میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

نام سایت: دژ سن پدرو د لا روکا، سانتیاگو د کوبا San Pedro de la Roca Castle, Santiago de Cuba
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۷
شماره‌ی ثبت: ۸۴۱
جایگاه: شهر سانتیاگو د کوبا، استان سانتیاگو د کوبا، کوبا
گستره: ۹۳/۸۸ هکتار
ساخت: ۱۶۳۸ - ۱۷۰۰
به فرمان: پدرو د لا روکا د بورخا فرماندار شهر سانتیاگو د کوبا
معمار: باتیستا آنتونلی ایتالیایی
شیوه‌ی معماری: رنسانس
ویژگی: دژ سن پدرو د لا روکا یا دل مورو، جای گرفته در کرانه‌ی دریای کارائیب، بهترین نمونه‌ی کامل و نگهداری شده از دژهای نظامی اسپانیایی - آمریکایی

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

میراث جهانی یونسکو: دژ سن پدرو د لا روکا

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده