​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پابلند

سارگپه‌ی پابلند پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۲۰ تا ۵۰ و پهنای ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پرپا

سارگپه‌ی پَرپا پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۲۵ تا ۶۰ و پهنای ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شانه‌سرخ

سارگپه‌ی شانه‌سرخ پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۱/۲ کیلومتر مربع
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شغالی

سارگپه‌ی شغالی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی با ژرفای ۳۵ و پهنای ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی فال‌بین

سارگپه‌ی فال‌بین پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، به رنگ قهوه‌ی گراینده به سیاه در پشت و سفید در سینه و شکم
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی معمولی

سارگپه‌ی معمولی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۶۰ و پهنای ۱۲۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ نوک‌بزرگ

کلاغ نوک‌بزرگ با نام پیشین کلاغ جنگلی، پرنده‌ای تک‌زیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و پاهایی نیرومند، به رنگ سیاه، با پاها و نوکی سیاه
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ طوقی

کلاغ طوقی پرنده‌ای تک‌زیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوک و پاهایی نیرومند، به رنگ سیاه، با طوقی سفیدرنگ در پشت گردن و سینه
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ آمریکایی

کلاغ آمریکایی پرنده‌ای اجتماعی با ۲ تا ۱۵ کلاغ در هر دسته (فرزندان کلاغ آمریکایی تا سال‌ها در کنار خانواده می‌مانند)، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوک و پاهایی نیرومند، به رنگ سیاه، با پاها و نوکی سیاه
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کلاغ پیسه

کلاغ پیسه پرنده‌ای تک‌زیست یا جفتی، ولی در منطقه‌های دارای خوراک فراوان در دسته‌های بزرگ، همچنین پرنده‌ای باهوش و تک‌همسر، دارای نوک و پاهایی نیرومند، به رنگ سیاه، با گردن و شکمی سفیدرنگ
دنباله‌ی نوشته