جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دیواری قناری

گکوی دیواری قناری یا گکوی قناری شرقی East Canary gecko، مارمولکی زمینی، شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، دارای چشمانی بدون پلک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دیواری معمولی

گکوی دیواری معمولی مارمولکی زمینی، شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، دارای چشمانی بدون پلک (گکویان برای پاکیزه نگاه داشتن پوسته‌ی چشم‌های‌شان، آن‌ها را می‌لیسند.)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی کوتوله‌ی پولک‌درشت

گکوی کوتوله‌ی پولک‌درشت مارمولکی زمینی، روزگرد و تنهازیست، دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای انگشتانی پنجه‌دار و بدون پد چسبناک، دارای چشمانی بدون پلک با مردمک گِرد
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی سنگی کارتر

گکوی سنگی کارتر مارمولکی زمینی، روزگرد و تنهازیست، دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای انگشتانی پنجه‌دار و بدون پد چسبناک، دارای چشمانی بدون پلک با مردمک گِرد
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی سر زرد

گکوی سر زرد مارمولکی زمینی، روزگرد و تنهازیست، دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای انگشتانی پنجه‌دار و بدون پد چسبناک، دارای چشمانی بدون پلک با مردمک گِرد
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی پلنگی

گکوی پلنگی یا گکوی پلنگی معمولی Common leopard gecko، مارمولکی زمینی، شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی باریک، دُمی بلند و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای انگشتانی پنجه‌دار و بدون پد چسبناک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌برگی جنوبی

گکوی دُم‌برگی جنوبی مارمولکی درختی و شب‌زی، دارای بدنی پهن و پوشیده از پولک یا برآمدگی‌های خارمانند، همچنین دارای دُمی تخت و برگ‌مانند و انگشتانی پنجه‌دار و بدون پد چسبناک، دارای چشمانی بدون پلک با مردمک عمودی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌برگی شمالی

گکوی دُم‌برگی شمالی مارمولکی درختی و شب‌زی، دارای بدنی پهن و پوشیده از پولک یا برآمدگی‌های خارمانند، همچنین دارای دُمی تخت و برگ‌مانند و انگشتانی پنجه‌دار و بدون پد چسبناک، دارای چشمانی بدون پلک با مردمک عمودی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گکوی دم‌قلمبه‌ی سه‌خط

گکوی دُم‌قلمبه‌ی سه‌خط یا گکوی دُم‌قلمبه‌ی معمولی Common knob-tailed gecko، مارمولکی زمینی، شب‌زی و تنهازیست، دارای سری بزرگ، بدنی باریک و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای دُمی کوتاه و پهن با سری گوی‌مانند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: پا پولکی کلاه‌دار شرقی

پا پولکی کلاه‌دار شرقی جانوری زمینی، شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای و مارگونه، همچنین دارای سری کشیده و اندامی پوشیده از پولک، مارمولکی بدون پاهای جلویی ولی دارای پاهای پشتی بسیار کوچک و بدون انگشت
دنباله‌ی نوشته