جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی مرواریدماهیان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی مرواریدماهیان

خانواده‌ی مرواریدماهیان Carapidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی روده‌سانیان، از راسته‌ی روده‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان مرواریدماهی سیمین را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی مرواریدماهیان در آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی دراز، باریک، مارماهی‌مانند، شفاف و بدون پولک دارند. همچنین آنان باله‌های پشتی و مخرجی دراز دارند. پرتوهای باله‌ی پشتی کوتاه‌تر از پرتوهای باله‌ی مخرجی آنان است. گونه‌های این خانواده دریازی و تنهازیست یا جفتی هستند.
گونه‌های بزرگسان خانواده‌ی مرواریدماهیان درون بی‌مهرگانی همچون صدف‌های دوکفه‌ای، ستاره‌های دریایی و کوزه‌داران (زیرشاخه‌ی آبدزدکان دریایی) زندگی می‌کنند. این ماهی‌ها به میزبان خود آسیب نمی‌رسانند، ولی گونه‌هایی که در مخرج خیارهای دریایی پنهان می‌شوند، همانند انگلی اندام‌های درونی آنان همچون گنادها را می‌خورند و به آنان آسیب می‌رسانند. خیارهای دریایی از رده‌ی خارپوستان هستند و در کف دریاها زندگی می‌کنند. مرواریدماهی فاولِر با درازای ۱۰ سانتی‌متر و Carapus acus با درازای ۲۰/۸ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی مرواریدماهیان به‌شمار می‌روند. هرچند در برخی بن‌مایگان اندازه‌ی گونه‌های این خانواده را میان ۷ تا ۳۶ سانتی‌متر یاد کرده‌اند. در این نوشته با ۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی Carapinae
سرده‌ی Carapus

 

Carapus acus

نام: -
نام علمی: Carapus acus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵۰ متری آب‌های نیمه‌گرمسیری شرق اقیانوس اطلس (در کرانه‌های کشورهای پیرامون دریای مدیترانه و غرب قاره‌ی آفریقا تا جزیره‌ی اسنشن (از سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا))
اندازه: بدن به درازای ۲۰/۸ سانتی‌متر

نگاره: Xavier Rufray

 

مرواریدماهی ستاره

نام: مرواریدماهی ستاره Star pearlfish
نام علمی: Carapus mourlani
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۱۵۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین سراسر جزیره‌های میکرونزی و گروه‌جزیره‌ی آمامی در جنوب کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: بدن به درازای ۱۷ سانتی‌متر

نگاره: Randall, J.E

 

سرده‌ی Encheliophis

 

مرواریدماهی سیمین

نام: مرواریدماهی سیمین Silver pearlfish
نام علمی: Encheliophis homei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۰ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری دریای سرخ و اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های شرقی قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی انجمن وابسته به پلی‌نزی فرانسه (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه، همچنین کرانه‌های جزیره‌ی تایوان تا کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۹ سانتی‌متر

نگاره: Shpatak

 

سرده‌ی Onuxodon

 

مرواریدماهی فاولِر

نام: مرواریدماهی فاولِر Fowler's pearlfish
نام علمی: Onuxodon fowleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱ تا ۳۰ متری آب‌های گرمسیری اقیانوس‌های هند و آرام (در کرانه‌های کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا تا گروه‌جزیره‌ی هاوایی در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Mark Rosenstein

 

زیرخانواده‌ی Pyramodontinae
سرده‌ی Pyramodon

 

مرواریدماهی رنگ‌پریده

نام: مرواریدماهی رنگ‌پریده Pallid pearlfish
نام علمی: Pyramodon ventralis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ژرفای ۱۸۴ تا ۴۷۰ متری آب‌های اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام (در کرانه‌های کشورهای ژاپن، اندونزی، استرالیا و نیوزیلند و گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه)
اندازه: بدن به درازای ۱۸/۱ سانتی‌متر

نگاره: Ncei.noaa.gov

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده