نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ح

نام‌نامه: نام‌های پسرانه - حرف ح

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های پسرانه با «حرف ح» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
حابِس - عربی - hābes - بازدارنده، حبس‌کننده
حاتَم - عربی - hātam - حاکم، قاضی، نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی
حارِث - عربی - hāres - کشاورز، نام چند شخصیت تاریخی
حازِم - عربی - hāzem - دوراندیش، هوشیار
حاسِن - عربی - hāsen - زیبا، نیکو
حاصِل - عربی - hāsel - نتیجه، فراهم، موجود یا به دست آمده
حافِظ - عربی - hāfez - نگهبان، آن‌که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده است، لقب شاعر بزرگ سده‌ی هشتم خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی
حافِظ‌الدین - عربی - hāfezoddin - آن‌که محافظ و نگهبان دین است.
حاکِم - عربی - hākem - داور، فرمانده، از نام‌های پروردگار
حام - عبری - hām - حمایت‌کننده، نام یکی از پسران حضرت نوح
حامِد - عربی - hāmed - سپاسگزار، ستایشگر
حامی - عربی - hāmi - حمایت‌کننده، منسوب به حام پسر حضرت نوح
حانان - عبری - hānān - مهربان، نام یکی از دلاوران در زمان حضرت داوود
حانون - عبری - hānun - صاحب نعمت
حَبان - عربی - habān - نام یکی از صحابه‌ی حضرت محمد پیامبر اسلام
حَبیب - عربی - habib - دوست، یار، معشوق
حَبیب‌الله - عربی - habibollāh - دوست و یار خداوند
حَجاج - عربی - hajjāj - بسیار حجت آورنده، حج‌کننده
حُجَت - عربی - hojjat - دلیل، برهان، لقب حضرت مهدی امام دوازدهم شیعیان
حُجَت‌الدین - عربی - hojjatoddin - آن‌که دلیل و برهان دین است.
حُجَت‌الله - عربی - hojjatollāh - برهان حق تعالی، انسان کامل که حجت حق بر خلق است.
حَداد - عربی - haddād - آهنگر
حُر - عربی - hor(r) - آزاد، جوانمرد، آزاده، نام حُر بن یزید ریاحی از یاران امام حسین در روز عاشورا
حَزین - عربی - hazin - اندوهگین، غمگین، نام نوایی در موسیقی
حِسام - عربی - hesām - شمشیر تیز و بُرنده
حِسام‌الدین - عربی - hesāmoddin - شمشیر دین، آن‌که در دفاع از دین چون شمشیری تیز و بُرنده است.
حِسان - عربی - hesān - بسیار نیکو، بسیار خوب، نیک روی
حَسَن - عربی - hasan - نیکو، زیبا، نام امام دوم شیعیان
حُسن‌یوسِف - عربی، عبری - hosn(e)yusef - حسن (خوبی) + یوسف (عبری)، کنایه از زیبایی فوق العاده، گیاهی همیشه سبز از خانواده‌ی نعناع
حَسون - عربی - hasun - نام پرنده‌ای، سهره
حَسیب - عربی - hasib - آن‌که دارای حسب و نسب است، بزرگوار
حُسَین - عربی - hosa(e)yn - نیکو، مصغرحسن، نام امام سوم شیعیان
حِشمَت - عربی - hešmat - عظمت، جاه و جلال
حِشمَت‌الله - عربی - hešmatollāh - نشانه‌ی شکوه و بزرگی خداوند
حَشیم - عربی - hašim - صاحب جاه، محتشم
حَصین - عربی - hasin - استوار، محکم، بلند
حَفی - عربی - hafi - تیمارکننده، دانا
حَفیظ - عربی - hafiz - حافظ، نگهبان، هوشمند و یادگیرنده
حَفیظ‌الله - عربی - hafizollāh - کسی که خداوند نگهدار اوست.
حِکمَت - عربی - hekmat - خردمندی، فرزانگی، فلسفه به ویژه فلسفه‌ی اسلامی، علم خداوند
حَکیم - عربی - hakim - دانا به علوم مختلف، از نام‌های خداوند
حَلیم - عربی - halim - بردبار، شکیبا، از نام‌های خداوند
حَماد - عربی - hammād - بسیار سپاسگزار، بسیار حمدکننده
حَمام - عربی - hamām - کبوتر
حَمدالله - عربی - hamdollāh - آن‌که شکر و سپاس خدا را می‌گوید.
حَمراه - ترکمنی - hamrāh - قهرمان کتاب عاشقانه و غنایی ترکمن به نام حوری لقا و حمراه
حَمزه - عربی - hamze - شیر، نام عموی حضرت محمد پیامبر اسلام
حَمود - عربی - hamud - ستوده و پسندیده، حمدکننده‌ی پروردگار
حَمید - عربی - hamid - ستوده، ستایش شده، از نام‌های خداوند
حَمیدالدین - عربی - hamidoddin - ستوده شده در دین
حَمیدالله - عربی - hamidollāh - ستوده‌ی خداوند، حمید الله خان، از مورخان هند
حَنان - عربی - hannān - آرزومند، بخشاینده، از صفات خداوند
حَنظَله - عربی - hanzale - مفرد حنظل، گیاهی بسیار تلخ که خاصیت دارویی دارد، هندوانه‌ی ابو جهل، جوانی که شب نخست ازدواجش در رکاب حضرت محمد جنگید و به شهادت رسید.
حَنیف - عربی - hanif - درست و پاک، راستین، خداپرست
حَنین - عربی - hanin - اشتیاق، ناله، زاری
حِیدَر - عربی - ha(e)ydar - شیر، لقب امام علی امام نخست شیعیان

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده