جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی فیلان

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی فیلان
خانواده‌ی فیلان Elephantidae، خانواده‌ای از راسته‌ی فیل‌سانان یا خرطوم‌داران و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته با ۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی کفتاران

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی کفتاران
خانواده‌ی کفتاران Hyaenidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته با ۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی خدنگان

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی خدنگان
خانواده‌ی خَدَنگان Herpestidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته با ۲۰ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی دندان‌ارگان آسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی دندان‌ارگان آسیایی
خانواده‌ی دندان‌اَرِگان آسیایی Prionodontinae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته با ۲ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: دندان‌اره‌ی خال‌دار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: دندان‌اره‌ی خال‌دار
دندان‌اره‌ی خال‌دار جانوری تنهازیست، شب‌زی، درختی و پنجه‌رو (این زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای بدنی دراز، پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، چشمانی درشت، گوش‌هایی بزرگ و پوزه‌ای کشیده
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: دندان‌اره‌ی نواری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: دندان‌اره‌ی نواری
دندان‌اره‌ی نواری جانوری تنهازیست، شب‌زی، درختی و پنجه‌رو (این زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای بدنی دراز، پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی بزرگ و پوزه‌ای کشیده
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار
خانواده‌ی گربه‌زبادان ماداگاسکار Eupleridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته با ۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌زبادان
خانواده‌ی گربه‌زَبّادان Viverridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته با ۱۶ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش دوم)
خانواده‌ی گربه‌ایان یا گربگان Felidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی گربه‌ایان می‌پردازد با ۱۳ گونه، ۸ زیرگونه‌ی پلنگ و ۹ زیرگونه‌ی ببر (از ۵۸ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش نخست)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش نخست)
خانواده‌ی گربه‌ایان یا گربگان Felidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته که به بخش نخست خانواده‌ی گربه‌ایان می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۵۸ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته