‌ی کومبوپیندیل در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۸ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

 

اژدهای شبکه‌ای مرکزی

نام: اژدهای شبکه‌ای مرکزی Central netted dragon
نام علمی: Ctenophorus nuchalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، شنی و بیابانی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ تا ۱۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با اژدهای شبکه‌ای مرکزی)

 

اژدهای آراسته

نام: اژدهای آراسته Ornate dragon
نام علمی: Ctenophorus ornatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی غرب کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۹/۵ سانتی‌متر

 

اژدهای زمینی نگارین

نام: اژدهای زمینی نگارین Painted ground-dragon
نام علمی: Ctenophorus pictus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و چمن‌زارهای منطقه‌های خشک جنوب و مرکز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۷/۵ سانتی‌متر

 

اژدهای شبکه‌ای غربی

نام: اژدهای شبکه‌ای غربی Western netted dragon
نام علمی: Ctenophorus reticulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت‌های استرالیای غربی و استرالیای جنوبی و سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰/۸ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

 

اژدهای شنی سرخ

نام: اژدهای شنی سرخ Reddening sand-dragon
نام علمی: Ctenophorus rubens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک شنی شمال غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۳ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

 

اژدهای کفه‌رُسی

نام: اژدهای کفه‌رُسی Claypan dragon
نام علمی: Ctenophorus salinarum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک تا نیمه‌خشک پیرامون دریاچه‌های نمکی جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

 

اژدهای لوزی‌نشان

نام: اژدهای لوزی‌نشان Lozenge-marked dragon
نام علمی: Ctenophorus scutulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک تا نیمه‌خشک ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

 

اژدهای اِسلِیتِر

نام: اژدهای اِسلِیتِر Slater's dragon
نام علمی: Ctenophorus slateri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

اژدهای مالی شرقی

نام: اژدهای مالی شرقی Eastern Mallee dragon
نام علمی: Ctenophorus spinodomus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب غربی ایالت نیو ساوت ولز، جنوب شرقی ایالت استرالیای جنوبی و شمال غربی ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

اژدهای نوارسرخ

نام: اژدهای نوارسرخ Red-barred dragon
نام علمی: Ctenophorus vadnappa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی نیمه‌خشک تا خشک ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۵ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

 

اژدهای سنگی یینیتارا

نام: اژدهای سنگی یینیتارا Yinnietharra rock dragon
نام علمی: Ctenophorus yinnietharra
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم تا دو برابر این اندازه

 

سرده‌ی اژدهاهای جنگل‌های بارانی Hypsilurus

 

اژدهای جنگلی گاریائو

نام: اژدهای جنگلی گاریائو Gariau Forest Dragon
نام علمی: Hypsilurus magnus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم تا سه برابر این اندازه

 

اژدهای جنگلی پاپوآ

نام: اژدهای جنگلی پاپوآ Papua forest dragon
نام علمی: Hypsilurus papuensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشور پاپوآ گینه‌ی نو در جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم سه تا چهار برابر این اندازه

 

گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان اژدها (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده