​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی درختی سوت‌زن

قورباغه‌ی درختی سوت‌زن جانوری درختی، شب‌زی و اجتماعی در دسته‌هایی کوچک، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، دارای مردمک چشم افقی و پاهای پشتی بلند برای پریدن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا در میان آرواره‌ی پایین و بالا
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی درختی بیابانی

قورباغه‌ی درختی بیابانی جانوری درختی، شب‌زی و اجتماعی در دسته‌هایی کوچک، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، دارای مردمک چشم افقی و پاهای پشتی بلند برای پریدن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا در میان آرواره‌ی پایین و بالا
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی درختی قهوه‌ای جنوبی

قورباغه‌ی درختی قهوه‌ای جنوبی، جانوری درختی، شب‌زی و اجتماعی در دسته‌هایی کوچک، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، دارای مردمک چشم افقی و پاهای پشتی بلند برای پریدن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا در میان آرواره‌ی پایین و بالا
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی درختی باشکوه

قورباغه‌ی درختی باشکوه یا قورباغه‌ی درختی دلاور جانوری درختی، شب‌زی و اجتماعی در دسته‌هایی کوچک، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، دارای مردمک چشم افقی و پاهای پشتی بلند برای پریدن
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی درختی اروپایی

قورباغه‌ی درختی اروپایی جانوری درختی، شب‌زی و اجتماعی در دسته‌هایی کوچک، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، دارای مردمک چشم افقی و پاهای پشتی بلند برای پریدن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا در میان آرواره‌ی پایین و بالا
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی درختی ایتالیایی

قورباغه‌ی درختی ایتالیایی جانوری درختی، شب‌زی و اجتماعی در دسته‌هایی کوچک، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، دارای مردمک چشم افقی و پاهای پشتی بلند برای پریدن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا در میان آرواره‌ی پایین و بالا
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ غول‌پیکر آفریقایی

وزغ غول‌پیکر آفریقایی یا وزغ کنگو یا وزغ کامرون، جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و شب‌زی، همچنین وزغی تنومند و بی‌دندان، دارای پوستی کلفت و هموار، همچنین دارای پاهای پشتی و جلویی کم‌وبیش هم‌اندازه برای راه رفتن
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ سرخ آفریقایی

وزغ سرخ آفریقایی جانوری تنهازیست، خشکی‌زی و شب‌زی، دارای پوستی کلفت، خشک، زبر و زگیل‌دار، همچنین دارای پاهای پشتی و جلویی کم‌وبیش هم‌اندازه برای راه رفتن (وزغ‌ها به وارون قورباغه‌ها به جای پریدن راه می‌روند و یا پرش‌هایی کوتاه دارند)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ دهان‌پهن

وزغ دهان‌پهن دومین قورباغه‌ی بزرگ جهان پس از قورباغه‌ی جالوت، جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی تا آبزی و شب‌زی، دارای پوستی کلفت و زگیل‌دار، همچنین دارای پاهای پشتی و جلویی کم‌وبیش هم‌اندازه برای راه رفتن
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: وزغ رودخانه‌ی کلرادو

وزغ رودخانه‌ی کلرادو یا وزغ بیابان سونورا جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی و شب‌زی، همچنین وزغی تنومند و بی‌دندان، دارای پوستی کلفت، خشک، هموار و چرمی‌مانند، همچنین دارای پاهای پشتی و جلویی کم‌وبیش هم‌اندازه برای راه رفتن
دنباله‌ی نوشته