نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ژ

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ژ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ژ» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
ژائیر - عبری - žāir - کسی که خداوند او را نورانی کرده است، نام مردی یهودی که از حضرت عیسی درخواست شفای دختر خود را کرد.
ژافه - فارسی - žāfe - نام یکی از پسران حضرت نوح
ژاک - فرنگی - žāk - ریشه‌کن‌کننده
ژاماسب - فارسی - žāmāsb - جاماسب، دارای اسب درخشان
ژاویا - کردی - žāviā - جوینده
ژُرژ - فرنگی - žorž - مال اندوز
ژَم - فارسی - žam - نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی
ژِنُوا - کردی - ženovā - شنوا
ژوبین - فارسی - žobin - زوبین، گونه‌ای نیزه‌ی کوچک با سر دو شاخه و تیز
ژوپیتِر - فرنگی - župiter - زئوس
ژوپین - فارسی - župin - ژوبین
ژورَک - فارسی - žurak - پرنده‌ای سرخ رنگ به اندازه‌ی گنجشک
ژورِگ - کردی - žureg - سرافرازی
ژوزِف - فرنگی - žozef - یوسف
ژیار - کردی - žiyār - شهرنشینی، تمدن، زندگی شهری
ژیان - فارسی - žiyān - خشمناک، بی‌باک و شجاع
ژیران - کردی - žirān - باهوش
ژیرو - کردی - žiro - عاقل و دانا
ژیگِس - فارسی - žiges - نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
ژیلوان - کردی - žilvān - ژیل (آتش) + وان (پسوند نگهبانی)، نگهبان آتش
ژیوار - کردی - živār - زندگی
ژیهات - کردی - žihāt - لایق، شایسته

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۵ مشارکت کننده