جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی پرچم‌بالگان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی پرچم‌بالگان

خانواده‌ی پرچم‌بالگان Aulopidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سوسمارماهی‌سانیان، از راسته‌ی لوله‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان سرجنت بیکر را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی پرچم‌بالگان در آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های اطلس و آرام و دریای مدیترانه زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سری بزرگ و چشمانی درشت دارند. باله‌های پشتی، شکمی و سینه‌ای این ماهی‌ها بزرگ هستند. پرتو نخست باله‌ی پشتی آنان بسیار بلند است. پرچم‌باله‌ها دارای باله‌ی چربی هستند. گونه‌های این خانواده دریازی و کف‌زی هستند. پرچم‌باله‌ی گلگون با درازای ۱۷ سانتی‌متر و سرجنت بیکر با درازای ۶۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی پرچم‌بالگان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی پرچم‌باله‌ها Aulopus

 

پرچم‌باله‌ی شاهی

نام: پرچم‌باله‌ی شاهی Royal flagfin
نام علمی: Aulopus filamentosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۵۰ تا ۱۰۰۰ متری (بیشتر ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری) آب‌های نیمه‌گرمسیری اقیانوس اطلس (شرق اقیانوس اطلس: در کرانه‌های جنوبی گروه‌جزیره‌ی قناری وابسته به کشور اسپانیا تا کشور سنگال و کشور جزیره‌ای کیپ ورد در غرب قاره‌ی آفریقا، همچنین دریای مدیترانه، غرب مرکز اقیانوس اطلس: شاخاب مکزیک و دریای کارائیب)
اندازه: بدن به درازای ۴۴ سانتی‌متر

نگاره: Laurent Ballesta

 

سرده‌ی Hime

 

ماهی بادبان‌نخی ژاپنی

نام: ماهی بادبان‌نخی ژاپنی Japanese thread-sail fish
نام علمی: Hime japonica
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۸۵ تا ۵۱۰ متری آب‌های گرمسیری غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای ژاپن، کره‌ی شمالی، کره‌ی جنوبی، چین و جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۲۲/۳ سانتی‌متر

نگاره: Aquarium.co.jp

 

سرده‌ی Latropiscis

 

سِرجِنت بِیکِر

نام: سِرجِنت بِیکِر Sergeant baker
نام علمی: Latropiscis purpurissatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۱۰۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای استرالیا و نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر

نگاره: John Turnbull

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده