جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش دوم)

خانواده‌ی عقرب‌ماهیان Scorpaenidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی عقرب‌ماهیان می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۲۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی صخره‌ماهیان Sebastinae
دنباله‌ی سرده‌ی صخره‌ماهی‌ها Sebastes

 

صخره‌ماهی ماده‌گاو

نام: صخره‌ماهی ماده‌گاو Cow rockfish
نام علمی: Sebastes levis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۵۰۰ متری (بیشتر ۹۰ تا ۳۰۰ متری) آب‌های شرق مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۱۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر

نگاره: Ryan Fields

 

صخره‌ماهی پشت‌تیغی

نام: صخره‌ماهی پشت‌تیغی Quillback rockfish
نام علمی: Sebastes maliger
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۷۴ متری (بیشتر ۰ تا ۹۲ متری) آب‌های معتدل شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت آلاسکا تا ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۳/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۱ سانتی‌متر

نگاره: Neil McDaniel

 

صخره‌ماهی سیاه

نام: صخره‌ماهی سیاه Black rockfish
نام علمی: Sebastes melanops
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۶۶ متری (بیشتر ۱۸۳ تا ۲۷۴ متری) آب‌های معتدل شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های غربی گروه‌جزیره‌ی آلیوتی وابسته به ایالت آلاسکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۴/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۳ سانتی‌متر

نگاره: Ron DeCloux

 

صخره‌ماهی شنگرف

نام: صخره‌ماهی شنگرف Vermilion rockfish
نام علمی: Sebastes miniatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۵ تا ۲۷۴ متری (بیشتر ۱۸۳ تا ۲۷۴ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت بریتیش کلمبیای کشور کانادا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۶/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۱ سانتی‌متر

نگاره: Chris Grossman

 

صخره‌ماهی آبی

نام: صخره‌ماهی آبی Blue rockfish
نام علمی: Sebastes mystinus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵۵۰ متری (بیشتر ۱۸۳ تا ۵۵۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت بریتیش کلمبیای کشور کانادا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۳/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۱ سانتی‌متر

نگاره: Ron DeCloux

 

صخره‌ماهی چینی

نام: صخره‌ماهی چینی China rockfish
نام علمی: Sebastes nebulosus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۲۸ متری (بیشتر ۳ تا ۹۲ متری) آب‌های معتدل شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت آلاسکا تا ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۱/۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Southern California Marine Life

 

صخره‌ماهی ببری

نام: صخره‌ماهی ببری Tiger rockfish
نام علمی: Sebastes nigrocinctus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۲۷۵ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت آلاسکا تا ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۲/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۱ سانتی‌متر

نگاره: Fred Bavendam

 

صخره‌ماهی بوکاچیو

نام: صخره‌ماهی بوکاچیو Bocaccio rockfish
نام علمی: Sebastes paucispinis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۷۶ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت آلاسکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۹/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۱ سانتی‌متر

نگاره: Ron DeCloux

 

صخره‌ماهی قناری

نام: صخره‌ماهی قناری Canary rockfish
نام علمی: Sebastes pinniger
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۸۳۸ متری (بیشتر ۹۰ تا ۲۷۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت آلاسکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۴/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۶ سانتی‌متر

نگاره: Ron DeCloux

 

صخره‌ماهی شمالی

نام: صخره‌ماهی شمالی Northern rockfish
نام علمی: Sebastes polyspinis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۷۴۰ متری آب‌های معتدل شمال اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی جزیره‌مانند کامچاتکا در شمال شرقی قاره‌ی آسیا تا ایالت بریتیش کلمبیای کشور کانادا در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۴۱ سانتی‌متر

نگاره: -

 

صخره‌ماهی گلگون

نام: صخره‌ماهی گلگون Rosy rockfish
نام علمی: Sebastes rosaceus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۵ تا ۱۲۸ متری (بیشتر ۳۰ تا ۴۶ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت واشینگتن کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۳۶ سانتی‌متر

نگاره: Aharmer1

 

صخره‌ماهی چشم‌زرد

نام: صخره‌ماهی چشم‌زرد Yelloweye rockfish
نام علمی: Sebastes ruberrimus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۵ تا ۵۴۹ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت آلاسکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۱۷/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۰۴ سانتی‌متر

نگاره: Kathleen R

 

صخره‌ماهی پرچمی

نام: صخره‌ماهی پرچمی Flag rockfish
نام علمی: Sebastes rubrivinctus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰۲ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۱/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۱ سانتی‌متر

نگاره: Ron DeCloux

 

صخره‌ماهی کره‌ای

نام: صخره‌ماهی کره‌ای Korean rockfish
نام علمی: Sebastes schlegelii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های معتدل شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای ژاپن و چین و جزیره‌مانند کره در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۳/۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۵ سانتی‌متر

نگاره: Tomarin

 

صخره‌ماهی نیم‌نواری

نام: صخره‌ماهی نیم‌نواری Halfbanded rockfish
نام علمی: Sebastes semicinctus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵۸ تا ۴۰۲ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Aharmer1

 

صخره‌ماهی زیتونی

نام: صخره‌ماهی زیتونی Olive rockfish
نام علمی: Sebastes serranoides
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۴۶ متری (بیشتر ۰ تا ۳۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۱/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۱ سانتی‌متر

نگاره: Southern California Marine Life

 

درخت‌ماهی

نام: درخت‌ماهی Treefish
نام علمی: Sebastes serriceps
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۹۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: بدن به درازای ۴۱ سانتی‌متر

نگاره: Southern California Marine Life

 

صخره‌ماهی لبه‌سفید

نام: صخره‌ماهی لبه‌سفید White-edged rockfish
نام علمی: Sebastes taczanowskii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۲۰ متری آب‌های معتدل شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای کره‌ی جنوبی و ژاپن تا سرزمین پریمورسکی در جنوب شرقی روسیه در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۳۲ سانتی‌متر

نگاره: Σ64

 

صخره‌ماهی سه‌خط

نام: صخره‌ماهی سه‌خط Threestripe rockfish
نام علمی: Sebastes trivittatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۲۰ متری آب‌های معتدل شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن و جزیره‌مانند کره در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۴/۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۲ سانتی‌متر

نگاره: Boris Pamikov

 

صخره‌ماهی سیاه ژاپنی

نام: صخره‌ماهی سیاه ژاپنی Japanese black seaperch
نام علمی: Sebastes ventricosus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل شمال غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: -

نگاره: Joi Ito

 

سرخ‌ماهی نروژی

نام: سرخ‌ماهی نروژی Norway redfish
نام علمی: Sebastes viviparus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵۰ تا ۳۰۰ متری آب‌های معتدل شمال شرقی اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای نروژ، انگلستان، اسکاتلند، ولز، ایرلند و شرق جزیره‌ی گرینلند وابسته به کشور دانمارک در شمال غربی قاره‌ی اروپا)
اندازه: وزن ۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: Vebjorn Karlsen

 

سرده‌ی Sebastiscus

 

ماهی کتانجک دروغین

نام: ماهی کتانجک دروغین False kelpfish
نام علمی: Sebastiscus marmoratus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۲/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۳۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Merec0

 

سرده‌ی سرتیغی‌ها Sebastolobus

 

سرتیغی خارکوتاه

نام: سرتیغی خارکوتاه Shortspine thornyhead
نام علمی: Sebastolobus alascanus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۷ تا ۱۶۰۰ متری (بیشتر ۹۱ تا ؟ متری) آب‌های معتدل شمال اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی آلیوتی وابسته به ایالت آلاسکا تا ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در غرب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۹ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۰ سانتی‌متر

نگاره: Jackson W.F. Chu

 

زیرخانواده‌ی عقرب‌ماهیان خروسکی Neosebastinae
سرده‌ی Maxillicosta

 

ماهی لوتی خروسکی کوچک

نام: ماهی لوتی خروسکی کوچک Little Gurnard Perch
نام علمی: Maxillicosta scabriceps
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Saspotato

 

سرده‌ی Neosebastes

 

ماهی لوتی خروسکی شاخاب

نام: ماهی لوتی خروسکی شاخاب Gulf gurnard perch
نام علمی: Neosebastes bougainvillii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰۰ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: David Spencer Muirhead

 

ماهی لوتی خروسکی خال‌سیاه

نام: ماهی لوتی خروسکی خال‌سیاه Blackspotted gurnard perch
نام علمی: Neosebastes nigropunctatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳۰ تا ۵۵۶ متری (بیشتر ۳۰ تا ۲۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۶ سانتی‌متر

نگاره: Barry Hutchins

 

گونه‌های خانواده‌ی عقرب‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده