ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ی

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ی
در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ی» را می‌خوانید. همچون یا بخور یا به فکر خوردن باش. یا رومی روم، یا زنگی زنگ. یا کوچه‌گردی، یا خانه‌داری. یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم.
دنباله‌ی نوشته

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف و

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف و
در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف و» را می‌خوانید. همچون وای به مرگی که مرده‌شور هم عزا بگیره. وای به وقتی که قاچاقچی گمرکچی بشه. وصف العیش نصف العیش. وعده‌ی سر خرمن دادن.
دنباله‌ی نوشته

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ن

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ن
در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ن» را می‌خوانید. همچون نادان را به از خاموشی نیست. نان این‌جا، آب این‌جا، کجا بروم به از این‌جا؟ نان به نرخ روز خوردن. نان به هم قرض دادن.
دنباله‌ی نوشته

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف م

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف م
در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف م» را می‌خوانید. همچون ما را باش که از بز دنبه می‌خواهیم. ما که رسوای جهانیم غم عالم پشمه. مار بد بهتر بود از یار بد. مار خورده افعی شده.
دنباله‌ی نوشته

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف گ

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف گ
در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف گ» را می‌خوانید. همچون گاهی به ادا، گاهی به اصول، گاهی به خدا، گاهی به رسول. گدا به گدا، رحمت به خدا. گذر پوست به دباغ‌خانه می‌افتد.
دنباله‌ی نوشته

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ک

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ک
در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ک» را می‌خوانید. همچون کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند. کار دست خود یا کسی دادن. کار را که کرد؟ آن‌که تمام کرد. کارد به استخوان رسیدن.
دنباله‌ی نوشته

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ق

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ق
در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ق» را می‌خوانید. قاپ کسی را دزدیدن. قاشق ندارد که آش بخورد. قسم روباه را باور کنیم یا دم خروس را؟ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
دنباله‌ی نوشته