میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

نام سایت: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم Royal Domain of Drottningholm
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۱
شماره‌ی ثبت: ۵۵۹
جایگاه: شهر دروتنینگهلم، جزیره‌ی لوان، شهرستان استکهلم، سوئد
گستره: ۱۶۲/۴۲۹ هکتار
ساخت: ۱۶۶۲ - سده‌ی ۱۸
به فرمان: هِدویگ اِلِنورا شهبانوی سوئد
معمار: نیکودموس تسین الدر و فرزندش نیکودموس تسین جوان سوئدی
شیوه‌ی معماری: باروک
ویژگی: دروتنینگهلم به معنای جزیره‌ی شهبانو، اقامتگاه خانوادگی پادشاهی سوئد، جای گرفته در جزیره‌ی لووَن در دریاچه‌ی مِلارِن، دربرگیرنده‌ی کاخ دروتنینگهلم با نقاشی‌های دیواری و تندیس‌های زیبا، اتاق هدویگ النورا، کتابخانه و...، همچنین کاخ چینی (ساخت: ۱۷۶۳ - ۱۷۶۹) با معماری کارل فردریک آدلکرانتز سوئدی به شیوه‌ی چینی و روکوکو، کلیسا (ساخت: ۱۷۴۶)، تئاتر (ساخت: ۱۷۶۶)، ۲ باغ باروک و انگلیسی، برج گوتیک (ساخت: ۱۷۹۲)، چادر نگهبان و...

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

میراث جهانی یونسکو: ملک شاهانه‌ی دروتنینگهلم

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده