جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش هفتم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش هفتم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی موش‌ماهیان خیش‌بینی

خانواده‌ی موش‌ماهیان خیش‌بینی Callorhinchidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی موش‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی موش‌ماهی‌سانان و از رده‌ی غضروف‌ماهیان هستند. در این خانواده تنها ۱ سرده و ۳ گونه‌ی ماهی کج‌بینی دماغه، ماهی کج‌بینی آمریکایی و کوسه‌ی شبح استرالیایی جای دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: کوسه‌ی شبح استرالیایی

کوسه‌ی شبح استرالیایی یا فیل‌کوسه Elephant shark یا فیل‌ماهی Elephant fish، جانوری دریازی، کف‌زی و تنهازیست، دارای بدنی کشیده و پوشیده از پولک، همچنین دارای دهانی زیرین و پوزه‌ای کشیده، خم‌شونده و قلاب‌مانند
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دم

خانواده‌ی کوسگان کوتاه‌دُم Brachaeluridae، خانواده‌ای از راسته‌ی کوسه‌نهنگ‌سانان و از رده‌ی غضروف‌ماهیان هستند. در این خانواده تنها ۱ سرده و ۲ گونه‌ی کوسه‌نهنگ کبود و کوسه‌ی کور جای دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان

خانواده‌ی نوک‌لوله‌ماهیان Aulorhynchidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی خارماهی‌سانیان، از راسته‌ی عقرب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۲ سرده و ۲ گونه‌ی بینی‌لوله‌ای و پوزه‌لوله‌ای جای دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان

خانواده‌ی نرم‌بینی‌ماهیان Ateleopodidae، خانواده‌ای از راسته‌ی نرم‌بینی‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان Ijimaia antillarum و Guentherus katoi را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی دست‌ماهیان

خانواده‌ی دست‌ماهیان Brachionichthyidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی قورباغه‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی قلابچه‌ماهی‌سانان یا ماهیگیرماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان دست‌ماهی خال‌دار را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی سنجاب‌ماهیان ژرف‌زی

خانواده‌ی سنجاب‌ماهیان ژرف‌زی Berycidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سنجاب‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی سنجاب‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان آلفونسینو و آلفونسینو باشکوه را نام برد.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش

خانواده‌ی ماهیان دندان‌نیش Anoplogastridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی لیزابه‌سرسانیان، از راسته‌ی لیزابه‌سرسانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. در این خانواده تنها ۱ سرده و ۲ گونه‌ی دندان‌نیش معمولی و دندان‌نیش کوتاه‌تیغ جای دارند.
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - ماهیان: گونه‌های خانواده‌ی چهارچشمیان

خانواده‌ی چهارچشمیان Anablepidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی کپوردندان‌ماهی‌سانیان، از راسته‌ی کپوردندان‌ماهی‌سانان و از رده‌ی پرتوبالگان هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان ماهی‌های چهارچشم پولک‌درشت و آرام را نام برد.
دنباله‌ی نوشته