جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کاردماهیان شبح

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کاردماهیان شبح

خانواده‌ی کاردماهیان شبح Apteronotidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی کاردماهی‌سانیان شیشه‌ای، از راسته‌ی کاردماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان کاردماهی‌های شبح سیاه و تاماندوا را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی کاردماهیان شبح در زیستگاه‌های آب شیرین همچون جویبارها، رودها و دریاچه‌های آمریکای جنوبی و کشور پاناما در آمریکای مرکزی زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی دراز، فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان چشمانی کوچک و باله‌ی مخرجی دراز دارند. این ماهی‌ها با موج‌دار کردن باله‌ی مخرجی خود، وارونه و رو به عقب شنا می‌کنند. گونه‌های این خانواده به‌وارون دیگر خانواده‌های راسته‌ی کاردماهی‌سانان که بدون دُم هستند، باله‌ی دُمی کوچکی دارند که از باله‌ی مخرجی جداست. کاردماهی‌ها در بدن‌شان گیرنده‌های الکتریکی دارند و با آن‌ها می‌توانند میدان‌های الکتریکی پیرامون لاروهای حشرات را ردیابی کرده و آنان را شکار کنند. گونه‌های این خانواده شب‌زی و تنهازیست هستند. Adontosternarchus clarkae با درازای ۱۸/۶ سانتی‌متر و کاردماهی شبح سیاه با درازای ۵۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی کاردماهیان شبح به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۹ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Adontosternarchus

 

Adontosternarchus balaenops

نام: -
نام علمی: Adontosternarchus balaenops
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Haplochromis

 

Adontosternarchus clarkae

نام: -
نام علمی: Adontosternarchus clarkae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودها و جویبارهای کشورهای ونزوئلا و برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۸/۶ سانتی‌متر

نگاره: Aquass.ru

 

Adontosternarchus nebulosus

نام: -
نام علمی: Adontosternarchus nebulosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در کشورهای برزیل و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۱/۸ سانتی‌متر

نگاره: Estalens

 

سرده‌ی Apteronotus

 

کاردماهی شبح سیاه

نام: کاردماهی شبح سیاه Black ghost knifefish
نام علمی: Apteronotus albifrons
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای ونزوئلا تا پاراگوئه همچون حوضه‌ی رودهای آمازون و پارانا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

کاردماهی شبح قهوه‌ای

نام: کاردماهی شبح قهوه‌ای Brown ghost knifefish
نام علمی: Apteronotus leptorhynchus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشورهای گویان، گویان فرانسه، سورینام، ونزوئلا، کلمبیا، برزیل و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۶/۹ سانتی‌متر

نگاره: Rakuten.co.jp

 

سرده‌ی Compsaraia

 

Compsaraia samueli

نام: -
نام علمی: Compsaraia samueli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در کشورهای برزیل و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: Milton Tan

 

سرده‌ی Orthosternarchus

 

کاردماهی تاماندوا

نام: کاردماهی تاماندوا Tamandua knifefish
نام علمی: Orthosternarchus tamandua
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴۴ سانتی‌متر

نگاره: Dante Fenolio

 

سرده‌ی Sternarchogiton

 

Sternarchogiton preto

نام: -
نام علمی: Sternarchogiton preto
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در کشور برزیل و شمال شرقی پرو و رود اورینوکو در ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۱/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲۱/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aquass.ru

 

سرده‌ی Sternarchorhynchus

 

Sternarchorhynchus retzeri

نام: -
نام علمی: Sternarchorhynchus retzeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳۸/۲ سانتی‌متر

نگاره: Brian Gratwicke

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده