نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ز

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ز

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ز» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
زِئوس - یونانی - zeus - نام دیگر ستاره‌ی مشتری یا برجیس، نام خدای خدایان در یونان باستان
زَئیر - عربی - zair - غرش شیر
زائِر - عربی - zaer - زیارت‌کننده
زاب - اوستایی - zab - زو، از شخصیت‌های شاهنامه، نام فرزند تهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
زاد - فارسی - zad - فرزند، پسر، نام یکی از فرمانداران در زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی
زادان - فارسی - zadan - منسوب به زاد و آزاد، سر خاندان زادانیان در زمان حضرت محمد (ص)
زادان‌فَرُخ - فارسی - zadanfarrox - فرخ زاد، مبارک‌زاد، نام رئیس نگهبانان در زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی
زادبه - فارسی - zadbeh - آزادبه، بهزاد، نام یکی از بیست و پنج تن پادشاه حیره در روزگار ساسانی
زادسَرو - فارسی - zadsarv - آزاد سرو، به مجاز بلند بالا
زادشَم - فارسی - zadšam - فرخ زاد، مبارک‌زاد، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پادشاه تورانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی ایران و جد افراسیاب تورانی
زادفَر - فارسی - zadfar - زاده‌ی شکوه و روشنی
زادفَرُخ - فارسی - zadfarrox - از شخصیت‌های شاهنامه و از سرداران بهرام چوبین در زمان هرمز پادشاه ساسانی
زادمَن - فارسی - zadman - آزادمنش
زادمِهر - فارسی - zadmehr - زاده‌ی خورشید، زاده‌ی محبت
زاگرُس - فارسی - zagros - رشته‌کوهی که از جنوب غربی ایران آغاز می‌شود و تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد، پشتکوه
زال - فارسی - zal - پیر و سفید مو، نام فرزند سام نریمان و پدر رستم پهلوان شاهنامه
زاماسب - فارسی - zamasb - نام برادر شاپور ساسانی
زامیاد - فارسی - zamyad - زاده‌ی فرشتگان، زمین‌زاده، نام روز بیست و هشتم از هر ماه خورشیدی در ایران کهن، نام فرشته‌ای در آیین زرتشتی که موکل بر زمین است.
زانا - کردی - zana - دانشمند، دانا، حکیم
زانیار - کردی - zanyar - دانا، دانشمند، عالم
زاوَر - فارسی - zavar - دلیر و نیرومند، نام دیگر ستاره‌ی زهره
زاوَش - فارسی - zava(o)š - نام ستاره‌ی مشتری، زئوس
زاهِد - عربی - zahed - پارسا، پرهیزکار
زاهِر - عربی - zaher - درخشان، تابان
زُبِید - عربی - zobeyd - عطیه و بخشش
زُبِیر - عربی - zobeyr - مرد نیرومند و مقاوم، از خویشاوندان و از صحابه‌ی حضرت محمد (ص)
زُرار - عربی - zo(a)rar - تیز فهم، سبک روح
زَراسب - فارسی - zarasb - دارای اسب سرخ رنگ، از شخصیت‌های شاهنامه، نام سرداری ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
زَراوه - فارسی - zarave - نام پهلوانی ایرانی
زَرتُشت - اوستایی - zartošt - دارنده‌ی شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسب پادشاه کیانی
زَرَحیا - عبری - zarahya - آن‌که خداوند باعث وجود او شد، نام کاهنی از نسل العازار، نام مردی که پسرانش از بابل با عزرا مراجعت نمودند.
زَردُشت - فارسی - zardošt - زرتشت، دارنده‌ی شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسب پادشاه کیانی
زَرمِهر - فارسی - zarmehr - زر (طلا) + مهر (خورشید)، خورشید طلایی، از شخصیت‌های شاهنامه
زَروان - اوستایی - za(o)rvan - زمان، روزگار، نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیت‌های شاهنامه
زَروان‌داد - فارسی - za(o)rvandad - زروان (نام ایزدی) + داد (داده)، نام یکی از پسران مهرنرسی وزیر بهرام گور پادشاه ساسانی
زَریر - اوستایی - zarir - تیز خاطر، سبک روح، از شخصیت‌های شاهنامه، نام فرزند لهراسب پادشاه کیانی و برادر گشتاسب و از مبلغان بزرگ آیین زرتشتی
زَرین‌کُلاه - فارسی - zarrinkolah - دارنده‌ی کلاهی از طلا، مقامی بلند در میان سپاهیان و دربار پادشاهان کهن ایران
زَریوَن - فارسی - zarivan - زرگون، به رنگ زر، طلایی، سبز و خرم
زَعیم - عربی - zaeim - پیشوا، رهبر
زَعیم‌الدین - عربی - zaeimoddin - پیشوا و رهبر دین
زَکَریا - عبری - zakariyya - آن‌که خداوند او را ذکر می‌کند، نام یکی از آخرین پیامبران روزگار کهن
زَکی - عربی - zaki - پاک، طاهر، پارسا
زَکی‌الدین - عربی - zakioddin - پارسا در دین
زَمان - فارسی - zaman - جریانی پیوسته، بی‌آغاز
زِمران - فارسی - za(e)mran - نام پسر حضرت ابراهیم (ع)
زَنگوی - فارسی - zanguy - از شخصیت‌های شاهنامه، یکی از نجبای ایران در زمان خسرو پرویز پادشاه ساسانی
زَنگه - فارسی - zange - از شخصیت‌های شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران در زمان کِی‌کاووس پادشاه کیانی
زو - فارسی - zu - دریا، از شخصیت‌های شاهنامه، نام فرزند تهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
زَواره - فارسی - zavare - زنده، دارای زندگی، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر رستم پهلوان شاهنامه
زوران - کردی - zoran - نام گونه‌ای کشتی باستانی
زوریک - ارمنی - zurik - نیرومند
زُهَیر - عربی - zoha(e)yr - شکوفه‌دار و درخت پُرشکوفه، نام یکی از شهدای کربلا
زَهیر - فارسی - zahir - از شخصیت‌های شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کِی‌خسرو پادشاه کیانی
زُهیرا - عربی - zohira - آگاه، مطلع
زیاد - عربی - ziyad - افزون، فراوان
زیار - فارسی - ziyar - نام نیای آل زیار، خاندانی از پادشاهان ایرانی‌نژاد در گرگان
زِید - عربی - zeyd - رشد، فزونی، نام زید بن علی برادر امام محمد باقر (ع)، نام یکی از اصحاب حضرت محمد (ص)
زیرَک - فارسی - zirak - باهوش، زرنگ، از شخصیت‌های شاهنامه، نام سالار موبدان درگاه ضحاک
زِینال - عربی - zeynal - زینت قوم، زینت خاندان
زِین‌الدین - عربی - za(e)ynoddin - موجب آرایش دین، زینت دین
زِین‌العابِدین - عربی - za(e)ynolabedin - زینت‌بخش عبادت کنندگان، لقب امام چهارم شیعیان (ع)
زیناوَند - فارسی - zinavand - مسلح، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
زِین‌عَلی - عربی - za(e)ynali - زین (آراستگی، زیبایی) + علی، موجب آرایش طریقت امام علی (ع)

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده