نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف و

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف و

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از بهترین و زیباترین نام‌های دخترانه با «حرف و» گردآوری شده است.
نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
وارتوش - ارمنی - vartuš - گل سرخ ظریف
واله - عربی - valeh - عاشق بی‌قرار، شیفته و مفتون
والیه - عربی - valiye - مؤنث والی، (در قدیم) حاکم، پادشاه
وانوش - ارمنی - vanuš - دریاچه‌ی وان، از سمبل‌های تاریخ ارامنه
وانیا - عبری - vaniya - هدیه‌ی با شکوه خداوند
وانیا - عربی - vaniya - ملایم، آهسته (نسیم)
وَجیه - عربی - vajih - زیبا، خوشگل، دارای قدر و منزلت نزد مردم
وَجیهه - عربی - vajihe - مؤنث وجیه، زیبا، مورد توجه
وَحیده - عربی - vahide - مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی‌نظیر
وَرتا - آرامی - varta - گل، هم‌ریشه با ورد عربی است.
وَرتاج - فارسی - vartaj - گل آفتابگردان، گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد.
وَردا - فارسی - varda - گل، به ویژه گل سرخ را گویند.
وِرژینا - فرنگی - veržina - پاک، باکره
وَرشانه - عربی - varšane - قمری، پرنده‌ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می‌گویند، کبوتر صحرایی
وَرقا - عربی - varqa - کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
وُستا - اوستایی - vosta - اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان
وَسیمه - عربی - vasime - مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا
وُلگا - فرنگی - volga - بلندترین رود اروپا
وَندا - اوستایی - vanda - ستایش‌کننده، نیایش‌کننده
وَندا - فارسی - vanda - خواهش و خواسته
وِنوس - فرنگی - venus - الهه‌ی زیبایی یونان، ستاره‌ی زهره
وَنوشه - مازندرانی - vanuše - گل بنفشه
ویان - کردی - viyan - دلربا، محبت، علاقه، عشق
ویانا - اوستایی، پهلوی - viyana - فرزانگی، بخردی، دانایی
ویدا - پهلوی - vida - یابنده، جوینده
ویدا - فارسی - vida - پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار
ویستا - اوستایی - vista - یابنده، برخوردار
ویشکا - گیلکی - viška - نام روستایی در نزدیکی رشت
ویکتوریا - فرنگی - viktoriya - مؤنث ویکتور، پیروز
ویمالا - سانسکریت - vimala - نهایت پاکی
ویولا - فرنگی - viyula - نام گونه‌ای ساز زهی از خانواده‌ی ویولن
ویولِت - فرنگی - viyulet - بنفشه
وَیونا - فارسی - vayona - ویو (در سانسکریت عروس و در اوستایی ازدواج کردن) + نا (پسوند نسبت)، منسوب به ویو، به مجاز عروس، نام روستایی در نزدیکی کاشان

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده