نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ی

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ی

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ی» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
یادا - آشوری - yādā - نشان
یادگار - فارسی - yād(e)gār - آن‌چه از کسی یا چیزی باقی می‌ماند، خاطره
یارا - فارسی - yārā - توانایی، قدرت
یاراَحمَد - فارسی، عربی - yārahmad - یاور حضرت محمد پیامبر اسلام
یارتا - فارسی - yārtā - همتای یار، همچون یار
یارعَلی - فارسی، عربی - yārali - یار (فارسی) + علی (عربی)، یار و یاور امام علی
یارمُحَمَد - فارسی، عربی - yārmohammad - یار (فارسی) + محمد (عربی)، یار و یاور حضرت محمد پیامبر اسلام
یاروَر - فارسی - yārvar - یاریگر، یاور، مددکار
یاسان - فارسی - yāsān - لایق، سزاوار، نام یکی از پیامبران باستانی ایران، در اساتیر کتابی به نام نامه شت و خشور به او نسبت داده شده است.
یاسِر - عربی - yāser - شترکش که گوشت قسمت کند، نام پدر عمار، از یاران ویژه‌ی حضرت محمد پیامبر اسلام
یاسین - عربی - yāsin - نام سوره‌ای در قرآن کریم
یاشا - ترکی - yāšā - زنده باشی، زنده باد، آفرین
یاشار - ترکی - yāšār - عمرکننده، زندگی‌کننده، جاویدان
یاقوت - فارسی - yāqut - نام سنگی با‌ارزش به رنگ‌های سرخ، زرد و کبود
یاوَر - فارسی - yāvar - یاری‌دهنده، کمک‌کننده
یَحیی - عبری - yahyā - تعمیددهنده، نام پسر حضرت زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
یَدالله - عربی - yadollāh - دست خداوند، قدرت خداوند
یَرمیا - عبری - yarmiyā - ارمیا، بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
یَزداد - فارسی - yazdād - نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی
یَزدان - اوستایی - yazdān - خداوند، ایزد
یَزدان‌آفَرید - فارسی - yazdānāfarid - آفریده‌ی خداوند
یَزدان‌بَخت - فارسی - yazdānbaxt - دارای بخت و اقبال خداداده، نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه‌ی عباسی
یَزدان‌یار - فارسی - yazdānyār - آن‌که خداوند یار و یاور اوست.
یَزدگِرد - فارسی - yazdgerd - آفریده‌ی خداوند، نام چند تن از شخصیت‌های شاهنامه از جمله نام آخرین پادشاه ساسانی
یَزدیار - فارسی - yazdyār - خدایار، نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
یَعقوب - عبری - yaequb - آن‌که پاشنه را می‌گیرد، نام پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف
یَلان‌سینه - فارسی - yalānsine - دارای سینه‌ی ستبر و پهلوانی، از شخصیت‌های شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
یَنال - ترکی - yanāl - سردار، رئیس به ویژه سردار ترک‌نژاد
یوحَنا - عبری - yuhannā - انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد حضرت عیسی، نام یکی از حواریون حضرت عیسی
یوسِف - عبری - yuso(e)f - خواهد افزود، نام پسر حضرت یعقوب
یوشَع - عبری - yušae - خداوند نجات است، نام پسر عمو و پیامبر پس از حضرت موسی
یونا - عبری - yunā - خداوند می‌دهد، یونس، کبوتر
یونِس - سریانی - yuno(e)s - یونا، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، سوره‌ای در قرآن کریم
یَهودا - عبری - yahudā - حمد، نام پسر حضرت یعقوب

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۷ مشارکت کننده