جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری Mantellidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری می‌پردازد با ۲۴ گونه (از ۹۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Boophinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های چشم‌روشن Boophis

 

قورباغه‌ی چشم‌روشن بِتسیلِئو

نام: قورباغه‌ی چشم‌روشن بِتسیلِئو Betsileo bright-eyed frog
نام علمی: Boophis rhodoscelis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شرق، مرکز و شمال غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

Boophis rufioculis

نام: -
نام علمی: Boophis rufioculis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

Boophis sibilans

نام: -
نام علمی: Boophis sibilans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Scott Loarie

 

قورباغه‌ی درختی خال‌سرخ

نام: قورباغه‌ی درختی خال‌سرخ Red-spotted treefrog
نام علمی: Boophis tasymena
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rob Schell

 

قورباغه‌ی چشم‌روشن دومِریل

نام: قورباغه‌ی چشم‌روشن دومِریل Dumeril's bright-eyed frog
نام علمی: Boophis tephraeomystax
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، منطقه‌های شهری، جنگل‌های پیشین ویران شده و کشت‌زارهای آب‌گرفته‌ی موسمی شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

Boophis ulftunni

نام: -
نام علمی: Boophis ulftunni
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Galileo giornale di scienza

 

قورباغه‌ی چشم‌روشن سبز

نام: قورباغه‌ی چشم‌روشن سبز Green bright-eyed frog
نام علمی: Boophis viridis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mok Youn Fai

 

قورباغه‌ی چشم‌روشن ویلیام

نام: قورباغه‌ی چشم‌روشن ویلیام Williams' bright-eyed frog
نام علمی: Boophis williamsi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها  و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی مرکز کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Olaf Pronk

 

زیرخانواده‌ی Laliostominae
سرده‌ی قورباغه‌های جهنده‌ی ماداگاسکاری Aglyptodactylus

 

Aglyptodactylus laticeps

نام: -
نام علمی: Aglyptodactylus laticeps
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین غرب کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Amiralles

 

قورباغه‌ی جهنده‌ی ماداگاسکاری

نام: قورباغه‌ی جهنده‌ی ماداگاسکاری Madagascar jumping frog
نام علمی: Aglyptodactylus madagascariensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

Aglyptodactylus securifer

نام: -
نام علمی: Aglyptodactylus securifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری و جنگل‌های خشک گرمسیری غرب و شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Amiralles

 

سرده‌ی Laliostoma

 

گاوغوک ماداگاسکار

نام: گاوغوک ماداگاسکار Madagascar bullfrog
نام علمی: Laliostoma labrosum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، بیابان‌های گرم، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری، آبگیرها و کانال‌های شمال، غرب و جنوب غربی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Amiralles

 

زیرخانواده‌ی Mantellinae
سرده‌ی Blommersia

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار مورامانگا

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار مورامانگا Moramanga Madagascar frog
نام علمی: Blommersia blommersae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باتلاقی نزدیک یا درون جنگل‌های مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار امبرانا

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار امبرانا Ambrana Madagascar frog
نام علمی: Blommersia grandisonae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین و کشت‌زارهای شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

Blommersia sarotra

نام: -
نام علمی: Blommersia sarotra
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

سرده‌ی Boehmantis

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار فرشته

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار فرشته Angel's Madagascar frog
نام علمی: Boehmantis microtympanum
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۸ سانتی‌متر

نگاره: Franco Andreone

 

سرده‌ی Gephyromantis

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار بولانژه

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار بولانژه Boulenger's Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis boulengeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال شرقی و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار امباتولای

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار امباتولای Ambatolahy Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis enki
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۱ سانتی‌متر

نگاره: Rob Schell

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار جنگلی

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار جنگلی Forest Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis silvanus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: Rob Schell

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار وب

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار وب Webb's Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis webbi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rob Schell

 

قورباغه‌ی دانه‌دار مالاسای

نام: قورباغه‌ی دانه‌دار مالاسای Malasay grainy frog
نام علمی: Gephyromantis malagasius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی دانه‌دار بِتگِر

نام: قورباغه‌ی دانه‌دار بِتگِر Boettger's grainy frog
نام علمی: Gephyromantis horridus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Art

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار توده‌کوه

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار توده‌کوه Massif Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis pseudoasper
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۳/۴ سانتی‌متر

نگاره: Mark Scherz

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار تراش‌خورده

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار تراش‌خورده Sculpted Madagascar frog
نام علمی: Gephyromantis sculpturatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۳ سانتی‌متر

نگاره: Charles Sharp

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده