جانوران مهره‌دار - پرندگان: رخ‌کرکس آند

رُخ‌کرکس آند تنها پرنده‌ی سرده‌ی Vultur، بزرگ‌ترین پرنده‌ی شکاری جهان، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، همچنین پرنده‌ای سودمند با توانایی پاک‌سازی زمین از بیماری و گندیدگی با خوردن لاشه‌ی جانوران
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: شاه‌کرکس

شاه‌کرکس یا کرکس شاهی تنها پرنده‌ی سرده‌ی Sarcoramphus، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، همچنین پرنده‌ای سودمند با توانایی پاک‌سازی زمین از بیماری و گندیدگی با خوردن لاشه‌ی جانوران
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: رخ‌کرکس کالیفرنیا

رُخ‌کرکس کالیفرنیا بزرگ‌ترین پرنده‌ی آمریکای شمالی و یکی از بزرگ‌ترین پرندگان شکاری جهان، پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست، تک‌همسر، همچنین پرنده‌ای سودمند با توانایی پاک‌سازی زمین از بیماری و گندیدگی با خوردن لاشه‌ی جانوران
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سیاه

کرکس سیاه یا کرکس سیاه آمریکایی American black vulture، تنها پرنده‌ی سرده‌ی کرکس سیاه، پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست، تک‌همسر، همچنین پرنده‌ای سودمند با توانایی پاک‌سازی زمین از بیماری و گندیدگی با خوردن لاشه‌ی جانوران
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سرزرد بزرگ

کرکس سرزرد بزرگ یا کرکس جنگلی Forest vulture، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، پرنده‌ای سودمند با توانایی پاک‌سازی زمین از بیماری و گندیدگی با خوردن لاشه‌ی جانوران
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سرزرد کوچک

کرکس سرزرد کوچک یا کرکس ساوانا Savannah vulture، کوچک‌ترین پرنده‌ی خانواده‌ی کرکس‌های بر جدید، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس بوقلمونی

کرکس بوقلمونی یا کرکس ترکی یا کلاغ مردار Carrion crow، پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست، تک‌همسر، پرنده‌ای سودمند با توانایی پاک‌سازی زمین از بیماری و گندیدگی با خوردن لاشه‌ی جانوران
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: مرغ دبیر

مرغ دبیر یا مرغ منشی تنها گونه‌ی زنده‌ی خانواده‌ی Sagittariidae، پرنده‌ای به ریخت لک‌لک و زمینی (این پرنده به‌جای پرواز بیشتر بر روی زمین راه می‌رود. تا آن‌جا که روزانه نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر پیاده‌روی می‌کند.)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر شرقی

عقاب ماهی‌گیر شرقی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب ماهی‌گیر غربی

عقاب ماهی‌گیر غربی دومین پرنده‌ی شکاری گسترده‌ی جهان پس از شاهین بحری، همچنین یکی از شش پرنده‌ی خشکی‌زی با پراکندگی جهانی، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان
دنباله‌ی نوشته