جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان بی‌پا

خانواده‌ی مارمولکان بی‌پا یا مارمارمولکان یا مارمولکان پاکوتاه Pygopodidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان مارمولک‌های بی‌پا، مارمولک‌های پاپولکی و مارمولک‌کرم‌ها را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک بی‌پای جنوبی

مارمولک بی‌پای جنوبی یا مارمولک بی‌پای رُخ‌مرمرین Marble-faced delma، جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و روزگرد، دارای بدنی باریک، استوانه‌ای، دراز، مارگونه و پوشیده از پولک، همچنین دارای اندام‌های پشتی بسیار کوچک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی خوش‌پلکان

گونه‌های خانواده‌ی خوش‌پلکان یا گکویان پلنگی یا گکویان خال‌پلنگی Eublepharidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌گوشتی آفریقایی

گکوی دُم‌گوشتی آفریقایی جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و شب‌زی، دارای بدنی باریک و پوشیده از پولک، همچنین دارای دُمی دراز و کلفت و دست‌ها و پاهایی کوتاه با انگشتانی پنجه‌دار و بدون پد چسبناک، دارای چشمانی پلک‌دار با مردمک عمودی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی نواری تگزاس

گکوی نواری تگزاس جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و شب‌زی، دارای بدنی باریک و پوشیده از پولک، همچنین دارای دُمی دراز و دست‌ها و پاهایی کوتاه با انگشتانی پنجه‌دار و بدون پد چسبناک، دارای چشمانی پلک‌دار با مردمک عمودی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان طوقی

خانواده‌ی مارمولکان طوقی Crotaphytidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان مارمولک‌های پلنگی و طوقی را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی گکویان بی‌پد جنوبی

گکویان بی‌پد جنوبی یا انگشت‌شاخگان Carphodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان گکوهای دُم‌قلمبه و دُم‌برگی را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی مارمولکان زمینی نوگرمسیری

خانواده‌ی مارمولکان زمینی نوگرمسیری Tropiduridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان مارمولک‌های گدازه‌ای، ایگوآناهای خاردُم و ایگوآناهای دُم‌حلقه‌ای را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش دوم)

خانواده‌ی ایگوآنایان Iguanidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی ایگوآنایان می‌پردازد با ۲۰ گونه (از ۴۱ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی ایگوآنایان (بخش نخست)

خانواده‌ی ایگوآنایان Iguanidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان ایگوآناهای دریایی، زمینی گالاپاگوس، آبی، کرگدنی و سبز را نام برد.
دنباله‌ی نوشته