نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ی

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ی

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ی» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
یادا - آشوری - yada - نشان
یادگار - فارسی - yad(e)gar - آن‌چه از کسی یا چیزی باقی می‌ماند، خاطره
یارا - فارسی - yara - توانایی، قدرت
یاراَحمَد - فارسی، عربی - yarahmad - یاور حضرت محمد (ص)
یارتا - فارسی - yarta - همتای یار، همچون یار
یارعَلی - فارسی، عربی - yarali - یار (فارسی) + علی (عربی)، یار و یاور امام علی (ع)
یارمُحَمَد - فارسی، عربی - yarmohammad - یار (فارسی) + محمد (عربی)، یار و یاور حضرت محمد (ص)
یاروَر - فارسی - yarvar - یاریگر، یاور، مددکار
یاسان - فارسی - yasan - لایق، سزاوار، نام یکی از پیامبران باستانی ایران، در اساتیر کتابی به نام نامه شت و خشور به او نسبت داده شده است.
یاسِر - عربی - yaser - شترکش که گوشت قسمت کند، نام پدر عمار، از یاران ویژه‌ی حضرت محمد (ص)
یاسین - عربی - yasin - نام سوره‌ای در قرآن کریم
یاشا - ترکی - yaša - زنده باشی، زنده باد، آفرین
یاشار - ترکی - yašar - عمرکننده، زندگی‌کننده، جاویدان
یاقوت - فارسی - yaqut - نام سنگی با‌ارزش به رنگ‌های سرخ، زرد و کبود
یاوَر - فارسی - yavar - یاری‌دهنده، کمک‌کننده
یَحیی - عبری - yahya - تعمیددهنده، نام پسر حضرت زکریا (ع) از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل
یَدالله - عربی - yadollah - دست خداوند، قدرت خداوند
یَرمیا - عبری - yarmiya - ارمیا، بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
یَزداد - فارسی - yazdad - نام پسر انوشیروان پادشاه ساسانی
یَزدان - اوستایی - yazdan - خداوند، ایزد
یَزدان‌آفَرید - فارسی - yazdanafarid - آفریده‌ی خداوند
یَزدان‌بَخت - فارسی - yazdanbaxt - دارای بخت و اقبال خداداده، نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه‌ی عباسی
یَزدان‌یار - فارسی - yazdanyar - آن‌که خداوند یار و یاور اوست.
یَزدگِرد - فارسی - yazdgerd - آفریده‌ی خداوند، نام چند تن از شخصیت‌های شاهنامه از جمله نام آخرین پادشاه ساسانی
یَزدیار - فارسی - yazdyar - خدایار، نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
یَعقوب - عبری - yaequb - آن‌که پاشنه را می‌گیرد، نام پسر حضرت اسحاق (ع) و پدر حضرت یوسف (ع)
یَلان‌سینه - فارسی - yalansine - دارای سینه‌ی ستبر و پهلوانی، از شخصیت‌های شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
یَنال - ترکی - yanal - سردار، رئیس به ویژه سردار ترک‌نژاد
یوحَنا - عبری - yuhanna - انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد حضرت عیسی (ع)، نام یکی از حواریون حضرت عیسی (ع)
یوسِف - عبری - yuso(e)f - خواهد افزود، نام پسر حضرت یعقوب (ع)
یوشَع - عبری - yušae - خداوند نجات است، نام پسر عمو و پیامبر پس از حضرت موسی (ع)
یونا - عبری - yuna - خداوند می‌دهد، یونس، کبوتر
یونِس - سریانی - yuno(e)s - یونا، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، سوره‌ای در قرآن کریم
یَهودا - عبری - yahuda - حمد، نام پسر حضرت یعقوب (ع)

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده