نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ط

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ط

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ط» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
طائِر - عربی - tāer - پروازکننده، از شخصیت‌های شاهنامه، نام شاه غسانیان در زمان حکومت ساسانیان
طائِف - عربی - tāef - طواف‌کننده، پاسبان، شبگرد
طارِق - عربی - tāreq - ستاره‌ی صبح، نام سوره‌ای در قرآن کریم
طالِب - عربی - tāleb - خواستار، خواهان، سالک
طالِع - عربی - tālee - طلوع‌کننده، بخت و اقبال
طالوت - عبری - tālut - نام سرداری از بنی اسرائیل
طاها - عربی - tāhā - طه، نام سوره‌ای در قران کریم
طاهِر - عربی - tāher - پاکیزه، بی‌گناه، معصوم، نام یکی از پسران حضرت محمد پیامبر اسلام
طَباطَبا - عربی - tabātabā - بزرگ بزرگان، نام چند تن از افراد تاریخی
طَرَب - عربی - tarab - شادمانی، خوشی
طَرخان - ترکی - tarxān - از شخصیت‌های شاهنامه، نام سردار چینی در سپاه افراسیاب تورانی
طُغاتِیمور - ترکی - toqāta(e)ymur - نام طغاتیمور یکی از نبیرگان چنگیز
طُغان - ترکی - toqān - شاهین، نام یکی از پادشاهان ترک
طُغرُل - ترکی - toqrol - نام پرنده‌ی شکاری از خانواده‌ی باز
طَلحه - عربی - talhe - درخت موز، نام یکی از صحابه‌ی حضرت محمد پیامبر اسلام، نیز نام دومین امیر از خاندان طاهریان
طَمغاج - ترکی - tamqāj - نام ولیعهد تکش خوارزمشاهی
طُوُرگ - فارسی - tovorg - از شخصیت‌های شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی
طوس - فارسی - tus - از شخصیت‌های شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه‌کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
طوطیانوش - فارسی - tutiyānuš - طوطیا (معرب، توتیا) + نوش (فارسی، عسل)، نام یکی از دبیران اسکندر مقدونی
طوفان - آرامی - tufān - توفان، جریان هوای بسیار شدید
طَهماسب - فارسی - tahmāsb - تهماسب، دارنده‌ی اسب نیرومند، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پادشاه پیشدادی ایران، پدر زو و جانشین نوذر پادشاه پیشدادی
طَهمورِث - فارسی - tahmures - تهمورث، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی
طَهور - عربی - tahur - آن‌چه آلودگی را پاک کند، پاک‌کننده
طَیِب - عربی - tayyeb - پاک، مطهر، پاکیزه
طَیفور - عربی - tayfur - گونه‌ای پرنده‌ی کوچک، نام بایزید بسطامی عارف نامدار
طینوش - فارسی - tinuš - از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر قیدافه پادشاه اندلس و داماد فور هندی در زمان اسکندر مقدونی
طیهوج - فارسی - tihuj - معرب از فارسی، تیهو، مرغی است مانند کبک ولی از آن کوچک‌تر

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۰ مشارکت کننده