جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان جویبار

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان جویبار

خانواده‌ی گربه‌ماهیان جویبار Akysidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گربه‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان گربه‌ماهی جویبار اینداجی را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان جویبار در آب‌های گرمسیری و شیرین بخش‌های ژرف رودهای کم‌وبیش پُرشتاب و جویبارهای جنگلی جنوب شرقی قاره‌ی آسیا زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، کم‌وبیش فشرده و بدون پولک دارند. همچنین آنان چشمانی ریز و سبیلک‌هایی در نزدیکی دهان‌شان دارند. این ماهیان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. Akysis vespa با درازای ۳/۱ سانتی‌متر و Acrochordonichthys rugosus با درازای ۱۱ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ماهیان جویبار به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی Akysinae
سرده‌ی Akysis

 

Akysis portellus

نام: -
نام علمی: Akysis portellus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود سیتانگ در جنوب کشور میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ سانتی‌متر

نگاره: Fishbiosystem

 

Akysis vespa

نام: -
نام علمی: Akysis vespa
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود آتاران در کشور میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: Garnelaxia.at

 

گربه‌ماهی جویبار اینداجی

نام: گربه‌ماهی جویبار اینداجی Indawgyi stream catfish
نام علمی: Akysis prashadi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای کشور میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

زیرخانواده‌ی Parakysinae
سرده‌ی Acrochordonichthys

 

Acrochordonichthys rugosus

نام: -
نام علمی: Acrochordonichthys rugosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارهای جنگلی کشورهای تایلند، مالزی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Nonn Panitvong

 

سرده‌ی Parakysis

 

گربه‌ماهی زگیل‌دار کوچک بینی‌دراز

نام: گربه‌ماهی زگیل‌دار کوچک بینی‌دراز Longnose little warty catfish
نام علمی: Parakysis longirostris
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای کشورهای مالزی و سنگاپور در جزیره‌مانند مالایی و جزیره‌ی بینتان کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۶ سانتی‌متر

نگاره: Yixiong Cai

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده