جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار (بخش دوم)

خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار Callichthyidae، خانواده‌ای از از راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۷۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Corydoradinae
دنباله‌ی سرده‌ی کوریدوراس‌ها Corydoras

 

کوریدوراس اِرهارت

نام: کوریدوراس اِرهارت Ehrhardt's corydoras
نام علمی: Corydoras ehrhardti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود ایگواسو در ایالت‌های پارانا و سانتا کاتارینای کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Kjell Fohrman

 

کوریدوراس برازنده

نام: کوریدوراس برازنده Elegant corydoras
نام علمی: Corydoras elegans
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود آمازون در کشورهای برزیل، کلمبیا و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۱ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

کوری اِوِلین

نام: کوری اِوِلین Evelyn's cory
نام علمی: Corydoras evelynae
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود آمازون در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Corydorasworld

 

Corydoras fowleri

نام: -
نام علمی: Corydoras fowleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام غرب رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

کوریدوراس جِفروی (ژفروآ)

نام: کوریدوراس جِفروی (ژفروآ) Geoffroy's corydoras
نام علمی: Corydoras geoffroy
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای مرکزی کشور سورینام و گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Flair Wang

 

کوریدوراس گواپوره

نام: کوریدوراس گواپوره Guapore corydoras
نام علمی: Corydoras guapore
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود گوآپوره در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

Corydoras guianensis

نام: -
نام علمی: Corydoras guianensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای مرکزی کشور سورینام و گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ سانتی‌متر

نگاره: Corydorasworld

 

گربه‌ماهی نمک و فلفل

نام: گربه‌ماهی نمک و فلفل Salt and pepper catfish
نام علمی: Corydoras habrosus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود اورینوکو در کشورهای ونزوئلا و کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Garnelio

 

کوریدوراس موزائیکی

نام: کوریدوراس موزائیکی Mosaic corydoras
نام علمی: Corydoras haraldschultzi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای کشورهای برزیل و بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ سانتی‌متر

نگاره: Hopesun Aqua

 

کوریدوراس کوتوله

نام: کوریدوراس کوتوله Dwarf corydoras
نام علمی: Corydoras hastatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای آمازون و پاراگوئه در کشورهای آرژانتین، بولیوی و برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Thefishtube

 

گربه‌ماهی زره‌دار مقلد

نام: گربه‌ماهی زره‌دار مقلد Imitator armored catfish
نام علمی: Corydoras imitator
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود نگرو در کشورهای برزیل و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

Corydoras incolicana

نام: -
نام علمی: Corydoras incolicana
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود نگرو در کشورهای برزیل و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

کوری جولی

نام: کوری جولی Julii cory
نام علمی: Corydoras julii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود آمازون و رودهای کرانه‌ای شمال شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Martin Siepmann

 

Corydoras kanei

نام: -
نام علمی: Corydoras kanei
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود نگرو در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Enrico Richter

 

کوری پلنگی

نام: کوری پلنگی Leopard cory
نام علمی: Corydoras leopardus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام غرب رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

گربه‌ماهی خال‌دار دروغین

نام: گربه‌ماهی خال‌دار دروغین False spotted catfish
نام علمی: Corydoras leucomelas
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود آمازون در کشورهای کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

کوریدوراس باله‌بلند

نام: کوریدوراس باله‌بلند Long-finned corydoras
نام علمی: Corydoras longipinnis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود دولسه در کشور آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ سانتی‌متر

نگاره: Corydorasworld

 

Corydoras loxozonus

نام: -
نام علمی: Corydoras loxozonus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود متا در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ سانتی‌متر

نگاره: J.Picard

 

کوریدوراس خال‌آبی

نام: کوریدوراس خال‌آبی Bluespotted corydoras
نام علمی: Corydoras melanistius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای کرانه‌ای کشور گویان در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۱ سانتی‌متر

نگاره: aLiNG's LifeStyle

 

گربه‌ماهی سبز طلایی

نام: گربه‌ماهی سبز طلایی Green gold catfish
نام علمی: Corydoras melanotaenia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود متا در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۸ سانتی‌متر

نگاره: Aquahobby

 

گربه‌ماهی راهزن دروغین

نام: گربه‌ماهی راهزن دروغین False bandit catfish
نام علمی: Corydoras melini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای نگرو و متا در کشورهای برزیل و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Matthias Kling

 

کوریدوراس نقاب‌دار

نام: کوریدوراس نقاب‌دار Masked corydoras
نام علمی: Corydoras metae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود متا در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ سانتی‌متر

نگاره: Garnelio

 

Corydoras nanus

نام: -
نام علمی: Corydoras nanus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای سورینام و مارونی در کشور سورینام و رود ایراکوبو در کشور گویان در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

کوری بینی‌بلند کمانی

نام: کوری بینی‌بلند کمانی Long Nosed arched cory
نام علمی: Corydoras narcissus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رود پوروس در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: Zoobox

 

Corydoras noelkempffi

نام: -
نام علمی: Corydoras noelkempffi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های آرام رودهای کشور بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۶ سانتی‌متر

نگاره: Corydorasworld

 

گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان زره‌دار (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده