جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش دوم)

خانواده‌ی گکویان Gekkonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی گکویان می‌پردازد با ۲۹ گونه (از ۲۹۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Uroplatinae
سرده‌ی گکوهای سنگی Afroedura

 

گکوی سنگی هاکه

نام: گکوی سنگی هاکه Haacke's rock gecko
نام علمی: Afroedura haackei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: استان امپومالانگای کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Theo Busschau

 

گکوی سنگی دماغه

نام: گکوی سنگی دماغه Cape rock gecko
نام علمی: Afroedura hawequensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوه‌های جنوب غربی استان کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Theo Busschau

 

گکوی سنگی درون‌خشکی

نام: گکوی سنگی درون‌خشکی Inland rock gecko
نام علمی: Afroedura karroica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: استان کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Courtney Hundermark

 

گکوی سنگی دراکنزبرگ

نام: گکوی سنگی دراکنزبرگ Drakensberg rock gecko
نام علمی: Afroedura nivaria
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: استان ایالت آزاد، جنوب غربی استان ناتال و استان کِیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: Courtney Hundermark

 

سرده‌ی Afrogecko

 

گکوی انگشت‌برگی مرمری

نام: گکوی انگشت‌برگی مرمری Marbled leaf-toed gecko
نام علمی: Afrogecko porphyreus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب و جنوب غربی کشور آفریقای جنوبی و بخش‌هایی از کشور نامبیبا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ تا ۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی گکوهای مرمرین Christinus

 

گکوی مرمرین اسکندر

نام: گکوی مرمرین اسکندر Alexander's marbled gecko
نام علمی: Christinus alexanderi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت نولاربور در جنوب کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Jules Farquhar

 

گکوی جزیره‌ی گونتِر

نام: گکوی جزیره‌ی گونتِر Gunther's island gecko
نام علمی: Christinus guentheri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی لرد هاوو وابسته به جزیره‌های نُورفُک (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: Angus McNab

 

گکوی مرمرین جنوبی

نام: گکوی مرمرین جنوبی Marbled southern gecko
نام علمی: Christinus marmoratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، جنگل‌های سخت‌برگ، درخت‌زارهای رودخانه‌ای و شهرهای جنوب کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ تا ۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Akash Samuel

 

سرده‌ی گکوهای روزگرد Cnemaspis

 

گکوی روزگرد امبولی

نام: گکوی روزگرد امبولی Amboli day gecko
نام علمی: Cnemaspis amboliensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت مَهاراشترای کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۲ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Amit Sayyed

 

گکوی روزگرد شکم‌زرد

نام: گکوی روزگرد شکم‌زرد Yellow-bellied day gecko
نام علمی: Cnemaspis flaviventralis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت مَهاراشترای کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Akshaychikalge10

 

گکوی روزگرد پولک‌ناهمسان

نام: گکوی روزگرد پولک‌ناهمسان Different-scaled day gecko
نام علمی: Cnemaspis heteropholis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت کَرناتَکه در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: -

 

گکوی روزگرد هندی

نام: گکوی روزگرد هندی Indian day gecko
نام علمی: Cnemaspis indica
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی رشته‌کوه گهات غربی در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Angus McNab

 

گکوی روزگرد میسور

نام: گکوی روزگرد میسور Mysore day gecko
نام علمی: Cnemaspis mysoriensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز ایالت کَرناتَکه در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۹ تا ۳/۲ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Davidvraju

 

گکوی سنگی جزیره‌ی تیومَن

نام: گکوی سنگی جزیره‌ی تیومَن Tioman Island rock gecko
نام علمی: Cnemaspis limi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی تیومَن وابسته به کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۸ سانتی‌متر، دُم تا ۲ برابر این اندازه

نگاره: Chris Hay

 

گکوی سنگی روان‌گردان

نام: گکوی سنگی روان‌گردان Psychedelic rock gecko
نام علمی: Cnemaspis psychedelica
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌ی هون خوای وابسته به کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Lee Grismer

 

سرده‌ی Cryptactites

 

گکوی انگشت‌برگی پِرینگِی

نام: گکوی انگشت‌برگی پِرینگِی Peringuey's leaf-toed gecko
نام علمی: Cryptactites peringueyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: استان کِیپ شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی Ebenavia

 

گکوی بی‌پنجه‌ی ماداگاسکار

نام: گکوی بی‌پنجه‌ی ماداگاسکار Madagascar clawless gecko
نام علمی: Ebenavia inunguis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای جزیره‌ای ماداگاسکار، موریس و کومور و جزیره‌ی پِمبا وابسته به کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۲ تا ۳/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: -

 

سرده‌ی گکوهای پولک‌ماهی Geckolepis

 

گکوی پولک‌ماهی

نام: گکوی پولک‌ماهی Fish-scaled gecko
نام علمی: Geckolepis megalepis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Frank Glaw

 

گکوی گراندیدیر

نام: گکوی گراندیدیر Grandidier's gecko
نام علمی: Geckolepis typica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب و جنوب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Mitchberk

 

سرده‌ی گکوهای انگشت‌برگی کوتوله Goggia

 

گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی هیوئیت

نام: گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی هیوئیت Hewitt's dwarf leaf-toed gecko
نام علمی: Goggia hewitti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: استان کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۸ تا ۳/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Courtney Hundermark

 

گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی سیدربرگ

نام: گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی سیدربرگ Cedarberg dwarf leaf-toed gecko
نام علمی: Goggia hexapora
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب غربی استان کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Tyrone James Ping

 

گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی راه‌راه

نام: گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی راه‌راه Striped dwarf leaf-toed gecko
نام علمی: Goggia lineata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب کشور نامیبیا و غرب استان کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Tyrone James Ping

 

گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی پولک‌‌ریز

نام: گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی پولک‌‌ریز Small-scaled dwarf leaf-toed gecko 
نام علمی: Goggia microlepidota
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: استان کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Tyrone James Ping

 

گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی ناماکا

نام: گکوی انگشت‌برگی کوتوله‌ی ناماکا Namaqua dwarf leaf-toed gecko
نام علمی: Goggia rupicola
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌ی خشک ناماکا در کشور نامیبیا و استان کِیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی Homopholis

 

گکوی مخملی نواری

نام: گکوی مخملی نواری Banded velvet gecko
نام علمی: Homopholis fasciata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک یا خشک کشورهای اتیوپی، کنیا، سومالی و تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی والبرگ

نام: گکوی مخملی والبرگ Wahlberg's velvet gecko
نام علمی: Homopholis wahlbergii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک کشورهای بوتسوانا، آفریقای جنوبی، زیمبابوه و موزامبیک در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی گکوهای واق‌واقی Ptenopus

 

گکوی واق‌واقی کپور

نام: گکوی واق‌واقی کپور Carp's barking gecko
نام علمی: Ptenopus carpi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کشور نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

گکوی واق‌واقی معمولی

نام: گکوی واق‌واقی معمولی Common barking gecko
نام علمی: Ptenopus garrulus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک کشورهای آفریقای جنوبی، نامیبیا، بوتسوانا و زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ تا ۶/۳ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: Tyrone James Ping

 

گکوی واق‌واقی کوک

نام: گکوی واق‌واقی کوک Koch's barking gecko
نام علمی: Ptenopus kochi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان نامیب در کشور نامیبیا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۸ سانتی‌متر

نگاره: Aviad Bar

 

گونه‌های خانواده‌ی گکویان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم) - (بخش دهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده