جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش دوم)

خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان یا گکویان دوگانه‌انگشت Diplodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۱۲۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی گکوهای سنگی یا دُم‌گوشتی Diplodactylus

 

گکوی دُم‌گوشتی بیابانی شرقی

نام: گکوی دُم‌گوشتی بیابانی شرقی Eastern Deserts fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus ameyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و درختچه‌زارهای منطقه‌های خشک جنوب ایالت کوئینزلند و شمال ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم کوتاه

 

گکوی دُم‌گوشتی شاخاب

نام: گکوی دُم‌گوشتی شاخاب Gulf fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus barraganae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرز میان ایالت کوئینزلند و سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر، دُم کوتاه

 

گکوی دُم‌گوشتی غربی

نام: گکوی دُم‌گوشتی غربی Western fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus bilybara
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۳ سانتی‌متر، دُم کوتاه

 

گکوی کرانه‌ای جنوبی

نام: گکوی کرانه‌ای جنوبی South coast gecko
نام علمی: Diplodactylus calcicolus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها و درختچه‌زارهای خشک و نیمه‌خشک کرانه‌های جنوبی ایالت‌های استرالیای غربی و استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۱ تا ۵/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲/۴ تا ۳/۸ سانتی‌متر

 

گکوی سنگی دامنه‌ی کِیپ

نام: گکوی سنگی دامنه‌ی کِیپ Cape Range stone gecko
نام علمی: Diplodactylus capensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

گکوی دُم‌گوشتی گونه‌گون

نام: گکوی دُم‌گوشتی گونه‌گون Variable fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus conspicillatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک، بیابان‌های شنی، چمن‌زارهای باز، درختچه‌زارها و بیرون‌زدگی‌های سنگی کشور استرالیا در قاره‌ی استرالیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲/۴ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی دُم‌گوشتی گونه‌گون)

 

گکوی دُم‌گوشتی کیمبِرلی

نام: گکوی دُم‌گوشتی کیمبِرلی Kimberley fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus custos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۱ سانتی‌متر، دُم کوتاه

 

گکوی سنگی دامنه

نام: گکوی سنگی دامنه Ranges stone gecko
نام علمی: Diplodactylus furcosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب شرقی ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

گکوی رُخ‌پوزه‌ای پیلبارای شمالی

نام: گکوی رُخ‌پوزه‌ای پیلبارای شمالی Northern Pilbara beak-faced gecko
نام علمی: Diplodactylus galaxias
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های پیلبارا در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه

 

گکوی کلاه‌دار

نام: گکوی کلاه‌دار Helmeted gecko
نام علمی: Diplodactylus galeatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی جنوب سرزمین شمالی و شمال ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر

 

گکوی سنگی غربی

نام: گکوی سنگی غربی Western stone gecko
نام علمی: Diplodactylus granariensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای جنوب و جنوب و غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ تا ۷/۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲/۴ تا ۴/۲ سانتی‌متر 

 

گکوی دُم‌گوشتی شمالی

نام: گکوی دُم‌گوشتی شمالی Northern fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus hillii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۲ سانتی‌متر، دُم کوتاه

 

گکوی کلوژ

نام: گکوی کلوژ Kluge's Gecko
نام علمی: Diplodactylus klugei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳/۳ سانتی‌متر 

 

گکوی دُم‌گوشتی بیابانی

نام: گکوی دُم‌گوشتی بیابانی Desert fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus laevis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی و ایالت‌های استرالیای جنوبی و استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه

 

گکوی سنگی خال‌دار

نام: گکوی سنگی خال‌دار Speckled stone gecko
نام علمی: Diplodactylus lateroides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز و خلنگزارهای ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۶ تا ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه

 

گکوی سنگی پیلبارا

نام: گکوی سنگی پیلبارا Pilbara stone gecko
نام علمی: Diplodactylus mitchelli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌ی پیلبارا و شمال غربی منطقه‌ی کِیپ در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

گکوی سنگی ابری

نام: گکوی سنگی ابری Cloudy Stone Gecko
نام علمی: Diplodactylus nebulosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

گکوی سنگی آراسته

نام: گکوی سنگی آراسته Ornate stone gecko
نام علمی: Diplodactylus ornatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

گکوی دُم‌گوشتی شرقی

نام: گکوی دُم‌گوشتی شرقی Eastern fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus platyurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم کوتاه

 

گکوی دشت‌شنی خال‌دار

نام: گکوی دشت‌شنی خال‌دار Spotted sandplain gecko
نام علمی: Diplodactylus polyophthalmus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: 

 

گکوی خوش‌چهره

نام: گکوی خوش‌چهره Fine-faced gecko
نام علمی: Diplodactylus pulcher
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب غربی ایالت استرالیای جنوبی و غرب و جنوب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

گکوی پیلبارای خال‌زرد

نام: گکوی پیلبارای خال‌زرد Yellow-spotted Pilbara gecko
نام علمی: Diplodactylus savagei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، چمن‌زارها و منطقه‌های سنگی منطقه‌ی پیلبارا در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

 

گکوی کاشی‌نقش

نام: گکوی کاشی‌نقش Tessellated gecko
نام علمی: Diplodactylus tessellatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

 

گکوی سنگی شرقی

نام: گکوی سنگی شرقی Eastern stone gecko
نام علمی: Diplodactylus vittatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، بوته‌زارها و منطقه‌های خشک ایالت‌های کوئینزلند، ویکتوریا، نیو ساوت ولز و استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گکوی سنگی شرقی)

 

گکوی درختی بیابانی

نام: گکوی درختی بیابانی Desert wood gecko
نام علمی: Diplodactylus wiru
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان بزرگ ویکتوریا در جنوب کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۱ تا ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳/۲ تا ۳/۹ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده