​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی چهارپنجه‌ی معمولی

گکوی چهارپنجه‌ی معمولی مارمولکی شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها، همچنین دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، دارای رفتار دفاعی خودوابُری
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی اقیانوسیه

گکوی اقیانوسیه مارمولکی درختی و شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها، همچنین دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، دارای رفتار دفاعی خودوابُری
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: دیتلای درختی

دیتلای درختی مارمولکی شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها، همچنین دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، دارای رفتار دفاعی خودوابُری
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: دیتلای صخره‌ای جنوبی

دیتلای صخره‌ای جنوبی مارمولکی شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها، همچنین دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، دارای رفتار دفاعی خودوابُری
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی چشم‌سبز اسمیت

گکوی چشم‌سبز اسمیت مارمولکی درختی و شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها، همچنین دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، دارای رفتار دفاعی خودوابُری
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی طلایی

گکوی طلایی مارمولکی درختی و شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها، همچنین دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، دارای رفتار دفاعی خودوابُری
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی توکای

گکوی توکای مارمولکی درختی و شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها، همچنین دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، دارای رفتار دفاعی خودوابُری
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی کول

گکوی کول مارمولکی درختی و شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها، همچنین دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی انگشت‌برگی داکوتا

گکوی انگشت‌برگی داکوتا یا گکوی تپه موریانه Termite hill gecko یا گکوی خانگی خال‌دار blotched house gecko، مارمولکی شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی خانگی مدیترانه‌ای

گکوی خانگی مدیترانه‌ای یا گکوی ترکی Turkish gecko، مارمولکی شب‌زی، دارای مردمک چشم عمودی و انگشتانی چسبناک برای بالا رفتن از بلندی‌های هموار همچون دیوارها، همچنین دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک
دنباله‌ی نوشته