نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف خ

نام‌نامه: نام‌های دخترانه - حرف خ

نام - زبان - لاتین‌نویسی - معنی
خاتون - فارسی - xatun - لقب زنان اشرافی، لقب همسر خاقان چین که انوشیروان دختر او را به همسری برگزید.
خاطِراَفروز - فارسی، عربی - xaterafruz - خاطر (عربی) + افروز (فارسی)، شادی‌بخش، خاطره، روشن‌کننده‌ی خاطره
خاطِره - عربی - xatere - رخدادی که در گذشته روی داده و در ذهن شخص مانده است، یاد، یادبود
خالِده - عربی - xalede - مؤنث خالد، پاینده، جاوید
خالواش - گیلکی - xalvaš - گونه‌ای سبزی خوش‌بو
خاوَر - فارسی - xavar - کوتاه شده‌ی خاوران، هم به معنی شرق و هم به معنی غرب است.
خاوِین - کردی - xaveyn - بی‌آلایش، پاک
خُتَن - فارسی - xotan - نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به همه‌ی ترکستان چین گفته شده است، همچنین مشک، آهوی مشکین و زیبارویانش در ادب فارسی مشهور است.
خُجَسته - فارسی - xojaste - مبارک، فرخنده، سعادتمند، خوشبخت
خُجَسته‌لِقا - فارسی، عربی - xojasteleqa - خجسته (فارسی) + لقا (عربی)، خوش‌سیما، خوش‌طلعت
خَدیجه - عربی - xadije - ولادت قبل از موعد، نام همسر حضرت محمد (ص) و مادر حضرت فاطمه (س)
خَرام - فارسی - xaram - رفتاری همراه با ناز و زیبایی، وفای به وعده، خبر خوش، مژده
خَرامان - فارسی - xa(o)raman - آن‌که با ناز و تکبر راه می‌رود.
خُرداد - اوستایی، پهلوی - xordad - کمال، رسایی، نام فرشته‌ی نگهبان آب، از شخصیت‌های شاهنامه، روز سوم هر ماه خورشیدی، نام مادر اردشیر بابکان
خُرَم‌بانو - فارسی - xorrambanu - بانوی شاد و خوشحال
خُرَم‌بَهار - فارسی - xorrambahar - آن‌که چون بهار خرم و با طراوت است.
خُرَم‌چِهر - فارسی - xorramčehr - آن‌که چهره‌ای شاداب و با طراوت دارد.
خُرَم‌دُخت - فارسی - xorramdoxt - دختر شاد و با طراوت
خُرَم‌گُل - فارسی - xorramgol - آن‌که چون گل خرم و با طراوت است.
خَرمَن - فارسی - xarman - توده‌ی غله‌ی درو شده، توده‌ای انبوه از هر چیز، هاله‌ی ماه
خُرَم‌ناز - فارسی - xorramnaz - زیبا و با طراوت
خُرَمه - فارسی - xorrame - نام همسر مزدک
خَزال - عربی - xazal - کسی‌که با ناز راه می‌رود.
خَزَر - عربی - xazar - فتان، دختری که عشوه‌هایی زیرکانه می‌ریزد.
خَضرا - عربی - xazra - سبز، سبزه‌وار، چمن‌زار
خُلود - عربی - xolud - همیشه باقی ماندن، جاودانگی
خَلیتا - آشوری - xalita - شیرین
خَلیله - عربی - xalile - مؤنث خلیل، دوست، یار
خَندان - فارسی - xandan - خنده‌رو، دارای چهره‌ی شاداب
خَندان‌چِهر - فارسی - xandančehr - آن‌که چهره‌ای خندان و متبسم دارد.
خَندان‌گُل - فارسی - xandangol - آن‌که چون گل شاداب و با طراوت است.
خوب‌چِهر - فارسی - xubčehr - دارای سیمای زیبا
خوتکا - گیلکی - xutka - پرنده‌ای از گونه‌ی مرغابی
خوردیس - فارسی - xurdis - مانند خورشید، درخشان
خورشید - فارسی - xoršid - آفتاب، از شخصیت‌های شاهنامه
خورشیدبانو - فارسی - xoršidbanu - خورشید + بانو (ملکه)، بانوی همچون خورشید
خورشیددُخت - فارسی - xoršiddoxt - خورشید + دخت (دختر)، دختر همچون خورشید
خورشیدرُخ - فارسی - xoršidrox - آن‌که چهره‌اش چون خورشید می‌درخشد.
خورشیدفَر - فارسی - xoršidfar - آن‌که شکوه و جلالی چون خورشید دارد.
خورشیدمِهر - فارسی - xoršidmehr - آن‌که مهر و محبتی چون خورشید دارد.
خوروَش - فارسی - xurvaš - تابان و درخشان چون خورشید
خوشاب - فارسی - xošab - آبدار و تر و تازه، جواهر تابان و درخشان
خوش‌لِقا - فارسی، عربی - xosleqa - خوش (فارسی) + لقا (عربی)، خوش‌رو
خوشه - فارسی - xuše - نام ششمین صورت فلکی، به شکل دوشیزه‌ای که خوشه‌ی گندم به دست است.
خِیرالنِسا - عربی - xeyronnesa - بهترین زنان، لقب حضرت فاطمه (س)
خِیزَران - عربی - xeyzaran - گیاهی پایا از خانواده‌ی گندمیان، با ساقه‌های بلند و محکم و برگ‌های دراز، نام مادر امام محمد تقی (ع)

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده