جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دهان‌بالایان

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دهان‌بالایان

خانواده‌ی دهان‌بالایان Anostomidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی تتراسانیان، از راسته‌ی تتراسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان سرپایین مرمری، سرپایین راه‌راه و لپورینوس نواری را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی دهان‌بالایان در زیستگاه‌های آب شیرین همچون رودها و دریاچه‌های منطقه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. بیشتر آنان در حوضه‌ی رود آمازون یافت می‌شوند. این جانوران بدنی دراز، دوک‌مانند، کم‌وبیش فشرده و پوشیده از پولک دارند. همچنین آنان سری دراز و باریک، چشمانی درشت و دهانی کوچک و رو به بالا دارند. بسیاری از گونه‌های این خانواده سر به پایین شنا می‌کنند. خوراک بیشتر آنان گیاهان نزدیک به کف آب است. برخی نیز مواد آواری و بی‌مهرگان کف آب را می‌خورند. Leporinus aripuanaensis با درازای ۹/۳ سانتی‌متر و لپورینوس سه‌خال با درازای ۴۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی دهان‌بالایان به‌شمار می‌روند. در این نوشته با ۲۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Abramites

 

سرپایین مرمری

نام: سرپایین مرمری Marbled headstander
نام علمی: Abramites hypselonotus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای اورینوکو، آمازون، پاراگوئه و پارانا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: J.Picard

 

سرده‌ی Hypomasticus

 

Hypomasticus megalepis

نام: -
نام علمی: Hypomasticus megalepis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود اِسکیبو در کشور گویان در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۷ سانتی‌متر

نگاره: Aqua-imports

 

سرده‌ی لپورینوس‌ها Leporinus

 

Leporinus affinis

نام: -
نام علمی: Leporinus affinis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: -

 

Leporinus aripuanaensis

نام: -
نام علمی: Leporinus aripuanaensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود آریپوانا در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۹/۳ سانتی‌متر

نگاره: Scott Smith & Fritz Rhode

 

Leporinus brunneus

نام: -
نام علمی: Leporinus brunneus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای اورینوکو و نِگرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۵/۶ سانتی‌متر

نگاره: Mike Tuccinardi

 

لپورینوس نواری

نام: لپورینوس نواری Banded leporinus
نام علمی: Leporinus fasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳۷ سانتی‌متر

نگاره: Arunee Rodloy

 

Leporinus octomaculatus

نام: -
نام علمی: Leporinus octomaculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود آرینوس در کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Estalens

 

لپورینوس سه‌خال

نام: لپورینوس سه‌خال Threespot leporinus
نام علمی: Leporinus friderici
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های نیمه‌گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون و رود سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: J. Schmidt

 

Leporinus multifasciatus

نام: -
نام علمی: Leporinus multifasciatus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Aqualog.de

 

Leporinus yophorus

نام: -
نام علمی: Leporinus yophorus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای متا و اورینوکو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۸ سانتی‌متر

نگاره: Stuart Oswald

 

Leporinus nijsseni

نام: -
نام علمی: Leporinus nijsseni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای ساراماکا و سورینام در کشور سورینام در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۷ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

Leporinus granti

نام: -
نام علمی: Leporinus granti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود مانا در گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aquadiction

 

لپورینوس رژ لب

نام: لپورینوس رژ لب Lipstick leporinus
نام علمی: Leporinus arcus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کرانه‌ای کشورهای سورینام، گویان، گویان فرانسه و ونزوئلا و همچنین حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: J. de Lange

 

Leporinus moralesi

نام: -
نام علمی: Leporinus moralesi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Natasha Khardina

 

سرده‌ی Rhytiodus

 

Rhytiodus microlepis

نام: -
نام علمی: Rhytiodus microlepis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Prazer.jp

 

سرده‌ی Schizodon

 

Schizodon fasciatus

نام: -
نام علمی: Schizodon fasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای کرانه‌ای گویان فرانسه و رود آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

سرده‌ی Anostomus

 

سرپایین راه‌راه

نام: سرپایین راه‌راه Striped headstander
نام علمی: Anostomus anostomus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای اورینوکو و آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

Anostomus brevior

نام: -
نام علمی: Anostomus brevior
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود اویاپوک در گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: P-Y Le Bail

 

Anostomus ternetzi

نام: -
نام علمی: Anostomus ternetzi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای اورینوکو، ارگوایا و آمازون در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Robert Beke

 

سرده‌ی Pseudanos

 

Pseudanos gracilis

نام: -
نام علمی: Pseudanos gracilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رودهای گواپوره، نِگرو و اورینوکو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۸/۱ سانتی‌متر

نگاره: Karsten_s

 

Pseudanos varii

نام: -
نام علمی: Pseudanos varii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رود نِگرو در کشور برزیل و رودهای سیاپا و آتاباپو در کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۱ سانتی‌متر

نگاره: Mike Tuccinardi

 

Pseudanos winterbottomi

نام: -
نام علمی: Pseudanos winterbottomi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری رودهای تاپاژوس و اورینوکو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Aqua-imports

 

سرده‌ی Synaptolaemus

 

Synaptolaemus latofasciatus

نام: -
نام علمی: Synaptolaemus latofasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آب‌های گرمسیری حوضه‌ی رود اورینوکو  در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۹/۴ سانتی‌متر

نگاره: Aquadiction

 

بن‌مایگان: wikipedia - fishbase
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده