​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای آبی

ایگوانای آبی یا ایگوانای آبی گرند کیمن Grand Cayman blue iguana، جانوری روزگرد، زمینی و تنهازیست، دارای غبغبی در زیر چانه برای تنظیم دمای بدن، همچنین دارای خارهایی بر روی پشت و دُم و اندامی پوشیده از پولک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای کرگدنی

ایگوانای کرگدنی یا ایگوانای شاخ‌دار جانوری روزگرد، زمینی و تنهازیست، دارای برآمدگی‌های استخوانی شاخ‌مانند بر روی پوزه و غبغبی در زیر چانه برای تنظیم دمای بدن، همچنین دارای خارهایی بر روی پشت و دُم و اندامی پوشیده از پولک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای صخره‌ای کوبایی

ایگوانای صخره‌ای کوبایی یا ایگوانای زمینی کوبایی Cuban ground iguana، جانوری روزگرد، زمینی و تنهازیست، دارای غبغبی در زیر چانه برای تنظیم دمای بدن، همچنین دارای خارهایی بر روی پشت و دُم و اندامی پوشیده از پولک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای بیابانی

ایگوانای بیابانی جانوری روزگرد، زمینی و تنهازیست، دارای بینایی بسیار خوب و اندامی پوشیده از پولک، همچنین دارای ۵ انگشت در هر پا و دُمی بلند و تازیانه‌مانند (برای دفاع)، دارای رفتار دفاعی خودوابُری
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای سبز

ایگوانای سبز یا ایگوانای سبز معمولی یا ایگوانای آمریکایی، جانوری روزگرد، درختی و تنهازیست، دارای غبغبی در زیر چانه برای تنظیم دمای بدن، همچنین دارای خارهایی بر روی پشت و دُم و اندامی پوشیده از پولک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: ایگوانای دم‌خاردار معمولی

ایگوانای دُم‌خاردار معمولی یا ایگوانای سیاه Black iguana، جانوری روزگرد، زمینی و تنهازیست، دارای غبغبی در زیر چانه برای تنظیم دمای بدن، همچنین دارای خارهایی بر روی پشت و دُم و اندامی پوشیده از پولک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سرسیاه

آفتاب‌پرست کوتوله‌ی سرسیاه یا آفتاب‌پرست کوتوله‌ی کوازولو یا آفتاب‌پرست کوتوله‌ی دوربان، جانوری روزگرد، درختی و تنهازیست، دارای بدنی باریک و پوشیده از پولک، انگشتان پاها دارای پنجه‌هایی تیز برای بالا رفتن و راه‌رفتن بر روی شاخه‌ی درختان
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرست شاخ‌کوتاه

آفتاب‌پرست شاخ‌کوتاه جانوری روزگرد، درختی و تنهازیست، دارای بدنی باریک و پوشیده از پولک، همچنین دارای نرمه‌هایی گوش‌مانند در پس سر (در زمان ترس و خشم آن‌ها را باز کرده و بالا می‌آورد)، نرها دارای شاخی کوتاه
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرست پارسونز

آفتاب‌پرست پارسونز از بزرگ‌ترین آفتاب‌پرست‌های جهان، جانوری روزگرد، درختی و تنهازیست، دارای بدنی باریک و پوشیده از پولک، همچنین دارای تاجی مخروطی‌مانند بر روی سر، انگشتان پاها دارای پنجه‌هایی تیز
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آفتاب‌پرست آفریقایی

آفتاب‌پرست آفریقایی یا آفتاب‌پرست ساحل جانوری روزگرد و تنهازیست، دارای بدنی باریک و پوشیده از پولک، همچنین دارای تاجی مخروطی‌مانند بر روی سر، دارای زبانی چسبناک (برای شکار) و بلند تا ۲ برابر درازای بدن
دنباله‌ی نوشته