​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ی

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | یاز - ترکی - yaz - بهار | یازگول - ترکی - yazgul - گل بهار | یاس - فارسی - yas - گلی زینتی با رنگ‌های زرد، سرخ، سفید و بنفش و بسیار خوش‌بو، گل منسوب به حضرت زهرا (س) | یاسَمَن - فارسی - yasaman - گلی زینتی با گل‌های درشت و خوش‌بو به رنگ‌های سفید، زرد و سرخ
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ه

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | هاجَر - عبری - hajar - فرار، نام مادر حضرت اسماعیل (ع) و همسر حضرت ابراهیم (ع) | هادیه - عربی - hadiye - مؤنث هادی، راهنما، هدایت‌کننده | هاله - یونانی - hale - حلقه‌ی نورانی سفید یا رنگی که گاهی گرد ماه یا خورشید دیده می‌شود، به مجاز آن‌چه گرداگرد چیزی یا جایی را فرا می‌گیرد.
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف و

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | وارتوش - ارمنی - vartuš - گل سرخ ظریف | واله - عربی - valeh - عاشق بی‌قرار، شیفته و مفتون | والیه - عربی - valiye - مؤنث والی، (در قدیم) حاکم، پادشاه | وانوش - ارمنی - vanuš - دریاچه‌ی وان، از سمبل‌های تاریخ ارامنه
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ن

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | نائِله - عربی - naele - مؤنث نائل، آن‌که به مقصود رسیده است، نام همسر عثمان خلیفه‌ی سوم از خلفای راشدین | ناجیه - عربی - najiye - مؤنث ناجی، نجات یافته، رستگار | نادِره - عربی - nadere - مؤنث نادر، شخص هوشمند و دارای نبوغ که نظیر او کمتر ظهور می‌کند، کمیاب، بی‌همتا
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف م

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | مائِده - عربی - maede - خوردنی، طعام، نام سوره‌ای در قرآن کریم | ماتینا - فارسی - matina - نام ساتراپ‌نشین ارمنستان که به دست کیاکسار (هوخشتره) فتح شده است و در زمان داریوش یکم از ارمنستان جدا گردید. | ماتینا - مازندرانی - matina - گل سرخ
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ل

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | لاچین - ترکی - lačin - شاهین شکاری | لادَن - یونانی - ladan - گل زینتی به رنگ زرد، سرخ یا نارنجی | لاره - کردی - lare - طناز | لاریسا - فارسی - larisa - لاری (گونه‌ای سکه‌ی نقره‌ای که در فارس ضرب می‌شده است) + سا (پسوند شباهت)، شبیه به لاری، نام شهری از آنِ دولت ماد که در کنار رود دجله قرار داشت.
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف گ

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | گِرامی‌دُخت - فارسی - geramidoxt - دختر محترم و عزیز | گِراناز - فارسی - geranaz - گران ناز | گِران‌ناز - فارسی - gerannaz - دارای ناز، کرشمه و غمزه‌ی فراوان | گُردآفَرید - فارسی - gordafarid - زاده‌ی پهلوان، به وجود آورنده‌ی پهلوان، دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران و توران با سهراب جنگید، فرزند گژدهم
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ک

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | کاترین - فرنگی - katrin - پاک، بی‌آلایش | کاترینا - فرنگی - katrina - پاک، بی‌آلایش، کاترین | کاتیا - فرنگی - katiya - پاک، بی‌آلایش، کاترین | کارمِن - فرنگی - karmen - سرخ
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ق

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | قاهِره - عربی - qahere - مؤنث قاهر، مقهورکننده، نام پایتخت مصر | قُدسی - عربی، فارسی - qodsi - قدس (عربی) + ی (فارسی)، منسوب به قدس، ملکوتی | قُدسیه - عربی - qodsiy(y)e - قدسی | قَدَم‌خِیر - عربی - qadamxeyr - آن‌که دارای قدم مبارک است، خوش قدم
دنباله‌ی نوشته

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف ف

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی | فائِزه - عربی - faeze - فایزه، مؤنث فائز، نایل، رستگار | فائِضه - عربی - faeze - فایضه، مؤنث فائض، فایده‌بخش | فائِقه - عربی - faeqe - مؤنث فائق، چیره | فاتِنه - عربی - fatene - فتنه‌انگیز، برپاکننده‌ی آشوب
دنباله‌ی نوشته