جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار (بخش سوم)

خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار Callichthyidae، خانواده‌ای از از راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۷۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Corydoradinae
دنباله‌ی سرده‌ی کوریدوراس‌ها Corydoras

 

کوریدوراس آراسته

نام: کوریدوراس آراسته Ornate corydoras
نام علمی: Corydoras ornatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود تاپاژوس در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ سانتی‌متر

نگاره: Ralf Heidemann

 

Corydoras osteocarus

نام: -
نام علمی: Corydoras osteocarus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود اورینوکو در کشور ونزوئلا و رودهای کرانه‌ای کشور سورینام در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Corydorasworld

 

کوریدوراس فلفلی

نام: کوریدوراس فلفلی Peppered corydoras
نام علمی: Corydoras paleatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای د لا پلاتا، پارانا، اوروگوای، سگوندو، کارکارانا، لوخان، ایگواسو و پاراگوای در کشورهای برزیل، بولیوی، اروگوئه، پاراگوئه و آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Zoobox
(آشنایی بیشتر با کوریدوراس فلفلی)

 

کوریدوراس پاندا

نام: کوریدوراس پاندا Panda corydoras
نام علمی: Corydoras panda
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود پاچیتئا در کشور پرو و رود اوکایالی در اکوادور در آمریکای جنوبی 
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Flair Wang
(آشنایی بیشتر با کوریدوراس پاندا)

 

Corydoras pantanalensis

نام: -
نام علمی: Corydoras pantanalensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای کوسیس و لاس پِتاس در کشور بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۹ سانتی‌متر

نگاره: Suede Chen

 

Corydoras parallelus

نام: -
نام علمی: Corydoras parallelus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود نگرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Corydorasworld

 

کوریدوراس پاستاسا

نام: کوریدوراس پاستاسا Pastaza corydoras
نام علمی: Corydoras pastazensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود پاستاسا در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ سانتی‌متر

نگاره: Aquass

 

کوری پُرخال

نام: کوری پُرخال Many-spotted cory
نام علمی: Corydoras polystictus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود پاراگوئه در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Hopesun Aqua

 

گربه‌ماهی خال‌دار

نام: گربه‌ماهی خال‌دار Spotted catfish
نام علمی: Corydoras punctatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود سورینام در کشور سورینام و رود ایراکوبو در کشور گویان در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۶ سانتی‌متر

نگاره: Garnelio

 

کوریدوراس کوتوله

نام: کوریدوراس کوتوله Pygmy corydoras
نام علمی: Corydoras pygmaeus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود مادیرا در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

کوریدوراس زنگاری

نام: کوریدوراس زنگاری Rust corydoras
نام علمی: Corydoras rabauti
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای آمازون، سولیموییس و نگرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

کوریدوراس مشبک

نام: کوریدوراس مشبک Reticulated corydoras
نام علمی: Corydoras reticulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

کوریدوراس دُم‌پرچمی

نام: کوریدوراس دُم‌پرچمی Banner-tail corydoras
نام علمی: Corydoras robineae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود نگرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

گربه‌ماهی اِشوارتز

نام: گربه‌ماهی اِشوارتز Schwartz's catfish
نام علمی: Corydoras schwartzi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود پوروس در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

Corydoras semiaquilus

نام: -
نام علمی: Corydoras semiaquilus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام غرب رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

Corydoras septentrionalis

نام: -
نام علمی: Corydoras septentrionalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود اورینوکو در کشورهای ونزوئلا و کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

Corydoras seussi

نام: -
نام علمی: Corydoras seussi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود ماموره در کشورهای برزیل و بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

کوریدوراس بالماسکه

نام: کوریدوراس بالماسکه Masquerade corydoras
نام علمی: Corydoras simulatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود متا در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ سانتی‌متر

نگاره: Corydorasworld

 

گربه‌ماهی شبکه‌ای دروغین

نام: گربه‌ماهی شبکه‌ای دروغین False network catfish
نام علمی: Corydoras sodalis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود آمازون در کشورهای برزیل و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ سانتی‌متر

نگاره: Hopesun Aqua

 

گربه‌ماهی زمردین

نام: گربه‌ماهی زمردین Emerald catfish
نام علمی: Corydoras splendens
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود آمازون در غرب کشور برزیل، جنوب شرقی کلمبیا، شرق اکوادور و شرق پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۴۰ گرم، بدن به درازای ۹/۹ سانتی‌متر

نگاره: Garnelio
(آشنایی بیشتر با گربه‌ماهی زمردین)

 

کوریدوراس استربا

نام: کوریدوراس استربا Sterba's corydoras
نام علمی: Corydoras sterbai
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود گوآپوره در کشورهای برزیل و بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۱ تا ۶/۶ سانتی‌متر

نگاره: Dalia Račkauskaitė
(آشنایی بیشتر با کوریدوراس استربا)

 

کوریدوراس سه‌خط

نام: کوریدوراس سه‌خط Threestripe corydoras
نام علمی: Corydoras trilineatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود آمازون در کشورهای پرو، کلمبیا و پرو و رودهای کرانه‌ای کشور سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ سانتی‌متر

نگاره: Garnelio

 

کوری میگِلیتو

نام: کوری میگِلیتو Miguelito cory
نام علمی: Corydoras virginiae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود اوکایالی در کشور پرو در آمریکای جنوبی 
اندازه: بدن به درازای ۵/۱ سانتی‌متر

نگاره: Garnelio

 

کوریدوراس شینگو

نام: کوریدوراس شینگو Xingu corydoras
نام علمی: Corydoras xinguensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود شینگو در کشور برزیل در آمریکای جنوبی 
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

سرده‌ی Scleromystax

 

کوریدوراس نواری

نام: کوریدوراس نواری Banded corydoras
نام علمی: Scleromystax barbatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای کشور برزیل در آمریکای جنوبی 
اندازه: بدن به درازای ۹/۸ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

کوریدوراس باله‌بادبانی

نام: کوریدوراس باله‌بادبانی Sailfin corydoras
نام علمی: Scleromystax macropterus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای کشور برزیل در آمریکای جنوبی 
اندازه: بدن به درازای ۸/۷ سانتی‌متر

نگاره: Hopesun Aqua

 

گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده