جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان (بخش چهارم)

خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان Apogonidae، خانواده‌ای از راسته‌ی پیشانی‌پرورسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۰۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیگان Apogoninae
سرده‌ی Pristicon

 

ماهی کاردینال سرخ

نام: ماهی کاردینال سرخ Rufus cardinalfish
نام علمی: Pristicon rufus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۵ تا ۸۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

ماهی کاردینال سه‌خال

نام: ماهی کاردینال سه‌خال Three-spot cardinalfish
نام علمی: Pristicon trimaculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۵ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و شرق تا کشورهای جزیره‌ای ساموآ و جزایر مارشال در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۲ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

سرده‌ی Pterapogon

 

ماهی کاردینال بنگای

نام: ماهی کاردینال بنگای Banggai cardinalfish
نام علمی: Pterapogon kauderni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۶ متری (بیشتر ۱ تا ۲ متری) آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های کاردینال بنگای در استان سولاوسی مرکزی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۸/۶ سانتی‌متر

نگاره: Keith Bowden
(آشنایی بیشتر با کاردینال بنگای)

 

سرده‌ی Rhabdamia

 

ماهی کاردینال درخشان

نام: ماهی کاردینال درخشان Luminous cardinalfish
نام علمی: Rhabdamia gracilis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۹۱ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای جزایر مارشال و جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرلیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷/۴ سانتی‌متر

نگاره: Benoit LALLEMENT

 

ماهی کاردینال شیشه‌ای

نام: ماهی کاردینال شیشه‌ای Glassy cardinalfish
نام علمی: Rhabdamia spilota
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۵۵ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Benoit LALLEMENT

 

سرده‌ی Siphamia

 

سیفون‌ماهی وود

نام: سیفون‌ماهی وود Wood's siphonfish
نام علمی: Siphamia cephalotes
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۷ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Nathan Litjens

 

سیفون‌ماهی چشم‌آبی

نام: سیفون‌ماهی چشم‌آبی Blue-eye siphonfish
نام علمی: Siphamia cyanophthalma
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۳۱ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای فیلیپین و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و استرالیا و پالائو در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: G.R. Allen

 

سیفون‌ماهی جب

نام: سیفون‌ماهی جب Jebb's siphonfish
نام علمی: Siphamia jebbi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۴ تا ۲۹ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا استرالیا و شرق تا جزیره‌های میکرونزی و کشورهای جزیره‌ای فیجی و تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: G.R. Allen

 

سیفون‌ماهی پاپوآیی

نام: سیفون‌ماهی پاپوآیی Papuan siphonfish
نام علمی: Siphamia papuensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵۰ تا ۷۲ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Mark Erdmann

 

سرده‌ی Sphaeramia

 

ماهی کاردینال پاجامه

نام: ماهی کاردینال پاجامه Pajama cardinalfish
نام علمی: Sphaeramia nematoptera
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۴ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشورهای جزیره‌ای فیجی و تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه و جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

ماهی کاردینال گِرد

نام: ماهی کاردینال گِرد Orbiculate cardinalfish
نام علمی: Sphaeramia orbicularis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای کیریباتی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Sushi Girl

 

سرده‌ی Taeniamia

 

ماهی کاردینال دوخال

نام: ماهی کاردینال دوخال Twinspot cardinalfish
نام علمی: Taeniamia biguttata
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۳ متری (بیشتر ۰ تا ۱۵ متری) آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشورهای جزیره‌ای تونگا و وانواتو در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

ماهی کاردینال خال‌سیاه

نام: ماهی کاردینال خال‌سیاه Blackspot cardinalfish
نام علمی: Taeniamia melasma
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۲ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای برونئی، اندونزی و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کشورهای پاپوآ گینه‌ی نو و استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸/۶ سانتی‌متر

نگاره: François Libert

 

ماهی کاردینال خط‌نارنجی

نام: ماهی کاردینال خط‌نارنجی Orange-lined cardinalfish
نام علمی: Taeniamia fucata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۶۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس و کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای جزیره‌ای جزایر مارشال، ساموآ و تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Rafi Amar

 

ماهی کاردینال کمربنددار

نام: ماهی کاردینال کمربنددار Girdled cardinalfish
نام علمی: Taeniamia zosterophora
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۰ متری (بیشتر ۲ تا ۱۵ متری) آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای وانواتو در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Terence Zahner

 

سرده‌ی Vincentia

 

ماهی کاردینال سرخ‌فام

نام: ماهی کاردینال سرخ‌فام Scarlet cardinalfish
نام علمی: Vincentia badia
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۱ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: David Muirhead

 

ماهی کاردینال جنوبی

نام: ماهی کاردینال جنوبی Southern cardinalfish
نام علمی: Vincentia conspersa
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۶۷ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Julian K. Finn

 

گوبِلگاتس شرقی

نام: گوبِلگاتس شرقی Eastern gobbleguts
نام علمی: Vincentia novaehollandiae
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: -

نگاره: John Turnbull

 

ماهی کاردینال نارنجی

نام: ماهی کاردینال نارنجی Orange cardinalfish
نام علمی: Vincentia punctata
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۸ متری آب‌های معتدل شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Glen_Whisson

 

سرده‌ی Zapogon

 

ماهی کاردینال اِوِرمان

نام: ماهی کاردینال اِوِرمان Evermann's cardinalfish
نام علمی: Zapogon evermanni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵ تا ۷۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام و غرب مرکز اقیانوس اطلس (اقیانوس‌های هند و آرام: در کرانه‌های کشورهای جزیره‌ای موریس و سیشل در شرق قاره‌ی آفریقا، همچنین کرانه‌های جزیره‌ی کریسمس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای جزایر مارشال و جزیره‌های مارکیز وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه، غرب مرکز اقیانوس اطلس: کرانه‌های کشور جزیره‌ای باهاما و جزیره‌ی کوزومل مکزیک تا جزیره‌ی پروویدنسیای کلمبیا و جزیره‌ی کوراسائو (از سرزمین‌های فرادریایی هلند) در آمریکای مرکزی)
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: Alain Daoulas

 

سرده‌ی Zoramia

 

ماهی کاردینال گریان

نام: ماهی کاردینال گریان Tearful cardinalfish
نام علمی: Zoramia flebila
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۸ تا ۱۲ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ سانتی‌متر

نگاره: Luke Gordon

 

ماهی کاردینال شکننده

نام: ماهی کاردینال شکننده Fragile cardinalfish
نام علمی: Zoramia fragilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی یائی‌یاما وابسته به کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Graham Edgar

 

ماهی کاردینال باله‌نخی

نام: ماهی کاردینال باله‌نخی Threadfin cardinalfish
نام علمی: Zoramia leptacantha
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۲ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و جزیره‌ی موزامبیک در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای جزیره‌ای ساموآ و تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Vladimír Motyčka

 

Zoramia viridiventer

نام: -
نام علمی: Zoramia viridiventer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۵۰ متری (بیشتر ۲ تا ۱۷ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای ساموآ در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ سانتی‌متر

نگاره: Rick Stuart-Smith

 

زیرخانواده‌ی Pseudaminae
سرده‌ی Gymnapogon

 

ماهی کاردینال فیلیپینی

نام: ماهی کاردینال فیلیپینی Philippine cardinalfish
نام علمی: Gymnapogon philippinus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۹ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور فیلیپین، جزیره‌ی تایوان، جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن، جزیره‌ی کاپینامارنگی کشور جزیره‌ای میکرونزی، کشور جزیره‌ای جزایر مارشال و کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Andrey Ryanskiy

 

سرده‌ی Pseudamia

 

ماهی کاردینال پارویی

نام: ماهی کاردینال پارویی Paddlefish cardinalfish
نام علمی: Pseudamia zonata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۰ تا ۳۵ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و شرق تا کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۲۱ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

گونه‌های خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده