جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دورنگ

بلنی دورنگ جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز، بیشتر زمان‌ها پنهان در سوراخ‌های مرجان‌ها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی مقلد دریای سرخ

بلنی مقلد دریای سرخ جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی میداس

بلنی میداس یا بلنی ایرانی Persian blenny، جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی پیکتوس

بلنی پیکتوس جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز، به‌رنگ ارغوانی، با خط‌ها و خال‌های افقی سفید
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی دم‌خال‌دار

بلنی دُم‌خال‌دار جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز و شاخک‌هایی بر روی سر، بیشتر زمان‌ها پنهان در سوراخ‌های مرجان‌ها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی یائی‌یاما

بلنی یائی‌یاما جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز، به‌رنگ خاکستری کم‌رنگ و نیمه‌شفاف، با خال‌های سفید
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی تامپات

بلنی تامپات جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز و شاخک‌هایی بر روی سر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی شاخ‌دار

بلنی شاخ‌دار جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز و شاخک‌هایی بر روی سر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی جلبک

بلنی جلبک جانوری روزگرد، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز و شاخک‌هایی بر روی سر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: بلنی نواردراز

بلنی نواردراز جانوری شب‌زی، دارای بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک با چشمانی بزرگ و دهانی رو به پایین، همچنین دارای باله‌های پشتی و مخرجی دراز و شاخک‌هایی بر روی سر
دنباله‌ی نوشته