جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی مرمرماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی مرمرماهیان

خانواده‌ی مرمرماهیان Aplodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سوف‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی سوف‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۱ سرده و ۵ گونه جای دارند. گونه‌های خانواده‌ی مرمرماهیان در آب‌های کم‌ژرف کرانه‌ای جنوب شرقی اقیانوس هند و جنوب اقیانوس آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، بیضی‌مانند، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سر و دهانی کوچک با لب‌های گوشتی و کلفت دارند. باله‌ی پشتی این ماهی‌ها دراز است و میان بخش‌های خاردار و نرم‌پرتو این باله، شکافی هست. همچنین باله‌ی مخرجی مرمرماهی‌ها پایه‌کوتاه و سه‌گوش و باله‌ی سینه‌ای آنان بزرگ و گِرد است. گونه‌های این خانواده دریازی و بیشتر گیاه‌خوارند. خوراک گیاهی آنان بیشتر جلبک است. ماهی مورونگ کاکاتو با درازای ۳۵ سانتی‌متر و مرمرماهی با درازای ۶۵ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی مرمرماهیان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی مرمرماهی‌ها Aplodactylus

 

مرمرماهی

نام: مرمرماهی Marblefish
نام علمی: Aplodactylus arctidens
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۴۰ متری (بیشتر ۰ تا ۲۰ متری) آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های جنوب کشورهای استرالیا و نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۶۵ سانتی‌متر

نگاره: Wayne Martin

 

مرمرماهی سرشکاف‌دار

نام: مرمرماهی سرشکاف‌دار Notchheaded marblefish
نام علمی: Aplodactylus etheridgii
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۶ تا ۲۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای نیوزیلند و استرالیا و جزیره‌ی نورفک (از سرزمین‌های فرادریایی استرالیا) در قاره‌ی اقیانوسیه) 
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Andrew Green

 

ماهی کاکاتو

نام: ماهی کاکاتو Cockatoo fish
نام علمی: Aplodactylus lophodon
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۱۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری جنوب غربی اقیانوس آرام (در کرانه‌های جنوب شرقی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: John Turnbull

 

ماهی مورونگ کاکاتو

نام: ماهی مورونگ کاکاتو Cockatoo morwong
نام علمی: Aplodactylus westralis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ؟ تا ۲۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس هند (در کرانه‌های جنوب غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۳۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Alex Hoschke

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده