​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

نام: تاس‌ماهی سیبری Siberian sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی سیبری دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت (با ۱۲ تا ۱۹ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۳۷ تا ۵۶ سپرچه) و ۲ ردیف در شکم (هر یک با ۹ تا ۱۵ سپرچه)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریاچه‌ای

نام: تاس‌ماهی دریاچه‌ای Lake sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی دریاچه‌ای دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت (با ۹ تا ۱۵ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۲۹ تا ۴۲ سپرچه) و ۲ ردیف در شکم (هر یک با ۷ تا ۱۲ سپرچه)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

نام: تاس‌ماهی اطلس Atlantic sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی اطلس دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، با وزن ۱۴۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۱/۸ تا ۲/۴ متر و گاه تا وزن ۳۶۰ کیلوگرم و درازای ۴/۶ متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

نام: تاس‌ماهی روسی Russian sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی روسی یا تاس‌ماهی دانوب Danube sturgeon دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، با وزن ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم، بدنی به درازای ۱۱۰ تا ۱۴۰ سانتی‌متر و گاه تا وزن ۱۱۵ کیلوگرم و درازای ۲۳۵ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: استرلیاد

نام: استرلیاد Sterlet - ویژگی: استرلیاد یا تاس‌ماهی اتریشی Austrian sturgeon، دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت (با ۱۱ تا ۱۷ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۶۰ تا ۷۰ سپرچه) و ۲ ردیف در شکم (هر یک با ۱۶ تا ۱۸ سپرچه)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریایی اروپا

نام: تاس‌ماهی دریایی اروپا European sea sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی دریایی اروپا یا تاس‌ماهی بالتیکی Baltic sturgeon دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ، ۱ ردیف در پشت (با ۱۰ تا ۱۵ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۲۹ تا ۳۸ سپرچه)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای

نام: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای Shovelnose sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی پوزه‌بیلچه‌ای گسترده‌ترین ماهیان خاویاری در رودهای میزوری و می‌سی‌سی‌پی، دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، با وزن ۲/۵ کیلوگرم و بدنی به درازای ۵۰ تا ۸۵ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی آدریاتیک

نام: تاس‌ماهی آدریاتیک Adriatic sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی آدریاتیک دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت (با ۱۰ تا ۱۴ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۳۰ تا ۴۲ سپرچه) و ۲ ردیف در شکم (هر یک با ۸ تا ۱۱ سپرچه)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم

نام: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم Barcheek unicornfish - ویژگی: تک‌شاخ‌ماهی سرنرم یا ناسو تنگ Naso tang دارای رنگ قهوه‌ای گراینده به خاکستری و لب‌هایی نارنجی، با بدنی به درازای ۴۶ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: باله‌بادبانی خالدار

نام: باله‌بادبانی خالدار Spotted tang - ویژگی: باله‌بادبانی خالدار یا جِم تنگ Gem tang، دارای بدنی بیضی‌گونه به رنگ خاکستری گرافیتی با لکه‌های سفید و به درازای ۲۲ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته