میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

نام سایت: دژ شوالیه‌های توتونیک در مالبورک Castle of the Teutonic Order in Malbork
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۹۷
شماره‌ی ثبت: ۸۴۷
جایگاه: شهر مالبورک، استان پومرانی، لهستان
گستره: ۱۸ هکتار
ساخت: سده‌ی ۱۳ - ۱۵
به فرمان: شوالیه‌های توتونیک
شیوه‌ی معماری: گوتیک، احیای گوتیک
ویژگی: دژ مالبورک بزرگ‌ترین دژ جهان، جای گرفته در کنار رود نوگات، ساخته شده با آجر سرخ رنگ، دربرگیرنده‌ی چندین دروازه، موزه‌ی مالبورک، کاخ گرند مسترس، کلیسای سنت ماری و...

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

میراث جهانی یونسکو: دژ مالبورک

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده