جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش هفتم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش هفتم)

خانواده‌ی گکویان Gekkonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش هفتم خانواده‌ی گکویان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۹۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی گکوئیان Gekkoninae
دنباله‌ی سرده‌ی گکوهای انگشت‌پرده‌دار Gehyra

 

گکوی دماغه‌ی شمال غربی

نام: گکوی دماغه‌ی شمال غربی North West Cape gehyra
نام علمی: Gehyra capensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی پشت‌زنجیری

نام: گکوی پشت‌زنجیری Chain-backed dtella
نام علمی: Gehyra catenata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی درختی کیمبرلی غربی

نام: گکوی درختی کیمبرلی غربی Western Kimberley tree gehyra
نام علمی: Gehyra chimera
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Scott Macor

 

گکوی مرموز غربی

نام: گکوی مرموز غربی Western cryptic gehyra
نام علمی: Gehyra crypta
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Brian Bush

 

گکوی دوبیِس

نام: گکوی دوبیِس Dubious dtella
نام علمی: Gehyra dubia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، درخت‌زارها، درختچه‌زارها و شهرهای ایالت کوئینزلند و شمال ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Ryan Francis

 

گکوی سنگی اینسلی

نام: گکوی سنگی اینسلی Einasleigh rock dtella
نام علمی: Gehyra einasleighensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۱ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی سنگی کهربایی

نام: گکوی سنگی کهربایی Amber rock dtella
نام علمی: Gehyra electrum
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۶ تا ۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Nick Gale

 

گکوی خال‌دار دامنه‌ی هِمِرسلی

نام: گکوی خال‌دار دامنه‌ی هِمِرسلی Hamersley Range spotted gehyra
نام علمی: Gehyra fenestrula
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Brian Bush

 

گکوی سنگی غرب میانه‌ی خال‌کوچک

نام: گکوی سنگی غرب میانه‌ی خال‌کوچک Small-spotted midwest rock gehyra
نام علمی: Gehyra finipunctata
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Brad Maryan

 

گکوی درختی ساده

نام: گکوی درختی ساده Plain tree gehyra
نام علمی: Gehyra gemina
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی کارست کیمبِرلی

نام: گکوی کارست کیمبِرلی Kimberley karst gecko
نام علمی: Gehyra girloorloo
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی، درخت‌زارها و درختچه‌زارهای ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مرموز پیلبارای شمالی

نام: گکوی مرموز پیلبارای شمالی Northern Pilbara cryptic gehyra
نام علمی: Gehyra incognita
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۲ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Brian Bush

 

گکوی دامنه‌ی بِنگِل بِنگِل

نام: گکوی دامنه‌ی بِنگِل بِنگِل Bungle Bungle Ranges gehyra
نام علمی: Gehyra ipsa
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی کیمبِرلی

نام: گکوی کیمبِرلی Kimberley dtella
نام علمی: Gehyra kimberleyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی سنگی پادشاه

نام: گکوی سنگی پادشاه King's Rock Gehyra
نام علمی: Gehyra koira
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی سرزمین شمالی و ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی چهارپنجه‌ی کانتچانابوری

نام: گکوی چهارپنجه‌ی کانتچانابوری Kanchanaburi four-clawed gecko
نام علمی: Gehyra lacerata
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشورهای تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Rushen

 

گکوی سنگی لیچفیلد

نام: گکوی سنگی لیچفیلد Litchfield Rock gehyra
نام علمی: Gehyra lapistola
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی درختی شاخاب

نام: گکوی درختی شاخاب Gulf tree gehyra
نام علمی: Gehyra lauta
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jordan mulder

 

گکوی سنگی جنوبی

نام: گکوی سنگی جنوبی Southern Rock Dtella
نام علمی: Gehyra lazelli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی مرکز و غرب ایالت نیو ساوت ولز و جنوب ایالت استرالیای جنوبی در کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jules Farquhar

 

گکوی سنگی پیلبارای بزرگ

نام: گکوی سنگی پیلبارای بزرگ Large Pilbara rock gehyra
نام علمی: Gehyra macra
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی سنگی خال‌دار پیلبارای میانی

نام: گکوی سنگی خال‌دار پیلبارای میانی Medium Pilbara spotted rock gehyra
نام علمی: Gehyra media
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی سنگی خال‌دار پیلبارای کوچک

نام: گکوی سنگی خال‌دار پیلبارای کوچک Small Pilbara spotted rock gehyra
نام علمی: Gehyra micra
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۷ تا ۴/۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Brad Maryan

 

گکوی کوتوله

نام: گکوی کوتوله Dwarf dtella
نام علمی: Gehyra minuta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مرکزی

نام: گکوی مرکزی Centralian dtella
نام علمی: Gehyra montium
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرکز و جنوب سرزمین شمالی، جنوب غربی ایالت استرالیای جنوبی و شرق ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ تا ۵/۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jordan mulder

 

گکوی موریتز

نام: گکوی موریتز Moritz's Dtella
نام علمی: Gehyra moritzi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۶ تا ۴/۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳/۸ تا ۵/۱ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی چندروزن

نام: گکوی چندروزن Multi-pored Dtella
نام علمی: Gehyra multiporosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی چهارپنجه‌ی معمولی

نام: گکوی چهارپنجه‌ی معمولی Common four-clawed gecko
نام علمی: Gehyra mutilata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، منطقه‌های سنگی، کرانه‌های شنی و شهرهای جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و جزیره‌های اقیانوس آرام
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Ray 'Wolverine' Li

 

گکوی سنگی خال‌دار شمالی

نام: گکوی سنگی خال‌دار شمالی Northern spotted rock dtella
نام علمی: Gehyra nana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی و ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۴ تا ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی فلات کیمبِرلی

نام: گکوی فلات کیمبِرلی Kimberley Plateau dtella
نام علمی: Gehyra occidentalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Jules Farquhar

 

گکوی اقیانوسیه

نام: گکوی اقیانوسیه Oceania gecko
نام علمی: Gehyra oceanica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و باغ‌های جزیره‌ی گینه‌ی نو و چندین جزیره ‌از گروه‌جزیره‌های مِلانِزی، میکرونِزی و پُلی‌نِزی در اقیانوس آرام و قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Ryan Francis

 

گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم) - (بخش دهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده