جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران آسیایی (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران آسیایی (بخش دوم)
خانواده‌ی سمندران آسیایی Hynobiidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان بدوی، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی سمندران آسیایی می‌پردازد با ۱۸ گونه (از ۳۶ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران آسیایی (بخش نخست)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران آسیایی (بخش نخست)
خانواده‌ی سمندران آسیایی Hynobiidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان بدوی، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش نخست خانواده‌ی سمندران آسیایی می‌پردازد با ۱۸ گونه (از ۳۶ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بزرگ

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بزرگ
خانواده‌ی سمندران بزرگ Cryptobranchidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان بدوی، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته با ۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌پا

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌پا
خانواده‌ی سمندران بی‌پا Sirenidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان بی‌پا، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته با ۵ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران تندابی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران تندابی
خانواده‌ی سمندران تندابی Rhyacotritonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته با ۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر تندابی جنوبی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر تندابی جنوبی
سمندر تندابی جنوبی جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی و شب‌زی، دارای بدنی باریک و دراز، دُمی بلند و پاهایی کوتاه، همچنین دارای ۴ انگشت در دست‌ها و ۵ انگشت در پاها، دارای چشمانی درشت و پوزه‌ای کوتاه
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر تندابی المپیک

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر تندابی المپیک
سمندر تندابی المپیک جانوری تنهازیست، نیمه‌آبزی و شب‌زی، دارای بدنی باریک و دراز با ۱۴ شیار دنده‌ای یا پهلویی، همچنین دارای دُمی بلند و پاهایی کوتاه، دارای چشمانی درشت و ۴ انگشت در دست‌ها و ۵ انگشت در پاها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران ماری

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران ماری
خانواده‌ی سمندران ماری Amphiumidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته با ۳ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سفیدسمندران

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سفیدسمندران
خانواده‌ی سفیدسمندران Proteidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته با ۹ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: مادپاپی معمولی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: مادپاپی معمولی
مادپاپی معمولی جانوری تنهازیست، آبزی و شب‌زی، دارای بدنی باریک و دراز، دُم باله‌ای بلند و فشرده و پاهایی کوتاه، دارای ۴ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاها، همچنین دارای ۳ جفت آب‌شُش پَرمانند در پشت سر
دنباله‌ی نوشته