​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌زرد

نام: زاغ نوک‌زرد Yellow-billed chough - ویژگی: زاغ نوک‌زرد یا زاغ آلپی Alpine chough، دارای پرهایی سیاه‌رنگ و درخشان و پاهایی سرخ، همچنین نوکی به رنگ زرد و کوتاه، تک‌همسر، با وزن ۱۹۱ تا ۲۴۴ گرم، بدنی به درازای ۳۷ تا ۳۹ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ نوک‌سرخ

نام: زاغ نوک‌سرخ Red-billed chough - ویژگی: زاغ نوک‌سرخ دارای پرهایی سیاه‌رنگ و درخشان و پاهایی سرخ، همچنین نوکی به رنگ سرخ، خمیده و بلند، تک‌همسر، با وزن ۳۱۰ گرم، بدنی به درازای ۳۹ تا ۴۰ و بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۳ تا ۹۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: غراب گردن‌قهوه‌ای

نام: غراب گردن‌قهوه‌ای Brown-necked raven - ویژگی: غُراب گردن‌قهوه‌ای دارای رنگ قهوه‌ای گراینده به سیاه در پرهای سر و گردن، همچنین مانده‌ی پرها، پاها و نوک سیاه‌رنگ، با وزن ۵۸۰ گرم، بدنی به درازای ۵۲ تا ۵۶ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ کالدونیای نو

نام: کلاغ کالدونیای نو New Caledonian crow - ویژگی: کلاغ کالِدونیای نو پرنده‌ای باهوش، با توانایی به‌کارگیری ابزار و آینه و ساخت قلاب، تک‌همسر، دارای بدنی سراسر به رنگ سیاه، با وزن ۲۳۰ تا ۳۳۰ گرم، بدنی به درازای ۴۰ و درازای هر بال ۲۴ تا ۲۶ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ ابلق

نام: کلاغ ابلق Hooded crow - ویژگی: کلاغ ابلق دارای بدنی یکسره سیاه به‌جز پشت و شکم خاکستری رنگ، با وزن ۵۱۰ گرم، بدنی به درازای ۴۸ تا ۵۲ و بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۵ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ لاشه

نام: کلاغ لاشه Carrion crow - ویژگی: کلاغ لاشه پرنده‌ای باهوش، تک‌همسر، دارای پرها، پاها و نوکی سیاه، با وزن ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم، بدنی به درازای ۴۸ تا ۵۲ و بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۴ تا ۱۰۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب جنگی

نام: عقاب جنگی Martial eagle - ویژگی: عُقاب جنگی بزرگ‌ترین عقاب آفریقا از دید جِرم (به همراه عقاب طلایی)، تک‌همسر، با وزن ۳/۹ تا ۴/۲ کیلوگرم، بدنی به درازای ۷۸ تا ۹۶ سانتی‌متر و بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۸۸ تا ۲۴۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب تاج‌دار

نام: عقاب تاج‌دار Crowned eagle - ویژگی: عُقاب تاج‌دار یا عقاب تاج‌دار آفریقایی African crowned eagle، با وزن ۲/۵ تا ۴/۱ کیلوگرم برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۸۰ تا ۹۹ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب فیلیپینی

نام: عقاب فیلیپینی Philippine eagle - ویژگی: عُقاب فیلیپینی یا عقاب میمون‌خوار monkey-eating eagle پرنده‌ی ملی فیلیپین، تک‌همسر، بزرگ‌ترین عقاب جهان از دید درازای بدن و بزرگی رویه‌ی بال، دارای پرهایی به رنگ قهوه‌ای و تاجی پُرمو
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب شاهی

نام: عقاب شاهی Eastern imperial eagle - ویژگی: عُقاب شاهی یا شاه‌باز با وزن ۲/۶۲ کیلوگرم برای نرها و ۳/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۶۸ تا ۹۰ سانتی‌متر و بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۷۶ تا ۲/۲ متر
دنباله‌ی نوشته