جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سایرن بزرگ

سایرن بزرگ جانوری آبزی، شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای و مارگونه، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، دارای پاهای جلویی کوچک با ۴ انگشت و بدون پاهای پشتی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سایرن کوچک

سایرن کوچک یا سایرن کوتوله Dwarf siren، جانوری آبزی، شب‌زی و تنهازیست، دارای بدنی دراز، استوانه‌ای و مارگونه، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، دارای پاهای جلویی کوچک با ۴ انگشت و بدون پاهای پشتی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندرک مرمری جنوبی

سمندرک مرمری جنوبی یا سمندرک مرمری کوتوله Pygmy marbled newt، جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و نیمه‌آبزی، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندرک مرمری

سمندرک مرمری جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و نیمه‌آبزی، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی زبر و خشن در خشکی و نرم، لیز و نمناک در آب
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندرک تاج‌دار شمالی

سمندرک تاج‌دار شمالی جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و نیمه‌آبزی، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی زبر و خشن در خشکی و نرم، لیز و نمناک در آب
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندرک کالیفرنیا

سمندرک کالیفرنیا یا سمندرک شکم‌نارنجی Orange-bellied newt، جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و نیمه‌آبزی، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندرک سیرا

سمندرک سیِرا جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و نیمه‌آبزی، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی زبر و خشن در خشکی و نرم، لیز و نمناک در آب
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندرک شکم‌سرخ

سمندرک شکم‌سرخ جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و نیمه‌آبزی، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی زبر و خشن در خشکی و نرم، لیز و نمناک در آب
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندرک سخت‌پوست

سمندرک سخت‌پوست جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و نیمه‌آبزی، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی زبر و خشن در خشکی و نرم، لیز و نمناک در آب
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر عینکی شمالی

سمندر عینکی شمالی جانوری به‌ریخت مارمولک، همچنین جانوری شب‌زی و نیمه‌آبزی، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن
دنباله‌ی نوشته