جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی راسویان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی راسویان (بخش دوم)
خانواده‌ی راسویان Mustelidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سگ‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی راسویان می‌پردازد با ۳۱ گونه (از ۶۳ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی راسویان (بخش نخست)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی راسویان (بخش نخست)
خانواده‌ی راسویان Mustelidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سگ‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته که به بخش نخست خانواده‌ی راسویان می‌پردازد با ۳۲ گونه (از ۶۳ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گورکن آمریکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گورکن آمریکایی
گورکن آمریکایی جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین گورکن آمریکایی به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی تنومند و پاها و دُمی کوتاه دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: تیره‌راسوی آمریکایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: تیره‌راسوی آمریکایی
تیره‌راسوی آمریکایی یا مینک آمریکایی، جانوری نیمه‌آبزی، شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین تیره‌راسوی آمریکایی به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: قاقم دورنگ اروپایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: قاقم دورنگ اروپایی
قاقم دورنگ اروپایی یا قاقم معمولی Common polecat یا قاقم سیاه Black polecat یا قاقم جنگلی Forest polecat، جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: راسوی کوچک

جانوران مهره‌دار - پستانداران: راسوی کوچک
راسوی کوچک Little weasel یا راسوی معمولی Common weasel، کوچک‌ترین گونه‌ی سرده‌ی راسوها، خانواده‌ی راسویان و راسته‌ی گوشت‌خوارسانان است. افزون بر این، راسوی کوچک جانوری روزگرد و پنجه‌رو است.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: قاقم

جانوران مهره‌دار - پستانداران: قاقم
قاقم یا قاقم اوراسیایی Eurasian ermine یا قاقم برینگیایی Beringian ermine، جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین قاقم به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: راسوی کوهی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: راسوی کوهی
راسوی کوهی جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین راسوی کوهی به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی دراز و باریک، پاهایی کوتاه و دُمی دراز دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گورکن عسل‌خوار

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گورکن عسل‌خوار
گورکن عسل‌خوار یا رودک عسل‌خوار یا راتل Ratel، جانوری روزگرد و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین گورکن عسل‌خوار به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گورکن اوراسیایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گورکن اوراسیایی
گورکن اوراسیایی یا رودک یا گورکن اروپایی European badger، جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. همچنین گورکن‌های اوراسیایی گروه‌زیست هستند.
دنباله‌ی نوشته