​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: غراب دم‌بادبزنی

غُراب دُم‌بادبزنی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌هایی کوچک، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوک و پاهایی نیرومند، به رنگ سیاه با درخشندگی آبی گراینده به بنفش
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: غراب جنگلی

غُراب جنگلی یا غُراب تاسمانی Tasmanian raven، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌هایی بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوک و پاهایی نیرومند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: غراب کوچک

غُراب کوچک پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌هایی بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوک و پاهایی نیرومند، به رنگ سیاه با درخشندگی آبی یا سبز
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: غراب استرالیایی

غُراب استرالیایی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌هایی بزرگ، با ۸ تا ۳۰۰ پرنده، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوک و پاهایی نیرومند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی دم‌کوتاه

سارگپه‌ی دم‌کوتاه پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی با ژرفای ۳۰ و پهنای ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی بلندا

سارگپه‌ی بلندا بزرگ‌ترین گونه‌ی سرده‌ی سارگپه‌ها، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق سرسیاه

جیجاق سرسیاه یا جیجاق نیزه‌ای Lanceolated jay، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های کوچک، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، به رنگ قهوه‌ای-خاکستری
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: جیجاق لیدت

جیجاق لیدت یا جیجاق آمامی Amami jay، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های کوچک، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، به رنگ ارغوانی گراینده به قهوه‌ای
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغ درختی طوقی

زاغ درختی طوقی یا زاغ درختی سیاه‌رخ Black-faced treepie، پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست در دسته‌هایی کوچک، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، به رنگ سفید در پشت گردن و شکم، با سر، سینه، نوک و پاهایی سیاه‌رنگ
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ تورسی

کلاغ تورسی یا کلاغ استرالیایی Australian crow یا کلاغ پاپوآیی Papuan crow، پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست با ۲ تا ۲۰ کلاغ در هر دسته، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و پاهایی نیرومند
دنباله‌ی نوشته