جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش پنجم)

خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان یا گکویان دوگانه‌انگشت Diplodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۱۲۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی گکوهای نوک‌دار Rhynchoedura

 

گکوی نوک‌دار مرزی

نام: گکوی نوک‌دار مرزی Border beaked gecko
نام علمی: Rhynchoedura angusta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت‌های نیو ساوت ولز، استرالیای جنوبی و کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Jules Farquhar

 

گکوی نوک‌دار حوزه‌ی اِیر

نام: گکوی نوک‌دار حوزه‌ی اِیر Eyre Basin beaked gecko
نام علمی: Rhynchoedura eyrensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شرق ایالت استرالیای جنوبی، جنوب شرقی سرزمین شمالی، ایالت نیو ساوت ولز و جنوب غربی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Mahony

 

گکوی نوک‌دار بریگالو

نام: گکوی نوک‌دار بریگالو Brigalow beaked gecko
نام علمی: Rhynchoedura mentalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Ryan Francis

 

گکوی نوک‌دار شرقی

نام: گکوی نوک‌دار شرقی Eastern beaked gecko
نام علمی: Rhynchoedura ormsbyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک ایالت‌های نیو ساوت ولز و کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر

نگاره: Wes Read

 

گکوی نوک‌دار غربی

نام: گکوی نوک‌دار غربی Western beaked gecko
نام علمی: Rhynchoedura ornata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک تا نیمه‌خشک کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی نوک‌دار شمالی

نام: گکوی نوک‌دار شمالی Northern beaked gecko
نام علمی: Rhynchoedura sexapora
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌ی کیمبرلی در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Anders Zimny

 

سرده‌ی گکوهای خاردُم Strophurus

 

گکوی خاردُم گلدفیلد

نام: گکوی خاردُم گلدفیلد Goldfields spiny-tailed gecko
نام علمی: Strophurus assimilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک جنوب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Jules Farquhar

 

گکوی خاردُم شمالی

نام: گکوی خاردُم شمالی Northern spiny-tailed gecko
نام علمی: Strophurus ciliaris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک و گرمسیری کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Jordan mulder

 

گکوی کنگو

نام: گکوی کنگو Congoo gecko
نام علمی: Strophurus congoo
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای منطقه‌های خشک شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی گوهرنشان

نام: گکوی گوهرنشان Jewelled gecko
نام علمی: Strophurus elderi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها، چمن‌زارها و درختچه‌زارهای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Nick Volpe

 

گکوی فاسمید آرنهِم

نام: گکوی فاسمید آرنهِم Arnhem phasmid gecko
نام علمی: Strophurus horneri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۶ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Christopher J Jolly

 

گکوی خاردُم جنوبی

نام: گکوی خاردُم جنوبی Southern spiny-tailed gecko
نام علمی: Strophurus intermedius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای منطقه‌های نیمه‌خشک کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۴ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Bruce King
(آشنایی بیشتر با گکوی خاردُم جنوبی)

 

گکوی فاسمید جنوبی

نام: گکوی فاسمید جنوبی Southern phasmid gecko
نام علمی: Strophurus jeanae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک شمال سرزمین شمالی و شمال ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Chris Nelson

 

گکوی خاردُم کریستین

نام: گکوی خاردُم کریستین Kristin's spiny-tailed gecko
نام علمی: Strophurus krisalys
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها و گرم‌دشت‌های ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Kieran Palmer

 

گکوی راه‌راه دُم‌کوتاه

نام: گکوی راه‌راه دُم‌کوتاه Short-tailed striped gecko
نام علمی: Strophurus mcmillani
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و چمن‌زارهای ایالت استرالیای غربی و شمال غربی سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶/۱ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی راه‌راه تنومند

نام: گکوی راه‌راه تنومند Robust striped gecko
نام علمی: Strophurus michaelseni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Matt Summerville

 

گکوی خاردُم اکسموث

نام: گکوی خاردُم اکسموث Exmouth spiny-tailed gecko
نام علمی: Strophurus rankini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۳ سانتی‌متر، دُم دو سوم این اندازه

نگاره: Jacob Loyacano

 

گکوی راه‌راه رابینسون

نام: گکوی راه‌راه رابینسون Robinson's Striped Gecko
نام علمی: Strophurus robinsoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و چمن‌زارهای ایالت استرالیای غربی و سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Ian Bool

 

گکوی خاردُم غربی

نام: گکوی خاردُم غربی Western spiny-tailed gecko
نام علمی: Strophurus strophurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Frank Deschandol

 

گکوی راه‌راه فاسمید

نام: گکوی راه‌راه فاسمید Phasmid striped gecko
نام علمی: Strophurus taeniatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و چمن‌زارهای سرزمین شمالی و ایالت‌های کوئیزلند و استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی خاردُم طلایی

نام: گکوی خاردُم طلایی Golden spiny-tailed gecko
نام علمی: Strophurus taenicauda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و درختچه‌زارهای ایالت‌های نیو ساوت ولز و کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر

نگاره: Nick Gale

 

گکوی چشم‌طلایی

نام: گکوی چشم‌طلایی Golden-eyed gecko
نام علمی: Strophurus trux
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرکز ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر، دُم ۵۰ تا ۶۰ درصد این اندازه

نگاره: Nick Gale

 

گکوی خاردُم ولینگتون

نام: گکوی خاردُم ولینگتون Wellington's spiny-tailed gecko
نام علمی: Strophurus wellingtonae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارها و گرم‌دشت‌های غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Jake Meney

 

گکوی خاردُم شرقی

نام: گکوی خاردُم شرقی Eastern spiny-tailed gecko
نام علمی: Strophurus williamsi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌خشک، گرم‌دشت‌ها، جنگل‌های سخت‌برگ، درخت‌زارها و درختچه‌زارهای شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Nick Gale
(آشنایی بیشتر با گکوی خاردُم شرقی)

 

سرده‌ی Tukutuku

 

گکوی رنگی‌پوش

نام: گکوی رنگی‌پوش Harlequin gecko
نام علمی: Tukutuku rakiurae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و تالاب‌های جنوب جزیره‌ی اِستوارت کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۳ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۱ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: Philip Melgren LPSNZ
(آشنایی بیشتر با گکوی رنگی‌پوش)

 

گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده