​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پابلند

سارگپه‌ی پابلند پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۲۰ تا ۵۰ و پهنای ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی پرپا

سارگپه‌ی پَرپا پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۲۵ تا ۶۰ و پهنای ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شانه‌سرخ

سارگپه‌ی شانه‌سرخ پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۱/۲ کیلومتر مربع
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شغالی

سارگپه‌ی شغالی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی با ژرفای ۳۵ و پهنای ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی فال‌بین

سارگپه‌ی فال‌بین پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، به رنگ قهوه‌ی گراینده به سیاه در پشت و سفید در سینه و شکم
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی معمولی

سارگپه‌ی معمولی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۶۰ و پهنای ۱۲۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه سرخ

روباه سرخ فراوان‌ترین گونه‌ی سگ‌سانان، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، شناگری توانا و روباهی چابک با توانایی پرش به بلندای ۲ متر، دارای گوش‌هایی بزرگ به بلندای ۷/۷ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه صحرا

روباه صحرا یا روباه فَنَک یا فِنِک، کوچک‌ترین گونه‌ی خانواده‌ی سگ‌سانان، جانوری شب‌زی و اجتماعی با ۲ تا ۱۰ روباه در هر گروه، تک‌همسر، دارای گوش‌هایی بزرگ به بلندای ۹ تا ۱۰ سانتی‌متر برای خنک شدن بهتر و شنیدن آوای حشرات زیر خاک
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه خاکستری

روباه خاکستری جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، با توانایی بالا رفتن از درختان تا بلندای ۱۸ متر و راه رفتن و پریدن بر روی شاخه‌ها، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۰/۸ تا ۶/۸ کیلومتر مربع
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - پستانداران: روباه جزیره

روباه جزیره کوچک‌ترین روباه آمریکای شمالی، جانوری شب‌زی و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری کنار همسر و فرزندان، تک‌همسر، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۱/۳ تا ۲/۶ کیلومتر مربع، به رنگ خاکستری در سر و پشت، سرخ در پهلوها و سفید در چانه، سینه و شکم
دنباله‌ی نوشته