نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ع

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ع

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ع» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
عابِد - عربی - abed - عبادت‌کننده، پرستنده‌ی چیزی یا کسی
عابِدین - عربی - abedin - جمع عابد، عبادت کنندگان
عاتِک - عربی - atek - خالص، بخشنده، جوانمرد
عادِل - عربی - adel - دادگر، با انصاف
عارِف - عربی - aref - آن‌که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می‌یابد، دانا، آگاه
عارِف‌پاشا - عربی، فارسی - arefpaša - عارف (عربی) + پاشا (فارسی)، پادشاه دانا و آگاه
عاشِق - عربی - ašeq - دلداده، نام شاعر ایرانی، عاشق اصفهانی
عاشور - عربی - ašur - عاشورا، روز دهم از ماه محرم
عاصِف - عربی - asef - تند، سخت، شدید، باد تند و شدید
عاصِم - عربی - asem - نگهدارنده، محافظ
عاضِد - عربی - azed - یاری‌کننده، پشتیبان
عاطِف - عربی - atef - مهربان
عاکِف - عربی - akef - معتکف، عابد
عالی - عربی - ali - بسیار خوب، دارای ارزش بسیار
عامِر - عربی - amer - آبادکننده، معمور، بسیار عمران‌کننده
عاموس - عبری - amus - یار، نام شبانی که به پیامبری رسید.
عایِش - عربی - ayeš - آسوده‌خاطر، خوشحال
عِباد - عربی - ebad - بندگان، نام چند تن از خاندان بنی عباد
عِبادالله - عربی - ebadollah - بندگان خداوند
عَباس - عربی - abbas - شیر بیشه، نام پسر عبدالمطلب عموی حضرت محمد (ص)، نام برادر امام حسین (ع)
عَبدالاَحَد - عربی - abdolahad - بنده‌ی خدای یکتا و یگانه
عَبدالاَمین - عربی - abdolamin - بنده‌ی پروردگار که مورد اعتماد است.
عَبدالباسِط - عربی - abdolbaset - عبد (بنده‌ی پروردگار) + باسط (گستراننده، گسترش‌دهنده و از نام‌های خداوند(
عَبدالباقی - عربی - abdolbaqi - بنده‌ی پروردگار که باقی و پایدار است.
عَبدالجَبار - عربی - abdoljabbar - بنده‌ی پروردگار که دارای جبروت است.
عَبدالجَلیل - عربی - abdoljalil - بنده‌ی پروردگار که جلیل و بزرگ است.
عَبدالجَواد - عربی - abdoljavad - بنده‌ی پروردگار که بخشنده است.
عَبدالحَسَن - عربی - abdolhasan - بنده‌ی حسن، ارادتمند امام حسن (ع)
عَبدالحُسین - عربی - abdolhoseyn - بنده‌ی حسین، ارادتمند امام حسین (ع)
عَبدالحَق - عربی - abdolhaq(q) - بنده‌ی پروردگار
عَبدالحَلیم - عربی - abdolhalim - بنده‌ی پروردگار که حلیم و بردبار است.
عَبدالحَمید - عربی - abdolhamid - بنده‌ی پروردگار ستایش شده
عَبدالحَی - عربی - abdolhay - بنده‌ی پروردگار همیشه زنده
عَبدالخالِق - عربی - abdolxaleq - بنده‌ی پروردگار
عَبدالرَحمان - عربی - abdorrahman - بنده‌ی پروردگار بخشاینده
عَبدالرَحیم - عربی - abdorrahim - بنده‌ی پروردگار مهربان
عَبدالرَزاق - عربی - abdorrazzaq - بنده‌ی پروردگار روزی‌دهنده
عَبدالرَسول - عربی - abdorrasul - بنده‌ی پیامبر
عَبدالرَشید - عربی - abdorašid - بنده‌ی پروردگار هدایت‌کننده
عَبدالرِضا - عربی - abdorreza - بنده‌ی رضا، ارادتمند امام رضا (ع)
عَبدالرَفیع - عربی - abdorrafie - بنده‌ی پروردگار بلند مرتبه
عَبدالسَتار - عربی - abdossatar - بنده‌ی پروردگار عیب پوشاننده
عَبدالصَمَد - عربی - abdossamad - بنده‌ی پروردگار بی‌نیاز
عَبدالعَزیز - عربی - abdolaziz - بنده‌ی پروردگار گرامی و با عزت
عَبدالعَظیم - عربی - abdolazim - بنده‌ی پروردگار بزرگ، نام یکی از بزرگان و نوادگان امام حسن (ع) در سده‌ی دوم که آرامگاه وی در شهر ری است.
عَبدالعَلی - عربی - abdolali - بنده‌ی علی، ارادتمند امام علی (ع)
عَبدالغَفار - عربی - abdolqaffar - بنده‌ی پروردگار بخشاینده‌ی گناه
عَبدالغَفور - عربی - abdolqafur - بنده‌ی پروردگار آمرزنده
عَبدالغَنی - عربی - abdolqani - بنده‌ی پروردگار بی‌نیاز
عَبدالفَتاح - عربی - abdolfattah - بنده‌ی پروردگار گشاینده‌ی دشواری‌ها
عَبدالقادِر - عربی - abdolqader - بنده‌ی پروردگار توانا
عَبدالقاهِر - عربی - abdolqaher - بنده‌ی پروردگار چیره و توانا
عَبدالکَریم - عربی - abdolkarim - بنده‌ی پروردگار بخشنده و بزرگوار
عَبداللَطیف - عربی - abdollatif - بنده‌ی پروردگار که دارای لطف است.
عَبدالله - عربی - abdollah - بنده‌ی پروردگار، نام پدر حضرت محمد (ص)
عَبدالماجِد - عربی - abdolmajed - بنده‌ی پروردگار عالی‌مرتبه و گرامی
عَبدالمَجید - عربی - abdolmajid - بنده‌ی پروردگار عالی‌مرتبه و گرامی
عَبدالمُحَمَد - عربی - abdolmahammad - بنده‌ی محمد، ارادتمند حضرت محمد‌ (ص)
عَبدالمَلِک - عربی abdolmalek - بنده‌ی پادشاه، بنده‌ی خداوند
عَبدالناصِر - عربی - abdonnaser - بنده‌ی پروردگار یاریگر
عَبدالنَبی - عربی - abdonnabi - بنده‌ی پیامبر
عَبدالواحِد - عربی - abdolvahed - بنده‌ی پروردگار یکتا و یگانه
عَبدالوَهاب - عربی - abdolvahhab - بنده‌ی پروردگار بسیار بخشنده
عَبدالهادی - عربی - abdolhadi - بنده‌ی پروردگار هدایت‌کننده و راهنما
عُبِید - عربی - obeyd - بنده، فرمانبردار، مطیع
عُبِیدالله - عربی - obeydollah - بنده‌ی کوچک خداوند، نام یکی از فرزندان امام جعفر صادق (ع) و بنیان‌گذار دولت علویان
عُثمان - عربی - osman - نام خلیفه‌ی سوم از خلفای راشدین
عَدنان - عربی - adnan - نام یکی از اجداد حضرت محمد (ص)
عُدَی - عربی - oday - جاهای بلند و مرتفع
عَرَفات - عربی - arafat - دشت و کوهی در شرق مکه
عِرفان - عربی - erfan - معرفت، یکی از مراحل سلوک
عِزالدین - عربی - ez(z)oddin - آن‌که باعث عزت دین است.
عِزَت - عربی - ezzat - سرافرازی، ارجمندی
عِزَت‌الله - عربی - ezzatollah - عظمت و بزرگی خداوند
عِزرا - عبری - ezra - امداد، یاری، نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
عَزیز - عربی - aziz - گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم، از نام‌های خداوند
عَزیزالدین - عربی - azizoddin - گرامی در دین
عَزیزالله - عربی - azizollah - گرامی و محبوب نزد خداوند
عَسائیل - عبری - asail - کسی که آفریدگارش خداوند است. نام خواهر زاده‌ی حضرت داود (ع)
عَسکَر - عربی - askar - لشکر، سپاه
عِشق‌عَلی - عربی - ešqali - دارای عشق و محبت نسبت به امام علی (ع)
عِصام‌الدین - عربی - esamoddin - آویزه و بند دین
عَضُد - عربی - azod - بازو، یار و یاور
عَضُدالدین - عربی - azododdin - یارو یاور دین
عَضُدالمُلک - عربی - azodolmolk - یار و یاور سلطتنت یا مملکت
عَطا - عربی - ata - بخشش، انعام
عَطاءالله - عربی - ataollah - بخشش و هدیه‌ی خداوند
عَظیم - عربی - azim - بزرگ، کلان، با اهمیت، بسیار، از نام‌های خداوند
عَفیف‌الدین - عربی - afifoddin - عفیف در دین، پرهیزکار
عَقیل - عربی - aqil - خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر امام علی (ع) و پسر امام موسی کاظم (ع)
عَلا - عربی - ala - بزرگی، رفعت، بلندی مقام و رتبه
عَلاءالدین - عربی - alaoddin - سبب رفعت و بزرگی دین
عَلوان - عربی - alvan - بزرگان، نام دیگر مرداس پدر ضحاک و نام چند تن از شخصیت‌های تاریخی
عَلی - عربی - ali - بلند مرتبه، بلند قدر، بزرگوار، نام امام نخست شیعیان (ع)
عَلی‌اَصغَر - عربی - aliasqar - علی کوچک‌تر، نام پسر امام حسین (ع)
عَلی‌اَکبَر - عربی - aliakbar - علی بزرگ‌تر، نام پسر امام حسین (ع)
عَلی‌داد - عربی، فارسی - alidad - علی (عربی) + داد (فارسی)، داده‌ی علی (ع)
عَلی‌رِضا - عربی - alireza - نام امام علی (ع) (بلند مرتبه) + نام امام رضا (ع) (خشنود)، کسی که امام علی (ع) از او راضی است.
عَلیم - عربی - alim - دانا، آگاه، از نام‌های خداوند
عَلی‌مُراد - عربی - alimorad - علی (بلند مرتبه) + مراد (آرزو)، نام علی مرادخان زند سومین پادشاه زند که خواهر زاده‌ی نادرشاه بود.
عَلی‌مَردان - عربی، فارسی - alimardan - علی (عربی) + مرد (فارسی) + ان (فارسی)، نام یکی از رؤسای بختیاری که اصفهان را تسخیر کرد.
عَلی‌نَقی - عربی - alinaqi - پاک و برتر، نام امام دهم شیعیان (ع)
عَلی‌یار - عربی، فارسی - aliyar - علی (عربی) + یار (فارسی)، یاری‌دهنده‌ی امام علی (ع)
عِماد - عربی - emad - تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون
عِمادالدین - عربی - emadoddin - تکیه‌گاه و ستون دین
عِمادالمُلک - عربی - emadolmolk - تکیه‌گاه کشور
عَمار - عربی - ammar - مرد با ایمان، ثابت و استوار، صاحب حلم و وقار، نام پسر یاسر، از یاران حضرت محمد (ص)
عُمَر - عربی - omar - نام خلیفه‌ی دوم از خلفای راشدین
عِمران - عبری - emran - نام پدر حضرت موسی (ع)، نام سوره‌ای در قرآن کریم
عَمرو - عربی - amro - نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری
عَمید - عربی - amid - عاشق و بی‌قرار، همچنین بزرگ قوم، سرور و تکیه‌گاه طایفه، رئیس، حاکم
عَمیدالدین - عربی - amidoddin - آن‌که در دین تسلط دارد.
عِنایَت - عربی - enayat - لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری
عِنایَت‌الله - عربی - enayatollah - لطف و عنایت خداوند
عَندَلیب - عربی - andalib - بلبل، هزاردستان
عیسی - عبری - isa - نجات‌دهنده، نام پیامبر دین مسیحیت
عِین‌الدین - عربی - eynoddin - چشم دین، عزیز در دین
عِین‌الزَمان - عربی - eynozzaman - چشم خداوند، چشم زمان
عِین‌الله - عربی - eynollah - چشم خداوند
عِین‌عَلی - عربی - eynali - چشم علی

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده