جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش چهارم)

خانواده‌ی عقرب‌ماهیان Scorpaenidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی عقرب‌ماهیان می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۲۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی باله‌ایان Scorpaeninae
سرده‌ی Scorpaenopsis

 

عقرب‌ماهی ریش‌دار

نام: عقرب‌ماهی ریش‌دار Bearded scorpionfish
نام علمی: Scorpaenopsis barbata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری و غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا و کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب‌های عدن و فارس در غرب قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Erics
نگاره: 

 

عقرب‌ماهی دروغین

نام: عقرب‌ماهی دروغین False scorpionfish
نام علمی: Scorpaenopsis diabolus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۷۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی و جزیره‌های پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Susanne Spindler

 

عقرب‌ماهی گوژپشت

نام: عقرب‌ماهی گوژپشت Humpbacked scorpionfish
نام علمی: Scorpaenopsis gibbosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس‌های هند (در کرانه‌های کشورهای کنیا و موزامبیک در شرق قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های غرب اقیانوس هند)
اندازه: بدن به درازای ۲۱ سانتی‌متر

نگاره: -

 

عقرب‌ماهی سوسوزن

نام: عقرب‌ماهی سوسوزن Flasher scorpionfish
نام علمی: Scorpaenopsis macrochir
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۸۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی، فیلیپین و استرالیا تا جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌های انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا کشورهای استرالیا و تونگا و گروه‌جزیره‌ی ماریانا (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) و گروه‌جزیره‌ی کارولین در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: Albert Kang

 

عقرب‌ماهی منگوله‌ای

نام: عقرب‌ماهی منگوله‌ای Tasseled scorpionfish
نام علمی: Scorpaenopsis oxycephala
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۴۰۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی ماریانا و جزیره‌ی گوآم (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) و کشور جزیره‌ای پالائو در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۶ سانتی‌متر

نگاره: Mona Dienhart &Chris Lebas

 

عقرب‌ماهی پاپوآیی

نام: عقرب‌ماهی پاپوآیی Papuan scorpionfish
نام علمی: Scorpaenopsis papuensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Louis Costes

 

سرده‌ی Sebastapistes

 

عقرب‌ماهی لکه‌دار

نام: عقرب‌ماهی لکه‌دار Speckled Scorpionfish
نام علمی: Sebastapistes coniorta
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۵ متری آب‌های گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های هاوایی و آب‌سنگ جانستون (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: DavidR.808

 

عقرب‌ماهی خال‌زرد

نام: عقرب‌ماهی خال‌زرد Yellowspotted scorpionfish
نام علمی: Sebastapistes cyanostigma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۳۰ متری (بیشتر ۲ تا ۱۵ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Ron DeCloux

 

عقرب‌ماهی بارچین

نام: عقرب‌ماهی بارچین Barchin scorpionfish
نام علمی: Sebastapistes strongia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۷ متری (بیشتر ۰ تا ۳ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا تا کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۹/۵ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

سرده‌ی Taenianotus

 

عقرب‌ماهی برگی

نام: عقرب‌ماهی برگی Leaf scorpionfish
نام علمی: Taenianotus triacanthus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۱۳۵ متری (بیشتر ۵ تا ۲۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا و گروه‌جزیره‌ی هاوایی تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Bourdon

 

سرده‌ی خروس‌ماهی‌های کوتوله Dendrochirus

 

شیرماهی سبز

نام: شیرماهی سبز Green lionfish
نام علمی: Dendrochirus barberi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری آب‌های گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی هاوایی و آب‌سنگ جانستون (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ferlopez

 

شیرماهی دوخال

نام: شیرماهی دوخال Twinspot lionfish
نام علمی: Dendrochirus biocellatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای موریس و جزیره‌ی رئونیون (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در شرق قاره‌ی آفریقا و همچنین کشورهای جزیره‌ای مالدیو و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: -

 

شیرماهی کوتوله

نام: شیرماهی کوتوله Dwarf lionfish
نام علمی: Dendrochirus brachypterus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۸۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای هند و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۷ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

شیرماهی کوتوله‌ی دریای سرخ

نام: شیرماهی کوتوله‌ی دریای سرخ Red Sea dwarf lionfish
نام علمی: Dendrochirus hemprichi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۷۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای جزیره‌ای سیشل و ماداگاسکار و همچنین کشورهای پیرامون شاخاب‌های فارس و عمان در غرب قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۳ سانتی‌متر

نگاره: Rafi Amar

 

شیرماهی گورخری

نام: شیرماهی گورخری Zebra lionfish
نام علمی: Dendrochirus zebra
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۱۵ متری (بیشتر ۳ تا ۶۰ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Karen Honeycutt

 

سرده‌ی Parapterois

 

شیرماهی پاسیاه

نام: شیرماهی پاسیاه Black-Foot lionfish
نام علمی: Parapterois heterura
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۴۰ تا ۳۰۰ متری آب‌های معتدل اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۳۸ سانتی‌متر

نگاره: Totti

 

سرده‌ی شیرماهی‌ها یا خروس‌ماهی‌ها Pterois

 

شیرماهی اندووِر

نام: شیرماهی اندووِر Andover lionfish
نام علمی: Pterois andover
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۷۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی، پاپوآ گینه‌ی نو، فیلیپین و مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۲۳ سانتی‌متر

نداره: -

 

شیرماهی باله‌خال‌دار

نام: شیرماهی باله‌خال‌دار Spotfin lionfish
نام علمی: Pterois antennata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۸۶ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های مارکیز و گروه‌جزیره‌ی گامبیر وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا، جزیره‌های کرمادک وابسته به کشور نیوزیلند و جزیره‌های آسترل وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Björn Kreis
(آشنایی بیشتر با شیرماهی باله‌خال‌دار)

 

شیرماهی لونا

نام: شیرماهی لونا Luna lionfish
نام علمی: Pterois lunulata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۳۲ تا ۱۷۲ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای موریس در شرق قاره‌ی آفریقا تا کشورهای ژاپن، استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Syu-1

 

شیرماهی معمولی

نام: شیرماهی معمولی Common lionfish
نام علمی: Pterois miles
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸۵ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ، شاخاب فارس و اقیانوس هند (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌ی سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کرانه‌های پیرامون کشورهای شرق دریای مدیترانه)
اندازه: بدن به درازای ۴۳ سانتی‌متر

نگاره: Jason Penney

 

شیرماهی آفریقایی

نام: شیرماهی آفریقایی African lionfish
نام علمی: Pterois mombasae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۷۰ متری (بیشتر ۴۰ تا ؟ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۱ سانتی‌متر

نگاره: Ken Corsig

 

شیرماهی مومباسای شرقی

نام: شیرماهی مومباسای شرقی Eastern mombasa lionfish
نام علمی: Pterois paucispinula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۴۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا جزیره‌های والیس و فوتونا (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۴ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

شیرماهی باله‌شیشه‌ای

نام: شیرماهی باله‌شیشه‌ای Clearfin lionfish
نام علمی: Pterois radiata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۴ سانتی‌متر

نگاره: Mejxu

 

شیرماهی دُم‌ساده

نام: شیرماهی دُم‌ساده Plaintail firefish
نام علمی: Pterois russelii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۵ تا ۶۰ متری (بیشتر ۲۰ تا ؟ متری) آب‌های گرمسیری شاخاب فارس و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌ی گینه‌ی نو و کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Kirsty Magson

 

شیرماهی هاوایی

نام: شیرماهی هاوایی Hawaiian lionfish
نام علمی: Pterois sphex
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۲۲ متری آب‌های گرمسیری شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: OlderManSea
(آشنایی بیشتر با شیرماهی هاوایی)

 

شیرماهی سرخ

نام: شیرماهی سرخ Red lionfish
نام علمی: Pterois volitans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۵۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های غربی کشور استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کوکوس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) تا جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های پیت‌کرن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا) و کرانه‌های کشورهای ژاپن و کره‌ی جنوبی در شرق قاره‌ی آسیا تا کشورهای استرالیا و نیوزیلند و جزیره‌های آسترل وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: وزن ۱/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۵/۷ سانتی‌متر

نگاره: Karen Honeycutt
(آشنایی بیشتر با شیرماهی سرخ)

 

گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده