میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

نام سایت: محوطه‌های نیایشگاه بوروبودور Borobudur Temple Compounds
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۱
شماره‌ی ثبت: ۵۹۲
کشور: اندونزی
گستره: ۲۵/۵۱ هکتار
ویژگی: دربرگیرنده‌ی نیایشگاه‌های بودایی بوروبودور، مِندوت و پاوون و همچنین ویرانه‌های چند نیایشگاه دیگر همچون گونونگ، نگاون و...، موزه‌های بوروبودور یا کارماوی‌بهانگا و سامودرا راکسا
-----
نام: نیایشگاه‌های مِندوت و پاوون Mendut and Pawon Temples
(بخشی از محوطه‌های نیایشگاه بوروبودور، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر ماگِلانگ، استان جاوه‌ی مرکزی، اندونزی
ساخت: سده‌ی ۹
به فرمان: پادشاهان دودمان سیلندرا
شیوه‌ی معماری: بودایی جاوایی
ویژگی: نیایشگاه بودایی مِندوت، به بلندای ۲۶/۴ متر و اندازه‌ی هر ضلع چهارگوش آن ۱۳/۷ متر، ساخته شده از سنگ، دربرگیرنده‌ی ۳ تندیس بزرگ در اندرونی و چندین نقش‌برجسته، همچنین نیایشگاه بودایی پاوون، ساخته شده از سنگ، دارای اندرونی تهی و چند نقش‌برجسته

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

میراث جهانی یونسکو: نیایشگاه‌های مندوت و پاوون

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده