جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان بی‌پا

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان بی‌پا
خانواده‌ی مارمولکان بی‌پا یا مارمارمولکان یا مارمولکان پاکوتاه Pygopodidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته با ۳۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک بی‌پای جنوبی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک بی‌پای جنوبی
مارمولک بی‌پای جنوبی یا مارمولک بی‌پای رُخ‌مرمرین Marble-faced delma، گونه‌ای گکو و جانوری خشکی‌زی و روزگرد است. همچنین این مارمولک به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی خوش‌پلکان

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی خوش‌پلکان
گونه‌های خانواده‌ی خوش‌پلکان یا گکویان پلنگی یا گکویان خال‌پلنگی Eublepharidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌گوشتی آفریقایی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌گوشتی آفریقایی
گکوی دم‌گوشتی آفریقایی جانوری خشکی‌زی و شب‌زی است. همچنین این گکو به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی باریک و پوشیده از پولک، دُمی دراز و کلفت و دست‌ها و پاهایی کوتاه دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی نواری تگزاس

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی نواری تگزاس
گکوی نواری تگزاس جانوری خشکی‌زی و شب‌زی است. همچنین این گکو به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی باریک و پوشیده از پولک، دُمی دراز و دست‌ها و پاهایی کوتاه دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان طوقی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان طوقی
خانواده‌ی مارمولکان طوقی Crotaphytidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته با ۱۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان بی‌پد جنوبی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان بی‌پد جنوبی
گکویان بی‌پد جنوبی یا انگشت‌شاخگان Carphodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته با ۲۸ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان زمینی نوگرمسیری

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان زمینی نوگرمسیری
خانواده‌ی مارمولکان زمینی نوگرمسیری Tropiduridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته با ۳۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش دوم)
خانواده‌ی ایگوآنایان Iguanidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی ایگوآنایان می‌پردازد با ۲۰ گونه (از ۴۱ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش نخست)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش نخست)
خانواده‌ی ایگوآنایان Iguanidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش نخست خانواده‌ی ایگوآنایان می‌پردازد با ۲۱ گونه (از ۴۱ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته