​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ق

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ق

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
قائِد - عربی - qaed - رهبر، پیشوا، ستاره‌ای در صورت فلکی دب اکبر
قائِم - عربی - qaem - ایستاده، قدرتمند، لقب امام زمان (عج(
قاآن - ترکی - qaan - شاهنشاه، پادشاه بسیار عادل و بخشنده
قابِل - عربی - qabel - شایسته، لایق، از نام‌های خداوند
قابوس - فارسی - qabus - معرب از فارسی، معرب کاووس که نام یکی از پادشاهان کیان است، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار
قابیل - عبری - qabil - معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر حضرت آدم (ع) و برادر هابیل
قادِر - عربی - qader - دارای قدرت، توانا، از نام‌های خداوند
قارِن - اوستایی، پهلوی - qaren - از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار فریدون پادشاه پیشدادی
قارون - عبری - qarun - معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی (ع)
قازان - مغولی - qazan - غازان، پادشاه مغولی ایران
قاسِم - عربی - qasem - بخش‌کننده، مقسم، نام پسر حضرت محمد (ص)
قالوس - فارسی  qalus - از شخصیت‌های شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام‌گزار قیصر روم به لهراسب پادشاه کیانی
قانِع - عربی - qanee - قناعت‌کننده، خرسند
قاهِر - عربی - qaher - چیره، توانا، از اسامی پروردگار
قُباد - فارسی - qobad - محبوب، سرور گرامی، نام چند تن از شخصیت‌های شاهنامه
قُدرَت - عربی - aodrat - توانایی، توان، سلطه و نفوذ
قُدرَت‌الله - عربی - qodratollah - نیرو و توان خداوند
قُدوس - عربی - qoddus - پاک و منزه، از نام‌های خداوند
قَدیر - عربی - qadir - توانا، قادر، از نام‌های خداوند
قَراتَکین - ترکی - qaratakin - غلام سیاه، نام یکی از امیران سامانی
قُربان - عربی - qorban - چیزی که به‌وسیله‌ی آن به خدا تقرب یابند، قربانی، فدایی، نزدیک شدن
قُربان‌عَلی - عربی - qorbanali - صدقه در راه امام علی (ع)، فدای امام علی (ع)
قُطب‌الدین - عربی - qotboddin - محور آیین و دین
قَلَندر - فارسی - qalandar - هر یک از افراد قلندریه، فرقه‌ای از صوفی که به دنیا بی‌توجه و نسبت به آداب و رسوم بی‌قید بوده‌اند.
قُلی - ترکی - qoli - غلام، بنده، به صورت پسوند همراه با برخی نام‌ها می‌آید و نامی نو می‌سازد مانند حسین‌قلی، حسن‌قلی
قِلیچ - ترکی - qelič - شمشیر
قَمَرالدین - عربی - qamaroddin - آن‌که در دین چون ماه می‌درخشد.
قَنبَر - عربی - qanbar - نام یکی از پیروان امام علی (ع)
قَوام - عربی - qavam - استواری، استحکام
قَوام‌الدین - عربی - qavamoddin - آن‌که موجب استحکام دین است.
قَوام‌المُلک - عربی - qavamolmolk - آن‌که موجب استحکام سرزمین است.
قَهار - عربی - qahhar - نیرومند، پر زور، از نام‌های خداوند
قَهرَمان - فارسی - qahre(a)man - پهلوان، دلاور، آن‌که در کار دشوار و مهمی مانند ورزش یا جنگ تلاش زیادی کرده و به شهرت رسیده است.
قَیس - عربی - qays - با خودنمایی و برازندگی راه رفتن
قِیصَر - فرنگی - qa(e)ysar - لقب پادشاهان روم و برخی از کشورهای اروپایی
قَیوم - عربی - qayyum - قائم به ذات، بسیار پایدار، از نام‌های خداوند
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده