جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان (بخش دوم)

خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان Apogonidae، خانواده‌ای از راسته‌ی پیشانی‌پرورسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۰۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیگان Apogoninae
سرده‌ی Fowleria

 

ماهی کاردینال خال‌دار

نام: ماهی کاردینال خال‌دار Mottled cardinalfish
نام علمی: Fowleria vaiulae
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۲۵ متری (بیشتر ۳ تا ۱۵ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس و کرانه‌های کشور جزیره‌ای موریس در شرق قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و کشور جزیره‌ای تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Rafi Amar

 

ماهی کاردینال رنگارنگ

نام: ماهی کاردینال رنگارنگ Variegated cardinalfish
نام علمی: Fowleria variegata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۲۷ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوی آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ، شاخاب عمان و شاخاب فارس و کرانه‌های کشورهای کنیا و مالدیو تا کشور جزیره‌ای جزایر سلیمان در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Budak

 

سرده‌ی Lachneratus

 

ماهی کاردینال فانتوم

نام: ماهی کاردینال فانتوم Phantom cardinalfish
نام علمی: Lachneratus phasmaticus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۱۰۴ متری آب‌های گرمسیری شرق اقیانوس آرام (در کرانه‌های جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷/۴ سانتی‌متر

نگاره: Alain Daoulas

 

سرده‌ی Nectamia

 

ماهی کاردینال دُم‌حلقه‌ای

نام: ماهی کاردینال دُم‌حلقه‌ای Tailring cardinalfish
نام علمی: Nectamia annularis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۷ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب عدن در در شمال شرقی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: François Libert

 

ماهی کاردینال درشت‌چشم

نام: ماهی کاردینال درشت‌چشم Bigeye cardinalfish
نام علمی: Nectamia bandanensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۴ متری (بیشتر ۱ تا ۱۲ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور فیلیپین و گروه‌جزیره‌ی ملوک کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشورهای جزیره‌ای ساموآ و تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های گروه‌جزیره‌های کارولین و گروه‌جزیره‌ی ماریانا (از سرزمین‌های فرادریایی آمریکا) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Jim Greenfield

 

ماهی کاردینال شبح

نام: ماهی کاردینال شبح Ghost cardinalfish
نام علمی: Nectamia fusca
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و اقیانوس هند (به‌جز کشورهای جزیره‌ای سیشل و موریس و گروه‌جزیره‌ی چاگوس (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا))، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و شرق تا کشورهای جزیره‌ای تونگا، ساموآ و جزایر مارشال و همچنین جزیره‌های فینیکس وابسته به کشور جزیره‌ای کیریباتی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۲ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

ماهی کاردینال چندنواری

نام: ماهی کاردینال چندنواری Multi-barred cardinalfish
نام علمی: Nectamia luxuria
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۱ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور جزیره‌ای مالدیو در جنوب قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جنوب تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷/۷ سانتی‌متر

نگاره: François Libert

 

ماهی کاردینال ساموآیی

نام: ماهی کاردینال ساموآیی Samoan cardinalfish
نام علمی: Nectamia savayensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۲۵ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و جزیره‌ی راپا وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: François Libert

 

ماهی کاردینال همسان

نام: ماهی کاردینال همسان Similar cardinalfish
نام علمی: Nectamia similis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی میکرونزی در قاره‌ی اقیانوسیه و شمال تا کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

ماهی کاردینال دستبند

نام: ماهی کاردینال دستبند Bracelet cardinalfish
نام علمی: Nectamia viria
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۴ تا ۸ متری آب‌های گرمسیری غرب مرکز اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷/۲ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

Nectamia zebrinus

نام: -
نام علمی: Nectamia zebrinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس هند (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب عدن در در شمال شرقی قاره‌ی آفریقا)
اندازه: بدن به درازای ۷/۴ سانتی‌متر

نگاره: Ricardo Betancur

 

سرده‌ی نوک‌استخوانی‌ها Ostorhinchus

 

ماهی کاردینال نوارپهن

نام: ماهی کاردینال نوارپهن Broadstriped cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus angustatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۶ تا ۶۵ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌های لاین و گروه‌جزیره‌ی توآموتو وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

کاردینال کوتاه‌دندان

نام: کاردینال کوتاه‌دندان Short-tooth cardinal
نام علمی: Ostorhinchus apogonoides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۶۰ متری (بیشتر ۱۰ تا ۳۴ متری) آب‌های گرمسیری دریای سرخ، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن و جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)

اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر
نگاره: Alain Daoulas

 

ماهی کاردینال دُم‌حلقه‌ای

نام: ماهی کاردینال دُم‌حلقه‌ای Ring-tailed cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus aureus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۴۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ، اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Brian Cole

 

ماهی کاردینال کاپریکورن

نام: ماهی کاردینال کاپریکورن Capricorn cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus capricornis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۵ متری آب‌های معتدل غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۵/۸ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

ماهی کاردینال خط‌سفید

نام: ماهی کاردینال خط‌سفید Whiteline cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus cavitensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۳ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور فیلیپین و بخش‌هایی از اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

ماهی کاردینال آبشش‌خال‌دار

نام: ماهی کاردینال آبشش‌خال‌دار Spotted-gill cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus chrysopomus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۵ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی، مالزی و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا جزیره‌ی گینه‌ی نو و کشور جزیره‌ای جزایر سلیمان در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

ماهی کاردینال خط‌زرد

نام: ماهی کاردینال خط‌زرد Yellowlined cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus chrysotaenia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشور جزیره‌ای جزایر سلیمان در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

ماهی کاردینال نواراُخرایی

نام: ماهی کاردینال نواراُخرایی Ochre-striped cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus compressus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۲۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشورهای جزیره‌ای پالائو و جزایر سلیمان در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

ماهی کاردینال کوک

نام: ماهی کاردینال کوک Cook's cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus cookii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ، شاخاب عمان و شاخاب فارس، همچنین کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشور جزیره‌ای تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Ricardo Betancur

 

ماهی کاردینال نوارزرد

نام: ماهی کاردینال نوارزرد Yellow-striped cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus cyanosoma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۵۰ متری (بیشتر ۱ تا ۱۵ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس، همچنین کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا کشورهای جزیره‌ای فیجی و تونگا در قاره‌ی اقیانوسیه و کرانه‌های جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Andrew Green

 

ماهی کاردینال خال‌سفید

نام: ماهی کاردینال خال‌سفید Whitespot cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus dispar
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۸ تا ۵۸ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی کوکوس (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا تا کشورهای جزیره‌ای فیجی و پالائو در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های گروه‌جزیره‌ی یائی‌یاما وابسته به کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Andrey Ryanskiy

 

ماهی کاردینال دودِرلین

نام: ماهی کاردینال دودِرلین Doederlein's cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus doederleini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور ژاپن تا جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا و کرانه‌های کشور استرالیا تا گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) و جزیره‌های کرمادک وابسته به کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Ian Shaw

 

ماهی کاردینال نوارپهن

نام: ماهی کاردینال نوارپهن Broad-banded cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus fasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲ تا ۱۲۸ متری (بیشتر ۱۵ تا ۳۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای سرخ و شاخاب فارس تا کشور موزامبیک در شرق قاره‌ی آفریقا و شرق تا جزیره‌های غرب اقیانوس آرام، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: John Sear

 

ماهی کاردینال هارتزفِلد

نام: ماهی کاردینال هارتزفِلد Hartzfeld's cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus hartzfeldii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۲۸ متری (بیشتر ۱ تا ۱۲ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشورهای اندونزی، فیلیپین و پالائو تا جزیره‌ی بورنئو و کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Rickard Zerpe

 

ماهی کاردینال برفک‌باله

نام: ماهی کاردینال برفک‌باله Frostfin cardinalfish
نام علمی: Ostorhinchus hoevenii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۲۰ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا تا کشوهای جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، همچنین کرانه‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا تا استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Andrew Green

 

گونه‌های خانواده‌ی دهان‌لانه‌ماهیان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده