جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر دریایی گالاپاگوس

شیر دریایی گالاپاگوس کوچک‌ترین گونه‌ی شیرهای دریایی، جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری همانند سر سگ، چشمانی درشت و پوزه‌ای کوتاه، همچنین دارای ۴ باله به‌جای دست‌ها و پاها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر دریایی کالیفرنیا

شیر دریایی کالیفرنیا جانوری باهوش، گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری همانند سر سگ، چشمانی درشت و پوزه‌ای کوتاه، همچنین دارای ۴ باله به‌جای دست‌ها و پاها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر دریایی نیوزیلندی

شیر دریایی نیوزیلندی جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری همانند سر سگ، چشمانی درشت و پوزه‌ای کوتاه، همچنین دارای ۴ باله به‌جای دست‌ها و پاها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر دریایی آمریکای جنوبی

شیر دریایی آمریکای جنوبی جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری همانند سر سگ، چشمانی درشت و پوزه‌ای کوتاه، شناگری توانا با ۴ باله به‌جای دست‌ها و پاها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر دریایی استرالیایی

شیر دریایی استرالیایی جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری همانند سر سگ، چشمانی درشت و پوزه‌ای کوتاه، همچنین دارای ۴ باله به‌جای دست‌ها و پاها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: شیر دریایی اشتلر

شیر دریایی اشتلر یا شیر دریایی شمالی northern sea lion، بزرگ‌ترین گونه‌ی خانواده‌ی فکان گوش‌دار و چهارمین فُک بزرگ جهان، جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش شمالی

فُک خزپوش شمالی جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری همانند سر سگ، چشمانی درشت و پوزه‌ای کوتاه، همچنین دارای ۴ باله به‌جای دست‌ها و پاها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش استرالزی

فُک خزپوش استرالزی یا فُک خزپوش نیوزیلندی New Zealand fur seal، جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری همانند سر سگ، چشمانی درشت و پوزه‌ای نوک‌تیز
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش قهوه‌ای

فُک خزپوش قهوه‌ای جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری همانند سر سگ، چشمانی درشت و پوزه‌ای نوک‌تیز، همچنین دارای ۴ باله به‌جای دست‌ها و پاها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش گالاپاگوس

فُک خزپوش گالاپاگوس جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری همانند سر سگ، چشمانی درشت و پوزه‌ای نوک‌تیز، همچنین دارای ۴ باله به‌جای دست‌ها و پاها
دنباله‌ی نوشته