بهروز وثوقی بازیگر ایرانی (بخش دوم)

بهروز وثوقی بازیگر ایرانی (بخش دوم)
بهروز وثوقی بازیگر خوش‌نام سینمای ایران و به باور بسیاری از هنرمندان، بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران است. در این نوشته که به بخش دوم فیلم‌های بهروز وثوقی می‌پردازد با ۲۷ فیلم (از ۵۷ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

بهروز وثوقی بازیگر ایرانی (بخش نخست)

بهروز وثوقی بازیگر ایرانی (بخش نخست)
بهروز وثوقی بازیگر خوش‌نام سینمای ایران و به باور بسیاری از هنرمندان، بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران است. در این نوشته که به بخش نخست فیلم‌های بهروز وثوقی می‌پردازد با ۳۰ فیلم (از ۵۷ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش پنجم)

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش پنجم)
آمیتاب باچان سرشناس‌ترین بازیگر و یکی از بهترین بازیگران سینمای هند است، به‌گونه‌ای که او را «پدر سینمای هند» می‌خوانند. در این نوشته که به بخش پنجم فیلم‌های آمیتاب باچان می‌پردازد با ۲۵ فیلم (از ۱۳۳ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش چهارم)

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش چهارم)
آمیتاب باچان سرشناس‌ترین بازیگر و یکی از بهترین بازیگران سینمای هند است، به‌گونه‌ای که او را «پدر سینمای هند» می‌خوانند. در این نوشته که به بخش چهارم فیلم‌های آمیتاب باچان می‌پردازد با ۲۷ فیلم (از ۱۳۳ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش سوم)

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش سوم)
آمیتاب باچان سرشناس‌ترین بازیگر و یکی از بهترین بازیگران سینمای هند است، به‌گونه‌ای که او را «پدر سینمای هند» می‌خوانند. در این نوشته که به بخش سوم فیلم‌های آمیتاب باچان می‌پردازد با ۲۷ فیلم (از ۱۳۳ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش دوم)

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش دوم)
آمیتاب باچان سرشناس‌ترین بازیگر و یکی از بهترین بازیگران سینمای هند است، به‌گونه‌ای که او را «پدر سینمای هند» می‌خوانند. در این نوشته که به بخش دوم فیلم‌های آمیتاب باچان می‌پردازد با ۲۷ فیلم (از ۱۳۳ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش نخست)

آمیتاب باچان بازیگر هندی (بخش نخست)
آمیتاب باچان سرشناس‌ترین بازیگر و یکی از بهترین بازیگران سینمای هند است، به‌گونه‌ای که او را «پدر سینمای هند» می‌خوانند. در این نوشته که به بخش نخست فیلم‌های آمیتاب باچان می‌پردازد با ۲۷ فیلم (از ۱۳۳ فیلم) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته