جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی موش‌ماهیان خیش‌بینی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی موش‌ماهیان خیش‌بینی
خانواده‌ی موش‌ماهیان خیش‌بینی Callorhinchidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی موش‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی موش‌ماهی‌سانان و از رده‌ی غضروف‌ماهیان هستند. در این نوشته با ۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی شبح استرالیایی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی شبح استرالیایی
کوسه‌ی شبح استرالیایی یا فیل‌کوسه Elephant shark یا فیل‌ماهی Elephant fish، جانوری دریازی و کف‌زی است. همچنین این کوسه به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی کشیده و پوشیده از پولک دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دم

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دم
خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دُم Brachaeluridae، خانواده‌ای از راسته‌ی کوسه‌نهنگ‌سانان و از رده‌ی غضروف‌ماهیان هستند. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان
خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان Aulorhynchidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی خارماهی‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان
خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان Ateleopodidae، خانواده‌ای از راسته‌ی نرم‌بینی‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته با ۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دست‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دست‌ماهیان
خانواده‌ی دست‌ماهیان Brachionichthyidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی قورباغه‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی قلابچه‌ماهی‌سانان یا ماهیگیرماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته با ۶ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سنجاب‌ماهیان ژرف‌زی

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سنجاب‌ماهیان ژرف‌زی
خانواده‌ی سنجاب‌ماهیان ژرف‌زی Berycidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سنجاب‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی سنجاب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته با ۶ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش
خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش Anoplogastridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی لیزابه‌سرسانیان، از راسته‌ی لیزابه‌سرسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی چهارچشمیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی چهارچشمیان
خانواده‌ی چهارچشمیان Anablepidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی کپوردندان‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی کپوردندان‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته با ۶ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کمان‌باله‌ماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کمان‌باله‌ماهیان
خانواده‌ی کمان‌باله‌ماهیان Amiidae، خانواده‌ای از راسته‌ی کمان‌باله‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته