میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

نام سایت: کلیسای جامع راسکیله Roskilde Cathedral
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۵
شماره‌ی ثبت: ۶۹۵
جایگاه: شهر راسکیله، استان شیلند، دانمارک
گستره: ۰/۴ هکتار
ساخت: سده‌های ۱۲ و ۱۳
معمار: آبسِلون و پِدِر سونِسِن اسقف‌های دانمارکی
شیوه‌ی معماری: گوتیک فرانسه، رنسانس، نوکلاسیسیسم، نوگرا
ویژگی: برجسته‌ترین کلیسای لوتری دانمارک، ساخته شده با آجر، به بلندای ۷۵/۷ متر و درازای ۸۶ و پهنای ۲۷ متر، دربرگیرنده‌ی چندین نمازخانه یا کلیسای کوچک، آرامگاه پادشاهان و شهبانوان دانمارک و...

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

میراث جهانی یونسکو: کلیسای جامع راسکیله

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده