​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پستانداران: کایوت

نام: کایوت Coyote - ویژگی: کایوت یا کایوتی یا گرگ صحرایی آمریکای شمالی، ایزد افسانه‌های سرخ‌پوستان آمریکایی، تک‌همسر، شکارگری تنها و شب‌رو، با وزن ۸ تا ۲۰ کیلوگرم برای نرها و ۷ تا ۱۸ کیلوگرم برای ماده‌ها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ یال‌دار

نام: گرگ یال‌دار Maned wolf - ویژگی: گرگ یال‌دار گرگی گوشه‌گیر و شکارگری تنها، با وزن ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، بدنی به درازای ۱۲۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر (دُم ۴۵ سانتی‌متر) و بلندای ۷۵ تا ۹۰ سانتی‌متر، دارای ۲ گوش بلند به بلندای ۱۸ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ طلایی آفریقایی

نام: گرگ طلایی آفریقایی African golden wolf - ویژگی: گرگ طلایی آفریقایی یا گرگ آفریقایی African wolf، تک‌همسر، با وزن ۷ تا ۱۵ کیلوگرم، بدنی به درازای ۷۴ تا ۸۹ سانتی‌متر (دُم ۲۹ تا ۳۵ سانتی‌متر) و بلندای ۴۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ اتیوپیایی

نام: گرگ اتیوپیایی Ethiopian wolf - ویژگی: گرگ اتیوپیایی به رنگ سرخ و سفید، تک‌همسر، با وزن ۱۴ تا ۱۹ کیلوگرم برای نرها و ۱۱ تا ۱۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۹۳ تا ۱۰۱ سانتی‌متر برای نرها و ۸۴ تا ۹۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها (دُم ۲۷ تا ۳۹ سانتی‌متر)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گرگ شمالگان

نام: گرگ شمالگان Arctic wolf - ویژگی: گرگ شمالگان یا گرگ سفید White wolf یا گرگ قطبی Polar wolf، با وزن ۴۵ تا ۸۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۱۲۰ سانتی‌متر (با دُم، دُم ۳۰ سانتی‌متر)، بلندای ۶۲ تا ۷۸ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی سیبری

نام: تاس‌ماهی سیبری Siberian sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی سیبری دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت (با ۱۲ تا ۱۹ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۳۷ تا ۵۶ سپرچه) و ۲ ردیف در شکم (هر یک با ۹ تا ۱۵ سپرچه)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی دریاچه‌ای

نام: تاس‌ماهی دریاچه‌ای Lake sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی دریاچه‌ای دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، ۱ ردیف در پشت (با ۹ تا ۱۵ سپرچه)، ۲ ردیف در پهلوها (هر یک با ۲۹ تا ۴۲ سپرچه) و ۲ ردیف در شکم (هر یک با ۷ تا ۱۲ سپرچه)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی اطلس

نام: تاس‌ماهی اطلس Atlantic sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی اطلس دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، با وزن ۱۴۰ کیلوگرم، بدنی به درازای ۱/۸ تا ۲/۴ متر و گاه تا وزن ۳۶۰ کیلوگرم و درازای ۴/۶ متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: تاس‌ماهی روسی

نام: تاس‌ماهی روسی Russian sturgeon - ویژگی: تاس‌ماهی روسی یا تاس‌ماهی دانوب Danube sturgeon دارای ۵ ردیف سپرچه‌ی استخوانی روی بدن، با وزن ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم، بدنی به درازای ۱۱۰ تا ۱۴۰ سانتی‌متر و گاه تا وزن ۱۱۵ کیلوگرم و درازای ۲۳۵ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته