جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش چهارم)

خانواده‌ی کلاغان Corvidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گنجشک‌سانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی کلاغان می‌پردازد با ۲۹ گونه (از ۱۲۰ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش سوم)

خانواده‌ی کلاغان Corvidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گنجشک‌سانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی کلاغان می‌پردازد با ۳۳ گونه (از ۱۲۰ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش دوم)

خانواده‌ی کلاغان Corvidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گنجشک‌سانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی کلاغان می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۱۲۰ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کلاغان (بخش نخست)

خانواده‌ی کلاغان Corvidae، خانواده‌ای از راسته‌ی گنجشک‌سانان و از رده‌ی پرندگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان کلاغ، زاغ، زاغی، غراب، جیجاق، زاغچه و فندق‌شکن را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: زاغچه‌ی غربی

زاغچه‌ی غربی یا زاغچه‌ی اوراسیایی Eurasian jackdaw یا زاغچه‌ی اروپایی European jackdaw (در ایران کلاغ گردن‌بور و زاغ گردن‌بور)، پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ ماهی‌خوار

کلاغ ماهی‌خوار پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای بال‌هایی بزرگ و پهن، دُمی کوتاه، نوکی بزرگ و خمیده و چشمانی درشت، همچنین دارای پاهایی نیرومند، پنجه‌هایی بلند و ناخن‌هایی تیز و خمیده
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: فندق‌شکن کلارک

فندق‌شکن کلارک پرنده‌ای روزگرد و گروه‌زیست، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای بال‌هایی بزرگ و پهن، دُمی کوتاه، نوکی بلند و خمیده و چشمانی درشت، همچنین دارای پاهایی نیرومند، پنجه‌هایی بلند و ناخن‌هایی تیز و خمیده
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی کرکس‌های جهان نو

خانواده‌ی کرکس‌های جهان نو یا کرکس‌های آمریکایی Cathartidae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان کرکس‌ها و رُخ‌کرکس‌ها را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش ششم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۶ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش پنجم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۴ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته