جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی پلنگی زمین‌های پست

قورباغه‌ی پلنگی زمین‌های پست جانوری گروه‌زیست، نیمه‌آبزی و شب‌زی، دارای بدنی کوتاه و بدون دُم با پوستی هموار، همچنین دارای چشمانی درشت با مردمک افقی، دارای دست‌هایی کوتاه و پاهایی بلند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی درودگر

قورباغه‌ی درودگر جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی و شب‌زی، دارای بدنی کوتاه و بدون دُم با پوستی هموار، همچنین دارای چشمانی درشت با مردمک افقی، دارای دست‌هایی کوتاه و پاهایی بلند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی جنگلی

قورباغه‌ی جنگلی جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی و روزگرد، دارای بدنی کوتاه و بدون دُم با پوستی هموار، همچنین دارای چشمانی درشت با مردمک افقی، دارای دست‌هایی کوتاه و پاهایی بلند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی اردک‌ماهی

قورباغه‌ی اردک‌ماهی جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی و شب‌زی، دارای بدنی کوتاه و بدون دُم با پوستی هموار و زهرآگین، همچنین دارای چشمانی درشت با مردمک افقی، دارای دست‌هایی کوتاه و پاهایی بلند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی گوفر

قورباغه‌ی گوفِر جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و شب‌زی (این قورباغه بیشتر زمان خود را در لانه‌های جانوران دیگر، به‌ویژه دالان‌های زیرزمینی لاک‌پشت گوفر می‌گذراند.)، دارای بدنی کوتاه و بدون دُم با پوستی هموار
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی پلنگی ریو گرانده

قورباغه‌ی پلنگی ریو گرانده یا قورباغه‌ی پلنگی مکزیکی Mexican leopard frog، جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی و شب‌زی، دارای بدنی کوتاه و بدون دُم با پوستی هموار، همچنین دارای چشمانی درشت با مردمک افقی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی خرچنگ

قورباغه‌ی خرچنگ جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و شب‌زی (این قورباغه بیشتر سال را در لانه‌های جانوران دیگر، به‌ویژه دالان‌های زیرزمینی خرچنگ می‌گذراند.)، دارای بدنی کوتاه و بدون دُم با پوستی هموار
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش هفتم)

خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش هفتم خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۸۴ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش ششم)

خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۸۴ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش پنجم)

خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۸۴ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته