جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های آبی استرالیایی (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های زمینی استرالیایی (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های آبی استرالیایی Myobatrachidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های آبی استرالیایی می‌پردازد با ۲۲ گونه (از ۶۶ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های بازانگشت خشکی Geocrinia

 

قورباغه‌ی هموار شرقی

نام: قورباغه‌ی هموار شرقی Eastern smooth frog
نام علمی: Geocrinia victoriana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، جنگل‌های دشت نمناک معتدل، درختچه‌زارهای خشک و نمناک معتدل، چمن‌زارهای دشت خشک معتدل، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین جنوب شرقی ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jono Dashper

 

قورباغه‌ی شکم‌نارنجی

نام: قورباغه‌ی شکم‌نارنجی Orange-bellied frog
نام علمی: Geocrinia vitellina
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Brentonvt

 

سرده‌ی Metacrinia

 

وزغ نیکولز

نام: وزغ نیکولز Nicholls toadlet
نام علمی: Metacrinia nichollsi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jacob Loyacano

 

سرده‌ی قورباغه‌های نواری Mixophyes

 

قورباغه‌ی اِستاتِرینگ

نام: قورباغه‌ی اِستاتِرینگ Stuttering frog
نام علمی: Mixophyes balbus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی نیمه‌گرمسیری و معتدل و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک شرق ایالت نیو ساوت ولز و شمال شرقی ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy

 

قورباغه‌ی نواری کاربین

نام: قورباغه‌ی نواری کاربین Carbine barred frog
نام علمی: Mixophyes carbinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ تا ۷/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۷ تا ۷/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Shane Black

 

قورباغه‌ی نواری خال‌دار

نام: قورباغه‌ی نواری خال‌دار Mottled barred frog
نام علمی: Mixophyes coggeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۸/۱ تا ۹/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۴ تا ۱۰/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matt Clancy

 

قورباغه‌ی نواری بزرگ

نام: قورباغه‌ی نواری بزرگ Great barred frog
نام علمی: Mixophyes fasciolatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، جنگل‌های راش جنوبگانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک کرانه‌های شرقی ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Ryan Francis

 

قورباغه‌ی نواری فلِی

نام: قورباغه‌ی نواری فلِی Fleay's barred frog
نام علمی: Mixophyes fleayi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی، جنگل‌های راش جنوبگانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Geoff Heard

 

قورباغه‌ی نواری غول‌پیکر

نام: قورباغه‌ی نواری غول‌پیکر Giant barred frog
نام علمی: Mixophyes iteratus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Isaac Clarey

 

قورباغه‌ی نواری شمالی

نام: قورباغه‌ی نواری شمالی Northern barred frog
نام علمی: Mixophyes schevilli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی انبوه گرمسیری شمال شرقی ایلات کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۵/۸ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۸ تا ۹/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fernando Leal

 

سرده‌ی Myobatrachus

 

قورباغه‌ی لاک‌پشتی

نام: قورباغه‌ی لاک‌پشتی Turtle frog
نام علمی: Myobatrachus gouldii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تپه‌های شنی منطقه‌های بیابانی و نیمه‌خشک جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jacob Loyacano

 

سرده‌ی Paracrinia

 

قورباغه‌ی هاسوِل

نام: قورباغه‌ی هاسوِل Haswell's frog
نام علمی: Paracrinia haswelli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌های کرانه‌ای و آب‌بندها، آبگیرها و جوی‌های درخت‌زارها و جنگل‌های سخت‌برگ شرق ایالت‌های نیو ساوت ولز و ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy

 

سرده‌ی Pseudophryne

 

وزغ تاج‌سرخ

نام: وزغ تاج‌سرخ Red-crowned toadlet
نام علمی: Pseudophryne australis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های ماسه‌سنگی درخت‌زارها، خلنگزارها و جنگل‌های سخت‌برگ خشک پیرامون شهر سیدنی در شرق ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Ryan Francis

 

وزغ بیبرون

نام: وزغ بیبرون Bibron's toadlet
نام علمی: Pseudophryne bibronii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها یا جوی‌های کنار جاده در جنگل‌ها، جویبارها، باتلاق‌های کرانه‌ای و خلنگزارهای جنوب شرقی ایالت کوئینزلند، شرق ایالت نیو ساوت ولز، ایالت ویکتوریا و جنوب شرقی ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Nick Gale

 

وزغ پشت‌سرخ

نام: وزغ پشت‌سرخ Red-backed toadlet
نام علمی: Pseudophryne coriacea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و جنگل‌های سخت‌برگ نمناک جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Mahony

 

قورباغه‌ی کوروبور

نام: قورباغه‌ی کوروبور Corroboree frog
نام علمی: Pseudophryne corroboree
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها و چمن‌زارهای نمناک جنوب شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ken Griffiths

 

وزغ برود باشکوه

نام: وزغ برود باشکوه Magnificent brood frog
نام علمی: Pseudophryne covacevichae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های باز اکالیپتوس در شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Matt Summerville

 

وزغ دندی

نام: وزغ دندی Dendy's toadlet
نام علمی: Pseudophryne dendyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، چمن‌زارهای معتدل، رودها، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین جنوب شرقی ایالت نیو ساوت ولز و شرق ایالت ویکتوریای کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Wes Read

 

وزغ داگلاس

نام: وزغ داگلاس Douglas' toad
نام علمی: Pseudophryne douglasi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌ها و چشمه‌های آب شیرین و منطقه‌های سنگی شمال غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Zozaya

 

وزغ گونتِر

نام: وزغ گونتِر Gunther's toadlet
نام علمی: Pseudophryne guentheri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و چراگاه‌های جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ben Parkhurst

 

وزغ بزرگ

نام: وزغ بزرگ Large toadlet
نام علمی: Pseudophryne major
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نمناک، جویبارها و باتلاق‌های جنگل‌های خشک، درخت‌زارها، جنگل‌های سخت‌برگ و خلنگزارهای شرق و جنوب شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Ryan Francis

 

وزغ تاج‌نارنجی

نام: وزغ تاج‌نارنجی Orange-crowned toadlet
نام علمی: Pseudophryne occidentalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، رودها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و منطقه‌های سنگی جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: J.P. Lawrence

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های آبی استرالیایی (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده