جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری (بخش چهارم)

خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری Mantellidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری می‌پردازد با ۲۴ گونه (از ۹۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Mantellinae
سرده‌ی مانتلا یا قورباغه‌های زهرآگین مالاگاسی Mantella

 

مانتلای زرد

نام: مانتلای زرد Yellow mantella
نام علمی: Mantella crocea
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و باتلاق‌های مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Susan

 

مانتلای ماداگاسکاری

نام: مانتلای ماداگاسکاری Madagascan mantella
نام علمی: Mantella madagascariensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rob Schell
(آشنایی بیشتر با مانتلای ماداگاسکاری)

 

مانتلای گوش‌سیاه

نام: مانتلای گوش‌سیاه Black-eared mantella
نام علمی: Mantella milotympanum
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و باتلاق‌های مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Olaf Pronk

 

مانتلای زیبا

نام: مانتلای زیبا Beautiful mantella
نام علمی: Mantella pulchra
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و باتلاق‌های شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Pavel Kirillov

 

سرده‌ی Mantidactylus

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار گراندیدیِه

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار گراندیدیِه Grandidier's Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus grandidieri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ تا ۱۰/۸ سانتی‌متر

نگاره: Rob Schell

 

Mantidactylus radaka

نام: -
نام علمی: Mantidactylus radaka
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Ampotsidy

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار زگیل‌دار

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار زگیل‌دار Warty Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus ulcerosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/‍۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار بِتسیلِئو

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار بِتسیلِئو Betsileo Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus betsileanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی، جنگل‌های پیشین ویران شده و کشت‌زارهای آب‌گرفته‌ی موسمی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

Mantidactylus pauliani

نام: -
نام علمی: Mantidactylus pauliani
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای مرکز کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sylviane Rakotozafy

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار کوهستانی

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار کوهستانی Mountain Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus alutus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی مرکز کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ken Behrens

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار دو روزنه

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار دو روزنه Two-pore Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus biporus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شمال و شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brian Gratwicke

 

Mantidactylus tricinctus

نام: -
نام علمی: Mantidactylus tricinctus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و باتلاق‌های شرق و جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Hanne Christensen

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار شرقی

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار شرقی Eastern Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus albofrenatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

Mantidactylus charlotteae

نام: -
نام علمی: Mantidactylus charlotteae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rob Schell

 

Mantidactylus melanopleura

نام: -
نام علمی: Mantidactylus melanopleura
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Pagale Bacha

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار مرکزی

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار مرکزی Central Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus opiparis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار دژ

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار دژ Fort Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus femoralis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار ایووهیمانیتا

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار ایووهیمانیتا Ivohimanita Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus majori
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و باتلاق‌های شرق و جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ تا ۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Nigel Voaden

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار فولوهی

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار فولوهی Folohy Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus argenteus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Stephen Zozaya

 

Mantidactylus cowanii

نام: -
نام علمی: Mantidactylus cowanii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی مرکز شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار دومِریل

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار دومِریل Dumeril's Madagascar frog
نام علمی: Mantidactylus lugubris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Aaron Bloch

 

سرده‌ی Spinomantis

 

قورباغه‌ی ماداگاسکار انامالوزواترا

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار انامالوزواترا Anamalozoatra Madagascar frog
نام علمی: Spinomantis aglavei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و باتلاق‌های شرق کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

Elegant Madagascar frog

نام: قورباغه‌ی ماداگاسکار برازنده Elegant Madagascar frog
نام علمی: Spinomantis elegans
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و چمن‌زارهای جنوب شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۶ سانتی‌متر

نگاره: Devinedmonds

 

Spinomantis fimbriatus

نام: -
نام علمی: Spinomantis fimbriatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شمال شرقی کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های ماداگاسکاری (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده