​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ماجورکان

نام: وزغ مامای ماجورکان Majorcan midwife toad - ویژگی: وزغ مامای ماجورکان (نام وزغ ماما از روی رفتار وزغ نر گرفته شده، از آن رو که وزغ نر تخم‌ها را در برابر شکارچیان، بر پشت خود نگهداری می‌کند.) دارای مردمک چشم عمودی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای بتیک

نام: وزغ مامای بتیک Betic midwife toad - ویژگی: وزغ مامای بتیک (نام وزغ ماما از روی رفتار وزغ نر گرفته شده، از آن رو که وزغ نر تخم‌ها را در برابر شکارچیان، بر پشت خود نگهداری می‌کند.) به رنگ خاکستری، دارای مردمک چشم عمودی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای معمولی

نام: وزغ مامای معمولی Common midwife toad - ویژگی: وزغ مامای معمولی (نام وزغ ماما از روی رفتار وزغ نر گرفته شده، از آن رو که وزغ نر تخم‌ها را در برابر شکارچیان، بر پشت خود نگهداری می‌کند.) دارای مردمک چشم عمودی، بدنی به درازای ۵/۵ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ سبز اروپایی

نام: وزغ سبز اروپایی European green toad - ویژگی: وزغ سبز اروپایی پوشیده شده با لکه‌های سبز رنگ، پشت این وزغ به رنگ خاکستری روشن تا زیتونی، با بدنی به درازای ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای سوری

نام: وزغ بیل‌پای سوری Syrian spadefoot - ویژگی: وزغ بیل‌پای سوری یا وزغ بیل‌پای شرقی Eastern spadefoot دارای انگشتان پرده‌دار در پاها (برای کندن زمین) و مردمک چشم عمودی، با بدنی به درازای ۶ تا ۹ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ بیل‌پای غربی

نام: وزغ بیل‌پای غربی Western spadefoot - ویژگی: وزغ بیل‌پای غربی دارای انگشتان پرده‌دار در پاها (برای کندن زمین) و مردمک چشم عمودی، با بدنی به درازای ۱۱ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ مامای ایبری

نام: وزغ مامای ایبری Iberian midwife toad - ویژگی: وزغ مامای ایبری یا وزغ مامای قهوه‌ای brown midwife toad دارای لکه‌های کوچک به رنگ نارنجی روشن در پهلوها و پاها، بدنی به درازای ۳۶ میلی‌متر برای نرها و ۴۲ میلی‌متر برای ماده‌ها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ ایچوالد

نام: وزغ ایچوالد Eichwald toad - ویژگی: وزغ ایچوالد یا وزغ تالشی Talysh toad بزرگ‌ترین گونه‌ی دوزیست در ایران، به رنگ خاکستری - قهوه‌ای، دارای بدنی به درازای ۱۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ معمولی

نام: وزغ معمولی Common toad - ویژگی: وزغ معمولی یا وزغ اروپایی European toad، دارای پوستی خشک به رنگ قهوه‌ای با توده‌هایی زگیل‌مانند، بدنی به درازای ۵ تا ۹ سانتی‌متر برای نرها و ۸ تا ۱۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی نگارین ایبری

نام: قورباغه‌ی نگارین ایبری Iberian painted frog - ویژگی: قورباغه‌ی نگارین ایبری دارای زیستگاه‌هایی همچون جنگل، رودها، باتلاق‌ها و مانداب‌ها، دارای بدنی به درازای ۴۵ تا ۷۵ میلی‌متر
دنباله‌ی نوشته