داستان کوتاه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

داستان کوتاه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

مردی پارسا به بازار شهر رفت و گاوی خرید و به‌سوی خانه‌اش بازگشت. گاو، درشت و چالاک بود. برای همین در میان راه، دزدی هوس کرد که آن را تصاحب کند. لذا سایه به سایه‌ی مرد پارسا به‌راه افتاد. هنوز مدتی نگذشته بود که دزد یک نفر را دید که شانه به شانه‌ی او می‌آید. از این که ناگهان او را دید، تعجب کرد و پرسید: تو کی هستی؟ کنار من چه می‌کنی؟
آن فرد گفت: «من دیو هستم، خودم را به‌صورت آدم درآورده‌ام تا هر جا که شد این مرد پارسا را بکشم. تو برای چه به دنبال این مرد می‌روی؟
دزد گفت: کار من دزدی و راهزنی است. گاو این مرد، چشم مرا گرفته، و تا صاحب آن گاو نشوم، آرام نمی‌گیرم!
دیو گفت: پس هر دو با این مرد پارسا کار داریم، ولی یکی برای کشتن او و یکی برای بردن گاو او!
دزد گفت: پس هر دو تا رسیدن به آنچه که می‌خواهیم، دوست و همراهیم!
مرد خدا از پیش و دزد و دیو به دنبال او رفتند تا به خانه‌اش رسیدند. وقتی به آن‌جا رسیدند، شب شده بود. مرد پارسا، گاو را به طویله برد. آب و علفی برایش گذاشت و جای او را تمیز کرد و به اتاق رفت تا بخوابد. در این وقت، دیو و دزد داخل خانه شدند، ولی پیش از آن‌که کارشان را شروع کنند، دزد با خود گفت: اگر زودتر از آن‌که من گاو را ببرم، مرد زاهد بیدار شود چه؟ از کجا معلوم که دیو بتواند او را بکشد؟
دیو هم با خود گفت: اگر پیش از آن‌که من مرد پارسا را بکشم، با سر و صدای دزد که می‌خواهد گاو را از خانه بیرون ببرد، مرد از خواب بیدار شود چه؟ از کجا معلوم که دزد بتواند بی‌سروصدا گاو را ببرد؟
دیو و دزد این فکرها را با خود می‌کردند که دزد گفت: گوش کن رفیق! بهتر است من اول گاو را ببرم، بعد تو مرد پارسا را بکشی، این کار به عقل نزدیک‌تر است. می‌ترسم که تو موفق نشوی و کار مرا خراب کنی.
دیو گفت: اشتباه نکن. کار من به عقل نزدیک‌تر است. اگر من اول مرد پارسا را بکشم، تو راحت‌تر می‌توانی گاو او را بدزدی.
دزد گفت: ولی من اول این مرد و گاوش را دیدم.
دیو گفت: تو به دنبال گاو او روان شدی، ولی من خودش را می‌خواستم، پس بهتر است من اول کارم را شروع کنم.
دزد گفت: تو دیوی و نمی‌فهمی! می‌خواهی کاری کنم تا از آدم‌کشی پشیمان شوی؟
دیو گفت: تو دزدی و نمی‌دانی! می‌خواهی کاری بکنم که آن گاو را در خواب هم نبینی؟
در این هنگام، دزد رو به اتاق مرد زاهد فریاد کشید: بلند شو ای مرد، چه نشسته‌ای که دیوی قصد جان تو را کرده!
دیو هم بلندتر از دزد فریاد کشید: بلند شو ای مرد، چه خوابیده‌ای که دزدی برای بردن گاو تو آمده!
با این سر و صداها، مرد زاهد از خواب بیدار شد. فریاد زد و از همسایگان کمک خواست. همسایه‌ها با چوب و سنگ و هر چه در دست داشتند، به دیو و دزد حمله کردند. دیو و دزد از ترس پا به فرار گذاشتند. یکی از همسایه‌ها پرسید: ای مرد خدا چه شد که از آمدن دیو و دزد به خانه‌ات خبردار شدی؟
مرد پارسا گفت: من بی‌خبر بودم. خودشان به جان هم افتادند و جان و دارایی من در امان ماند. دعوای آن‌ها برای من خیر و خوبی به همراه داشت. به هر حال عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!

 

از آن پس، اگر کسی بر اثر درگیری یا دعوای دشمنانش، از رنج و گرفتاری نجات یابد، این ضرب المثل حکایت حال او می‌شود.

 

نگاره: Alfred James Munnings (artuk.org)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده