جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سگ‌ماهیان جویباری

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سگ‌ماهیان جویباری

خانواده‌ی سگ‌ماهیان جویباری Balitoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی لوچ‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی کپورماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان لوچ گهات غربی و ماهی غاری بالارو آبشاری را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی سگ‌ماهیان جویباری در آب‌های شیرین جویبارها و رودهای جنوب، جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آسیا زندگی می‌کنند. این جانوران بدنی کشیده، استوانه‌ای و بدون پولک دارند. همچنین آنان سبیلک‌هایی در نزدیکی دهان زیرین‌شان دارند. این ماهیان می‌توانند با این سبیلک‌ها خوراک خود را در آب‌های تیره و کدر و همچنین در شن‌ها و ماسه‌ها پیدا کنند. بیشتر گونه‌های این خانواده در آب شیرین زندگی می‌کنند، ولی در میان آنان گونه‌های آب لب‌شور نیز یافت شود. Neohomaloptera johorensis با درازای ۲ سانتی‌متر و Sinogastromyzon wui با درازای ۱۴ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی سگ‌ماهیان جویباری به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۱۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Balitora

 

Balitora laticauda

نام: -
نام علمی: Balitora laticauda
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و رودهای ایالت مهاراشترا در غرب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸/۴ سانتی‌متر

نگاره: Meenkaran1

 

سرده‌ی Bhavania

 

لوچ گهات غربی

نام: لوچ گهات غربی Western Ghat loach
نام علمی: Bhavania australis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و رودهای رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرناتکه، تامیل نادو و کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Girish Gowda

 

سرده‌ی Cryptotora

 

ماهی غاری بالارو آبشاری

نام: ماهی غاری بالارو آبشاری Waterfall climbing cave fish
نام علمی: Cryptotora thamicola
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری غارهای کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Eric C. Maxwell

 

سرده‌ی Hemimyzon

 

Hemimyzon nanensis

نام: -
نام علمی: Hemimyzon nanensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و شاخه‌های رود چائو پرایا در کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۷ سانتی‌متر

نگاره: Zoopet

 

سرده‌ی Homaloptera

 

Homaloptera confuzona

نام: -
نام علمی: Homaloptera confuzona
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود مکونگ در کشورهای لائوس، کامبوج و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۸ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

Homaloptera orthogoniata

نام: -
نام علمی: Homaloptera orthogoniata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و رودهای کشورهای تایلند و لائوس تا اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر

نگاره: -

 

Homaloptera parclitella

نام: -
نام علمی: Homaloptera parclitella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و رودهای جزیره‌مانند مالایی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Aquamir63

 

سرده‌ی Homalopteroides

 

Homalopteroides smithi

نام: -
نام علمی: Homalopteroides smithi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای مکونگ و چائو پرایا و جویبارها و رودهای جزیره‌مانند مالایی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹/۸ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

Homalopteroides nebulosus

نام: -
نام علمی: Homalopteroides nebulosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و رودهای کشورهای اندونزی و مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: API Para Afiliados

 

Homalopteroides tweediei

نام: -
نام علمی: Homalopteroides tweediei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای مکونگ و جویبارها و رودهای جزیره‌مانند مالایی و جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Aquariumfishonline

 

سرده‌ی Neohomaloptera

 

Neohomaloptera johorensis

نام: -
نام علمی: Neohomaloptera johorensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری جویبارها و رودهای کشورهای اندونزی و مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ سانتی‌متر

نگاره: Firdaus Rahman

 

سرده‌ی Sinogastromyzon

 

لوچ رود پولین

نام: لوچ رود پولین Pulin river loach
نام علمی: Sinogastromyzon puliensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری جویبارها و رودهای جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Ornamentalfish

 

Sinogastromyzon wui

نام: -
نام علمی: Sinogastromyzon wui
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری رودهای نان‌پان و شی در کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Emma Turner

 

Sinogastromyzon szechuanensis

نام: -
نام علمی: Sinogastromyzon szechuanensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های معتدل حوضه‌ی رود یانگ‌تسه در کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹/۸ سانتی‌متر

نگاره: Zierfische

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده