جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش سوم)

خانواده‌ی عقرب‌ماهیان Scorpaenidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی عقرب‌ماهیان می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۲۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی عقرب‌ماهیان خروسکی Neosebastinae
دنباله‌ی سرده‌ی Neosebastes

 

ماهی لوتی خروسکی سربزرگ

نام: ماهی لوتی خروسکی سربزرگ Bighead gurnard perch
نام علمی: Neosebastes pandus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۵ تا ۵۹۳ متری (بیشتر ۵۰ تا ۲۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Jacob Loyacano

 

ماهی لوتی خروسکی معمولی

نام: ماهی لوتی خروسکی معمولی Common gurnard perch
نام علمی: Neosebastes scorpaenoides
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۴۰ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند و جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

زیرخانواده‌ی باله‌ایان Scorpaeninae
سرده‌ی Iracundus

 

عقرب‌ماهی دام‌انداز

نام: عقرب‌ماهی دام‌انداز Decoy scorpionfish
نام علمی: Iracundus signifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۱۱۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند و اقیانوس آرام (غرب اقیانوس هند: کرانه‌های کشورهای آفریقای جنوبی و موریس و جزیره‌ی رئونیون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در شرق قاره‌ی آفریقا، اقیانوس آرام: در کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن و جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا و گروه‌جزیره‌های انجمن و توآموتو و جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه)، جزیره‌های پیت‌کرن و جزیره‌های کوک (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) و گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: BarryFackler

 

سرده‌ی Parascorpaena

 

عقرب‌ماهی طلایی

نام: عقرب‌ماهی طلایی Golden scorpionfish
نام علمی: Parascorpaena aurita
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای پاپوآ گینه‌ی نو و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Nigel Marsh

 

عقرب‌ماهی موزامبیک

نام: عقرب‌ماهی موزامبیک Mozambique scorpionfish
نام علمی: Parascorpaena mossambica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۸ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Roxanne Lazarus

 

عقرب‌ماهی نگارین

نام: عقرب‌ماهی نگارین Painted scorpionfish
نام علمی: Parascorpaena picta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

سرده‌ی Pteroidichthys

 

عقرب‌ماهی آمبون

نام: عقرب‌ماهی آمبون Ambon scorpionfish
نام علمی: Pteroidichthys amboinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۴۳ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ، کشورهای ژاپن، ویتنام و اندونزی و جزیره‌ی تایوان در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کرانه‌های کشورهای پاپوآ گینه‌ی نو، فیجی و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Eunice Khoo

 

سرده‌ی Rhinopias

 

عقرب‌ماهی توری

نام: عقرب‌ماهی توری Lacy scorpionfish
نام علمی: Rhinopias aphanes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای استرالیا، پاپوآ گینه‌ی نو و وانواتو و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Alain Daoulas

 

عقرب‌ماهی آرگولیبا

نام: عقرب‌ماهی آرگولیبا Argoliba scorpionfish
نام علمی: Rhinopias argoliba
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۲۹۷ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا تا کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و در کرانه‌های کشور استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کارولین از جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: -

 

عقرب‌ماهی اِشمِیِر

نام: عقرب‌ماهی اِشمِیِر Eschmeyer's scorpionfish
نام علمی: Rhinopias eschmeyeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۸ تا ۵۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای ژاپن و اندونزی در شرق و جنوب شرقی آسیا و کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

عقرب‌ماهی هرزگیاهی

نام: عقرب‌ماهی هرزگیاهی Weedy scorpionfish
نام علمی: Rhinopias frondosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۲۹۷ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا تا کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و در کرانه‌های کشور استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کارولین در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: Bernard DUPONT

 

سرده‌ی Scorpaena

 

بارب‌ماهی

نام: بارب‌ماهی Barbfish
نام علمی: Scorpaena brasiliensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت ویرجینیای کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Squidpastry

 

عقرب‌ماهی کاردینال

نام: عقرب‌ماهی کاردینال Cardinal scorpionfish
نام علمی: Scorpaena cardinalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۵۴ متری آب‌های معتدل جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای نیوزیلند و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴۰/۵ سانتی‌متر

نگاره: Sarah Han-de-Beaux

 

عقرب‌ماهی گوژپشت

نام: عقرب‌ماهی گوژپشت Hunchback scorpionfish
نام علمی: Scorpaena dispar
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳۶ تا ۱۱۸ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نگاره: NOAA Photo Library

 

عقرب‌ماهی پردار

نام: عقرب‌ماهی پردار Plumed scorpionfish
نام علمی: Scorpaena grandicornis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس اطلس (در کرانه‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bryant

 

عقرب‌ماهی کالیفرنیا

نام: عقرب‌ماهی کالیفرنیا California scorpionfish
نام علمی: Scorpaena guttata
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۶ تا ۱۸۳ متری (بیشتر ؟ تا ۳۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۴۳ سانتی‌متر

نگاره: Helge Weissig

 

عقرب‌ماهی سرخ شرقی

نام: عقرب‌ماهی سرخ شرقی Eastern red scorpionfish
نام علمی: Scorpaena jacksoniensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۷۳ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۳/۷ سانتی‌متر

نگاره: John Turnbull

 

صخره‌ماهی مادیرا

نام: صخره‌ماهی مادیرا Madeira rockfish
نام علمی: Scorpaena maderensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای مدیترانه و کرانه‌های کشور مراکش و گروه‌جزیره‌های آزور و مادیرا وابسته به کشور پرتغال تا گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا، کشور جزیره‌ای کیپ ورد و سنگال در غرب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۱۰۸ گرم، بدن به درازای ۱۷/۸ سانتی‌متر

نگاره: Stefan

 

عقرب‌ماهی خال‌دار آرام

نام: عقرب‌ماهی خال‌دار آرام Pacific spotted scorpionfish
نام علمی: Scorpaena mystes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی تا شیلی و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۴۵/۷ سانتی‌متر

نگاره: Michaels Bubbles

 

عقرب‌ماهی سرخ کوچک

نام: عقرب‌ماهی سرخ کوچک Small red scorpionfish
نام علمی: Scorpaena notata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۷۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریا‌های مدیترانه و سیاه و کرانه‌های شاخاب بیسکی در غرب قاره‌ی اروپا تا گروه‌جزیره‌های آزور و مادیرا وابسته به کشور پرتغال، گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا و سنگال در غرب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۲۶ سانتی‌متر

نگاره: Dein Freund der Baum

 

عقرب‌ماهی سرخ جنوبی

نام: عقرب‌ماهی سرخ جنوبی Southern red scorpionfish
نام علمی: Scorpaena papillosa
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵۰ متری آب‌های معتدل اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای استرالیا و نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Andrew Green

 

عقرب‌ماهی خال‌دار

نام: عقرب‌ماهی خال‌دار Spotted scorpionfish
نام علمی: Scorpaena plumieri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۷۰ متری (بیشتر ۵ تا ۵۵ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس (غرب اقیانوس اطلس: در کرانه‌های ایالت ماساچوست کشور آمریکا و گروه‌جزیره‌ی برمودا (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) در شرق آمریکای شمالی تا برزیل در شرق آمریکای جنوبی، شرق اقیانوس اطلس: جزیره‌ی سنت هلن و جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا))
اندازه: وزن ۱/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Jeff Mitton

 

عقرب‌ماهی سیاه

نام: عقرب‌ماهی سیاه Black scorpionfish
نام علمی: Scorpaena porcus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۸۰۰ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریا‌های مدیترانه و سیاه و کرانه‌های جزیره‌های بریتانیا در غرب قاره‌ی اروپا تا کشور مراکش، گروه‌جزیره‌ی آزور وابسته به کشور پرتغال و گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا در غرب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۸۷۰ گرم، بدن به درازای ۴۰/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jjulio2311

 

عقرب‌ماهی سرخ

نام: عقرب‌ماهی سرخ Red scorpionfish
نام علمی: Scorpaena scrofa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۵۰۰ متری (بیشتر ؟ تا ۱۵۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریا‌های مدیترانه و سیاه و کرانه‌های جزیره‌های بریتانیا در غرب قاره‌ی اروپا تا کشور سنگال، گروه‌جزیره‌ی مادیرا وابسته به کشور پرتغال، گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا و کشور جزیره‌ای کیپ ورد در غرب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Subdiversion.es

 

سرده‌ی Scorpaenodes

 

عقرب‌ماهی خال‌گونه

نام: عقرب‌ماهی خال‌گونه Cheekspot scorpionfish
نام علمی: Scorpaenodes evides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

عقرب‌ماهی پشمالو

نام: عقرب‌ماهی پشمالو Hairy scorpionfish
نام علمی: Scorpaenodes hirsutus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۸ تا ۵۴ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵/۶ سانتی‌متر

نگاره: Eunice Khoo

 

عقرب‌ماهی رنگین‌کمانی

نام: عقرب‌ماهی رنگین‌کمانی Rainbow scorpionfish
نام علمی: Scorpaenodes xyris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی تا پرو و گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس در غرب آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Divindk

 

گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده